Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ ΑΜ! [ΜΜΜ Μ #Μ[!# #||ΜϋΜ ΜΜΜ @χ
ο κΜΜ ο οικουκοιιιιιιΡοΠιιΜΜιΜτο Μοτο @ΤοΜΗΜΑ
Ποιο οΡουοΡιιοοοοο
/ ΑΡΜ0Δ|0Σ ΡΥ0Μ!ΠΗΣ; [ΣΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η "Η" "ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ' ΜΒΜ Η ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 [ΤΗΝ - ΓΗ Ν Ν Η Η" Ρ | Ξ Η Ι: ι Ι ι Α 7έΠΛ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ΙΜΙΑ Π0ΡΜΣ
Μ ΕΡΧΕΤΑ| ΑΥΡ|Ο |·| Β|ΒΛ0Σ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Χ 
κΑΕ|ΔΩΣΕ
Η ΝΑΔΑ
Π Με 3·4·3 στον ημιτελικό · ` `
ΜΜΜΟΜΜΜ ' Μ έ .8ΕΝΤΠΑΘΟΑ£.θΠ
του Σσββίδπ στο ΗΠΑ · `
' Τι είπε νιογἡοε60.
φάω κοι Μπεοιιιιοτοφ
τι· ΜΜΜ Μο·
Κ -, ο'
0Αφόμοτοεδεν8υσκολευτΜε
στο 3-0 Μιτου Ηροκλἡ·
Ο χΑΒο:
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
οῆἶ“ ¦|
χ · -`ε `~
.Δ .Μ 
οι λόγοι Με επιλογἡε του
σου ττινουόδστιιεΤοίτιοΜε Ι'
.¦κ;εἔ=“κε ο οιιΡτκιιτκΕ ιοιι>ιιιτκοιι οι ιιπι>κιιι κιιιικτ Στο ιιιιιιιΕΡο τκοΡτι> ιιιτΆΕκ
εχω . “ιὴ_ “·' η ι 
Ν ά Δ Β
';-- έ ὅ
Κοτε8σφίοττικε το γήπεδο
του Πονιῶνιου στο Σμυρνη 7
' Νεστορίδοε. Δημητριοᾶι5 κοι κώστσε Νικολοΐ6οε οι ολλοι τρειε θ
'·ΒΜ Με" σου το γκολ τουε κσθ6οισσν Με: ' Ντέμιε. Μιτσγεβιτε. Μουροε. ι
Λυμιιεο6τιουλοε. Τούρτα Ροντονιτε κοι Κατσε οι Φιλοι επτά ι ~ η Μ¦""Μ "ΜΜΜ Πο "ΑΝΕ
ΚΟ ΡΥΦ Η που το έχουν πετύχει. οχι 6μω5 πόντο σε νικηφόρο μοτε 0Δ° Φ «|ΠΜοΙΜΠ ΜΕ»
Μ Ε Α ΝΑΤ ΡΟΠ Η .. ν
ο ιικκιοιικιικοτ ιιιιιι>οκΕι το τικιικι το: κιιοτγχιιτ κιι «κιιει» - ιι οικου ουκ τοκ ΔιικιιΣΕοΝ ΜΒΑ
ἑ¦ἔξξἑ%Μ:"ΜΜ κιιοιιωιιοιΔΕκΕχΕικικ...ΔιικιογΡτιιοει #7 η ι·ἐ_ "Μ"ΣγΝΕ"Μ|Μογ"ΗοΝο^γΜ"¦Μο
'“°°“““°χ°Μ" |Δ|Α ΛΑΘΗ ΚΑΛ0Μ|Ρ| `| ῦ” κΑει2Το
Ν ' ι η ι .
··γ ΚΔ' ΧΕ|ΝΩΝΑ ' τω? ·~ ο ΣΥΝΒΟΛΑ|0¦
υ Χ τ . , ¦ , ¦ .
%“Μω η: 'Ολοθοε Προοονοτολιομοε Πριν οσο εξι μηνε5 κοιτο'ξεοκορτοοιομο ' · 
Ο ου ὲιιρειιε νο Ποοει Πονω Με η διοικηση κοι οχι ο ΣτρΥομοτσονι
· ' ' Ελλειψη στις) ιιοίκΓε5-ΠοοοωΠικοτΜε5 |
' Οι ετιοφε5του μονοτζερ_ η κουβέντο του ιδιου
Δ βετον Μορινοκιι κοιτομὴνυμοοε Μηενφικο
κοι Πορτο ' Σημερα.. κλορὡνει γιο Ομορ.
Σιοβο κοι Μοζουοκου ' Εκτ65 ο Ζντι'ελορ |
· ξ ο ο | χ γ,
η Ρ 040 ΠΑΤΗΣΕ ΓΚΑΖ|¦ 94·56 Το ΜΥΡ|0 Φ Φ Φ Ρ ο ο Θ Ν|κ" ΨΥΧοΛοΓ|ΔΣ¦ "5-5" ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
π ·:=3ἔ σο
ή  '2 ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ Σ'|'0
“ - -- :=-_τ= .εεε ΜΜΕ