Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βρώμικο παιχνίδι για κούρεμα καταθέσεωνRecognized text:
Όταν· ο λαόε φοβάται ταν
- κυβέρνασυ, υπαρχει τυραννία.
Όταν τι κυβέρνασα φοβάται
τονλαό υπ κει ελευθ ία! . .
ο η ερ Αρ. Φύλλου: 78
Τό 'Ιω 7 ,ζ ~ Δευτέρα 7 Μαρτιου 2016
μας ον Τ1μτι: 1€
5381 αρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809) χ
"ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΝ" ΛΟΠΟ ΔΟΥ ΠΔ ΗΝ ΥΠΟθΕΗ
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤ 'ΤΕΑΜ' Η Ε'ΣΔΓΓΕΛΕΔΣ Γ. ΤΣΔΤΔΝΗ
«Σκιές και Μπέτυ»
στα Πιατων"
Δια εύὁέιουαουρ σε
δανεια 6κ1σσαῆί2οντα5 ρευστότητα]
.5ῖ_Παρατιεδιαψεύσαε¦το«ψαῆίὁι>ε γ τ. ν  . Ι _   η 
στιεκαταθέσαέθεωρείταιΠιθανό ~ “ Ι” νέα ” “ ο _ η _ Νισὁφι Π¦στο 6ούῇεμω
μέσαστσυΞέτιόμένσυεμἡνεε·· › ζ ' 1. Αῇέξη μου!” ' '
 Μένω »;
ο  καταθέσετε
ῖ=Σελ.:5 
. Τσανα- .στοΐ<<Παρε δώσε» ,
·°ξ'ΟῇθΥΠσΠ και Προσφατα “ >
τΣΗΜΕΡΑ ΗΣΥΝὸΔΟΣ ΚΟΡΦΗΣ «28» -|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 ἶΦρούριο παρω", χωρί8 την ΕῇΠα6α
γ_ Με 4 «κόκκινα γραμμα» προσέρχεται στιε συ:ητῇσειε ο πρωθυΠουρνόε 
ο ο¦ Γερμ _¦_ῇ:κΠηρ6 ρ9κΜσείμου-ΨυΧαρ“ισ“τήντ“ΦΜΥΜ ΠΡΒἙ8νέΜ Καραμαναικοί
Με... Σ“  - :ιιτσίΠρσ8 ΜΜΜ κάνε! κ0““ό“° Μ' σ“μ“Ρ'κοί
τωρα.» “σεΜΕθΛ και Μα», ῆέε1οΔ0Λ - δ“σΦ090“ν.με
_ . κ_¦ τ. _ ,, 1- κ .. κ την«ακινασια»
Ματσοτακη
. _ ;=Σει.¦5
ΠΑ τοπ ΣγΝτΑτιογχογΣ
. γ Έρχονται μειώσετε _ ο
στα επιδόματα '
! σαΖὐγων και τέκνων
Ο Σελ.: 3
“Με τι διαδρομή του μαύρου ασῆιτικσέ κρἡματσε
··· Με δόθηκαν το εκατ. ευρώ στα κομματα
-'Οῆη τι αῆἡθεια στην <<Δ>›
Ανεξέλενκτεε διαστασειε λαμβανει τι συγκρουσΠΨυΧαριι - Τσίτιρ,α.;Ο ιδιοκτῇτιιε του ΔΟΛ, με Χθεσιν6 σρθρο του, υποστιιρἰζει όσο πρωθυπουρνόε.·το 2014, του ζίιττισε -Χωρῖε ο Στ. _ΨυΧαρτιε, τελικα, να το .αιιοδεΧθεἱνα απολύσει ,_ να`ιιροσλαβει και να αναβαθμίσει διιμσσισγραφσυε, Προκειμένου να διασφαλίσει τα ευνσῖκἴι
αντιμετώπιση των εντῦιΙων του συγκροτῇματσε και του καναλιού, εν όψει των εκλογών! Επικεφαλῇε στα λίστα
' των «ανεπιθύμητων» γιαέτσν ΣΥΡΙΖΑ Μαν ο δημοσιογραφσε Γιανντιε Πρετεντἑρυε. Ϊ' Σελ.: 5
/_ ζ Μαννα Μέι' Σ ΔΕΥΤΕΕΔ7ΜΑἐΞ!0Υ @ΙΜ Ο 
ΕΣ Μ" ω”ϊ " Σ Ψ / 
“ > ΜΜΕ: τα ΑΓΟΡΕΣ τα ΑΝαΣτοΝ 10 εναι
~ ' Σ Υ κτ>ατοΜτντιττ Στα 7 γ τι` ›
ι .. 1.1.. ..1'ι .111
νησό με Μερα