Πρωτοσέλιδο Αγορά: Απαιτούν κατώτη σύνταξη 180 ευρώ!Recognized text:
ονοματι»
ο_2οε κυκλοε
Με αγατιομενο5
Παιδικο5 σειρα5 >
θ όιῦδ
Μενου
-` 1 μου; ανώνυμο» “ατομα
' Γ'^ΝΝΗΣ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ιζ* ακαοΑοουοαν
Η' Γ' ΕιἩῇιΤλ|κΛ
ΗνἑαΑΝΤ|~5ΤΒΕ55
συνήθεια
- Ι Υ ' , “ · εκατομμυ τα σνθρὡαουε
χμμ ΣυμμετεΧουν ο Ελεωνορα ζουγανελο να εκτονωοουν το όγχοε 6 . , 6
 Κω να Χαλαρωων με νεα ετιειαο το
Αλλο ένα ΜΒ
και ο ΣοφίαΚουρτιδου ε ,_ σε ω ῇ
ι :ττυττττΜττεἔ
ι Ι . ~ ,
 ~ ΡυΝκΜΑΠΤ'Ν|
Ύ ο  ί τ_ Οο|ἱοο ραντεβου
 γ ως ΣΚ Λ ι ¦ “ Ζ" _ ο _  'Ι μ  ]Γ"ν··· 
 “ Ϊ ` ί ἶ - “ ρ ·   λ π ΗΠρὡτΠ ετοιτυρ εταιρεία στον Ελλαδα
στις υΠορεσίεε Περιτιοίοσοε Κρατήσει9 για
κομμωτήρια, κέντρα αισθΠτικοε, του! τοτε,
«Δεν ΠρέΠε1
να 1ζερδίσουν
οι νε1<ροθαφτες
τος Ευ ρὡΠος»
` μ :τι Σεντ 7
Ϊ; ο
καθυστερεί, ν
- ν ο* λογαριασμός
ανεβαίνω» μ
ε:7ἐ==:=+:ἑὲἐἐ τα ΣΕΛ. 6 ω
Αρθρογραφ0ύν
“σΕ11ν'«Αγ0ρό»ε ο
Ρ ΝίκοςΠαΠανδρεου
Ψ θόδωρος
' ΡουσόΠουλος
› και ο συντονιστΠς
του γραφείου
ΠροϋΠολογισμοό
ο τος Βουλος μ
Ο Παναγιώτος
Λ10τ>γΚόβος ¦
 24τ9
ο ο1ςυβέρνοσο Ϊ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ σύνταξο>Φ1λοδώρομαεΠιμέἐ
νουν οι δανειστές; Που δείχνουν τις σι<λο- ε ο
μ ρές διαθέσεις τους με το «καλΠμερα» τος
διαΠραγματευσος. ` ` ι
Στις Πρώτες εΠαφὲς τους με το¦οιι<ονο
' μικό εΠιτελείο τΠς`ιςυβέρνοσος,,οι ε1ςΠρό- _
σωΠοι τος Κομισιόν Και του Διεθνούς
ΝομισματιΚοὐ Ταμείου Κατέβασαν τον μ
ΠοΧο τος εθνιι<ος συνταξος οταΗ320 `ατιό θ
384 ευρώ τον μονα, Που είναι η Κυβερνο- _
τιιςίι Πρότασο. Ζοτουν να δίδεται αυτο σε _ Ξ Ζ
όσους έχουν αΠό 20 έττι ασφαλισος και 
μ ανω και έΧουν |συμΠλΠρὡσει `τα 67 έτο`
ολιΚίας, ενώ θέτουν Κ(11 ζοτομα αυστο- _
ο ο Ξ κε Ο κ·
””'“”ἶῦ·"ι/ἶΓ @ΠΎΎ*““ῶΠὴ στὰ Αν κο· ·~»/·-ν~··ωπῶ» Ἀσ“τ©πνῷ
Δω) 8581!τόμο!»έ ΑΜΒ-ν τμήμα; ΚΘ!]Ν/Μ9νΗ]ο¦ι`οιο¦ιμ ντο/»ΙΜ
, “λ ι _ι
ο Ο ο Δ μ ο ο
ι κε- Μ:- - Ν·ἶ·“ τ- /κἑ·ὶ ό<ι ςκ Ό<κ 7 χΚΝ τν ῇκ__μ·^Ό
_ ιν Με ομοσ ευ τι τετοιο Με.νωωταο
Ϊ ¦ εκλοτι-ιτ ἑ ΔιενονΝτιιῖ¦ΠιίοἶχΑτ2ΗΝΠολλα
τοποσ 8οορ8 και κέντρα ορο με ένα κλικ.
