Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
¦. Ντ» τ .»
ΓήτΕΜΕ¦Σ ΟΤΤΟ! ΣΤΟ/ΜΜΟ Μ Ο! ΜΜΟ #/70Μ[# ΜΜΜ 
ΜΜΜ τ Μποντ/ΜΜΜ ΜΜσΜΜΜΜΜΜ @ΤοΜ“Μ^
Μ σ“.ἶΨΜΜἶἔΜΨ·ΜΜΜΜΜΜ
ΑΡΜΟΑΤΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΗΣ ΕΣΣΟ -- Η ΣΥΝΜ[ΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΣΠ|ΤΡΣΠΕΤΑ' ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤ] ΤΟΝ ΤΟ ΣΤΟΝ - ΤΡΑΝ Ν Ο ΣΤΝΡ Τ Ξ ΟΣ; Τ Τ Τ Α ηΑτΞε ΥΠΕΥ0ΥΝΛ
Μ · . ·~ · ι ν £=νπ“ο“
ΑΓΚΑΛ|ΑΖΕ' __ τ · _ 7 “ €ΤοΙἴΗΜΔ 8; `
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ,_ χ 7 η  ·
.. Ο _ νννννν5ΕΝτρΑσοΑτ.6ρ
“νοκ-6 ΤΟΠΟΥΣ::  ;ΐ _ Μ
==ἶἶΟβὅἔ=ἑ=ΜΜ › σ
ΣΑΒΒΑΤΟ "2 ΝΑΡΤ'ΟΥ 20ΤΒ Η Τ € | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.20
Τὶ 4`Χ ·7' ' Με ετττσημο σνσκοτνωση _ Ι τ -, Οτ νὲε5 σττομογνοτοφωνοσετ5 τοο «κοττορο|ἰ5»
οι «εοσΘρσλευκοτ» Προειὁοττοτησσν ΤΖ ° . _. ; Ποσδτὲοοεσσσν Χθε5 κσΤττεοτὲχοσν
Ξ 04 #·'|· ` Ό
53. ,ο >
γισ τον ηροσττσθετο κσττο·ων ενδεχομενο ρσντεβοσ Μσοινσκο - Μοντσλου.
νο χρομστοὁοτοσοσν στομσ με σκοττο με εν6·σμεσο τον ΜΠὲο το ΖΟΤ Ι.
το δισκοσττ του σοοτσνοσ σνωνσ εΕοογτσσν τοσ5 «Ποσσ·νου5»
' Συστσσετ5 στον κοσμο. σου ἐστετλσν στην ΕΠΟ το δομοσίευμσ
σΠοτον οσοτον ζοτοσν νο γινει ωστόσο Ο κσττο Πορτσμσ γιστττν«εγκλημστικἡ οογσνωσο».
κσι εστστολττ στον κοντονη “ε | σττσττὡντσε νο σλλσεει ο 408 διστττττττ5
οΟΛΥΝ'||ΑκΟΣ κΑτΗΓΤΕΜΕ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣ|Α ο ΟΛΟ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΑΟΝΕ' ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ
°^ΥΜ"Μ°Σ Οι το ΜΜΜ κΡΕΜΕϊΜ...
νε .η
Μο“ΜκοΣ Ε   
κγΡ·Ακκτ3|ο3  _ Ξ · · Ι Ι ·
   έ ΕΑΝΤ
 80 ο στο
. .ή . εστω
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Με Ο 
@χ ΓΜΝ|οΜ* Ο Σ|ΑΟΑ ΑΟΟΦΑΣ|ΣΕ Τ|Α ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΚΑ Ο ΣΤΡΑΝΑΤΣΟΝ| ΕΧΕ' ΒΡΕ' ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΤΟ ΜΗΛΟ ΤΑ ΡΕ|ΟΡ 9' ΧΡΟΝΟ" ΚΟΝΤΡΑΣ
Ο 7504· ΕΙΔΙΚΑ
Μ|ΧΗΜΑΤἈ . . _ -  ΟκΠΜ·ΝΠ0Χ·Π·ΥΜΜΜΜΜΜΜΜ· οτοντΜΜτΔεκεστΛκΕτΜτΜΜοττοσεΜτωτ
· _ Χ _. _ Χ ΜΜΜ” ΑΜΜΟ Μ·π··τΜΜΜ“ Μ Η Β
-Οἄ%ἰἔΉὅἩΨΟΝ των “ _ ' “ “ ΕΜ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΧΝτΔ·0ν ">' ψ _:;- Ω; 2^°'°κ· 7.3 Π
Τ · τ .ών ασκ 6-4 το
Πω. ;ΞεροπεΤ
?ΤΟ | ΠΑΡΕ ΥΠΣΎΘΥΝΑ
Μ.κΠΗεΑω ' . 4:ϊ`|;ξ ”Ἡ _ _ ` "Ι τ· Ι τι · · Σ
κτΝΔνΝοΣ ΕοσΜον ; ΜΟΔ Η«νΜοωσΜωθωω | έ . Ο;; 'β “ΜΠΟΡ ΠοντσλΠ5. _ .
Τ μέσωεπσωεμετονΜν ' / ν . χ προστνοε ΠΟ'ϊ£ΑΟ|Π5» Ω! 3.7 Η
“3 Μκῶ5επ·ΜστὡΜεσΜωχεΜ Ο 'Ψ τ ·.ΤΜβΜ 2-8 υ
. του ΜΜτου.Βίκτωρο ΜπΜουλω τ
9 77ΤΤΟ9 ΑΤ6Τ60