Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοεπον©οωΜ-ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 ψ βη ωΜ!Μ Β. ΜΗΝ”
Ψ      ο Η· π ω ρ | 
'Ἡ' - , _ - Ο ,
.;¦.;“: -. ϊ”. 
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡ|Α
7 | °  "  ἰ Εντός τπς εθδσμόδος θο δπμιουρη γπθσύυ 16.000 νέες θέσεις προσω
ριυής φιλοξευίος προσφύγων, δή·
λωσε ο ουοπλπρωτός υπουργός
.. | : , 77 7 η
. .. ς  - . ' ί Ξ
· · π - -· Ι - 'Αμυνος Δ. Βίτσος.
_ ·Ξ.: _ _ ___ __ _ 7 "Οι πρόσφυγες θο πρέπει νο με·
- . Μ -.σε Μ
_¦==._-Ρ _ὅ=ἑὴ.ἑῳ-= '  '  - τοκιυπθοόυ στο κέντρο φιλοξευίος
¦Ρἔ-¦_ἑ_ “_=Δ:= ' Δ η ο που εχουν δημιουργηθει πιο πισω
Ξ_=8 κοι ουολόγως με το πόσοι κοι ποιοι
θο μπορούν νο περόσυυν στο Σκόπιο, θο προωθούντοι στο σόγορο.
ονολόγως ίσως με το πόσο κοιρό
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το κογΑΡΤΕΤο 
πρόσφυγες κοι μετουόστες, ενώ σπμείωσε πως 0ο δομιουργπθοόν
16.000 νέες θέσεις φιλοξενία; έως
του επόμενπ εθδομόδο. Γιο τον Πειροιό τόνισε ότι οτόκος είυοι μέχρι
το τέλος τος εθδομόδος νο οποσυμπιεστεί πλήρως το λιμάνι, στο
οποίο θρίσκοντοι 2 με 2.5 χιλιόδες
άτομο.
Ο κ. Βίτσος είπε πως οπό το γήπεδο του Τόε Κθου Ντο στο Πολοιό
Φόλπρο. όπου δπμιουργόθπκε ιι ιτεντριιτό οπσθιίιιπ συγκέντρωσπς τπς
ουθρωπιστιιτός θοιίθειος. οπό τπυ
Περιφέρειο Αττικός κο· το γγ Εμπορίου. οι προμήθειες 0ο κοτονέμουτοι με σύστπμο σε όλες τις δομές
τος χωρος. σε όλο το κέντρο φιλο·
δ Τοτε 3
' γι α ελὁ φ_ρ υ=νσ η ἔτι που ς 
ή πιο Κρουζ;
'δού η οπορίο
οπό κει. σου τις ψυχές το ψυχοσόθ·
θοτο προκειμένου νο θρεθοόυ εκεί
Σ Ί 2 που 0ο γολπυέφοιΜ
Ι - εἴ Ο λογικός