μ των ε1098ΠιιοΠΚὡν ΚριτΠρσίων για τον 
*Καταβολο τος. ΑΠό τα~15 έτο έωςτα 20
ετα ασφαλισος θα δίδεται ένα Κλιμαιςωἐ`
τό Ποσό, Που, σύμφωναμε τον αΠαίτοοοὴ
σοι( του ιςουαρτέτου,` θα ξεκινα ακόμα και
`αΠό τα 180 ευρώ: ι
Παραλλολα, οι δανειστές ζοτουν ,
|χαμολότερα[Ποσοστα ν_αναΠλορωσΠς, με
καταργοοο τος «ΠροσωΠιι<ος `διαφορας»,
δολαδο ένα `«Πακέτο» μέτρων Που οδΠγεί
σε ΠερικοΠές των αΠοδοΧὡν τόσο των
νέων όσο Και των Παλαιών συνταξιού+
ΧωνῇΑν ιεΠικρατοσουνἱοι θέσεις τους, θα
-|αΠειλοθουν όχι μόνον οι συνταξεις τα _ μ
ωοΐεμΠόρισ
- - ΜΣΕΛ. |ό“
εντονα στον ο
τον ετοττοαοα εναντι
και τον σκλορό δίσκο. μ _
Ο ρολοςτος φοιτοτριαςξμυστοριο Ιλ
Ξ στον υΠό`θεσο τοκουμεκα ο ¦ 
Ερευνσύν τις κινοσειε τησ οι-αστυνομικοί. ΨόΧνουν τρία βίντεο
ο ' τα ΣΕΛ. 'Η μ
»ι ΣΕΛ. 32
των 1200 ευρώ; αλλά Και οι Χαμολότερες, ακόμΠ Και κατω των 1 .000 ευρώ.
` Οι δανειστές αντιδροίΝ και στις εισΠὡ
σεις Που έχει Προτείνει ο Κυβέρντισο για 
αγρότες και ελεύθερους εΠαγγελματίες,
με βασικό εΠιΧείρομα Πως ανατρεΠουν το
λογικο των ενιαίων κανόνων στις εισφο- χ ο
ρές για όλους. Αυτό σομαίνει Πωςζβρίσι<ο
νται στον αέρα όλες οι Προτασεις Που έχει ο
κανει το υΠουργείο Εργασίας για να μετρι
ασει τον τελ1ιατεΠιβαρυνσο των συγΚεΚρι- ι
μὲνων εΠαγγελματ1Κὡν-Κατογοριὡν αΠό
το νέα ασφαλιστιΚΠ εισφορα ΖΟΟ/ο εΠί του
εισοδοματός τους.
:απο 5 ¦ _
  '
 Και απελευθέρωση 
 τ 7
 8 1  
ς ¦_ ι ,Με ένα Πολύ¦σιτλορό Πακέτο “
“ .- Ε [διαρθρωτικών μὲτρων και σωστο
_ ' εποπτεία Πιο χώμα ντα τον _
" υλοΠοἱΠσοτουεθα συνοδευτεί 7 `
Ϊ `; 7` ασυμφωνίαμε τουσ εταίρου; 7
. `_ "για το<8ιευθέτοσοτου Πρωτο; , 7 _
` τ Τον συγκεκριμένο όροθέτει το ΔΝΤ
` 7 Προκειμέναυναοαραμείνειωε 7 - Ϊ
· ; ' Χρ`οματοὅότοε στο Πρόγραμμα; μ
ε Ξ,ι”ΣεΛ.όῖ τ