Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σο-νΣ-Δν 10'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
, ΝΒΦΩΣΕΙΣ: Βροχές κυρίως στά βόρεια καί
τό άνατολικό Αἰγαῖο. Σποραδικές καταιγίδες στά δυτικά. Οἱ άνεμοι θά πνέουν νότιοι,
στά πελάγη τοπικά ἰσχυροί. Ἡ θερμοκρασία θά φθάσει τούς 19β. Κ.
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2θ1ό
Πορφυρίου ἐπισκόπου Γ άζης. Φωτεινής μάρτ. τής Σαμαρείτιδος,
Θεοκλήτου καί λοιπών μαρτ., 'ίωάννου νεομάρτ. τού έν Κων/πόλει.
Σελήνη 18 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 7.02'-Δύσις 8.15'
Αριθμ. φύλ. 40888 ί Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εειίειιεννε@οιεηει.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Γιατί χάνουμε
τούς συμμάχους μας
Στίς 16 'Ιουνίου 2015 έπισκέφθηκε τήν'Βλάδα ὁ
Καγκελλάριος τής Αὐστρίας Βέρνερ Φάῖμαν, άνταποδίδοντας τήν έπίσκεψη πού εἶχε πραγματοποιήσει ὁ
κ. Τσίπρας στήν Βιέννη. Τίς ήμέρες έκεῖνες εἶχαν κορυφωθεῖ οἱ διαφωνίες στήν διαπραγμάτευση μέ τούς
. δανειστές καί όλαἔδειχναν ότι βαίνουμε πρός ναυά
γιο. 'Η δέ έπίσκεψις στήν Ἀθήνα τού Αὐστριακού
Καγκελλαρίου εἶχε έκληφθεῖ ώς ύστατη μεσολαβη
τική προσπάθεια γιά νά έπέλθει συμφωνία.
Μετά τήν συνάντησή του μέ τόν"Ελληνα Πρωθυπουργό στό Μέγαρο Μαξίμου, ὁ κ. Φάῖμαν μεταξύ
άλλων έτόνισε:
«Πρέπει νά βρούμε μία κοινή λύση, έναν κοινό
δρόμο. Οί διαπραηιατεύσεις πρέπει νά γίνουνάπό τούς
θεσμούς καί τήν έλληνική Κυβέρνηση. 'Η κρίσις δέν
προκλήθηκε άπό τούς έργαζσμένσυς.°Ολοι περιμένουν
άπό έμᾶς νά δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες μέσα στήνΒύρώπη. Ἀπαιτεῖται νά βρεθεῖἔνας συμβιβασμός. Θά υποστηρίξω άτιδήποτε ὁδηγεῖσέ έναν συμβιβασμό, πού θά σέβεται καί τίς δύο πλευρές».
Προηγουμένως, ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος
είχε έπισκεφθεῖ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ.
Παυλόπουλο. Καί έςερχόμενος τού Προεδρικού Μεγάρου εἶχε δηλώσει:
«Δέν έχουμε φθάσει ἀκόμη στόν τελικό σκοπό.
” Ἀλλά έάν σεβόμαστε ό ένας τόν άλλον καί έάν ύπάρ
χει κατανόηση ὅτι δέν μπορεῖκανείς νά κάνει τά πάντα ή νά έξοικονομήσει τά Μέντα νομιζω ότι τό μέλλον
θά είναι τέτοιο, ώστε ή Εύρώπη νά είναι πιό ἱσχυρή.
Μόνο μία άλληλέγγυα Βύρώπη θά μπορέσει νά άναμετωπίσει τίς προκλήσεις τού μέλλοντσφ›.
Τότε ή Κυβέρνησις Τσίπρα εἶχε έναποθέσει πολλές έλπίδες στήν μεσολαβητική προσπάθεια τού
Αὐστριακού Καγκελλαρίου, ὁ ὁποῖος ήταν έκ τών ὁλίγων ύποστ·ηρικτών τών ἑλληνικών θέσεων στίς συνόδους κορυφής τής ΕὐρωπώκήςἙνώσεως. Τό δέ έρώτη μα πού μοιραίως τίθεται σήμερα είναι πώς 'άπό τήν
ἄκρας Φιλική Μαη στάση τῆς Αὐστρίας. Μέσω
στήν τελείως αντίθετη συμπεριφορά της έναντι τής
χώρας μας στό προσΦνιικό. ώστε χθές ή Κυβέρνησις
νά άνακαλέσει τήν πρέσβυ μας στήν Βιέννη.
Ἡ απαντη¦ ' σις φοβούμεθα ότι θά πρέπει νά άναςητηθεῖ στήν έν γένει στάση τής Κυβερνήσεως Τσίπρα
έναντι τών ύποστηρικτών τής χώρας μας. Στίς 16 Ίουνίου 2015 ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος οὐσιαστικώς
έδήλωσε ότι θά έκανε ό,τι περνούσε άπό τό χέρι του
γιά νά έπιτευχθεῖ συμφωνία μεταςύἙλλάδος καί δανειστών. Δέκα ή μέρες άργότερα, καί άφού εἶχε μεσολαβήσει ή σύνοδος κορυφής στήν ὁποία όλα έδειχαν
ότι ὁ κ. Τσίπρας θά συνεβιβάζετο, αἰφνιδίως άνήγγειλε τό πυροτέχνημα τού δημοψηφίσματος.
Εἶναι βέβαιο ότι ή άπόφασις έκείνη τού κ. Τσίπρα
ένόχλησε πρωτίστως όσους εἶχαν καταβάλει προσπάθειες νά έπέλθει συμβιβασμός, όπως ήταν οἱ Γάλλοι καί οἱ Αὐστριακοί. Καί προφανώς είναι αὐτός ὁ
λόγος γιά τόν ὁποῖο έπαυσαν στήν, συνέχεια νά μας
παίρνουν στά σοβαρά. 'Επί δώδεκα μήνες ή Κυβέρ
νησις Τσίπρα μέ τίς άψυχολόγητες ένέργειές της `
άπεμπολεῖ τούς συμμάχους τής χώρας. Αὐτό πιθανολογεῖται ότι έγινε έν προκειμένω μέ τήν Αὐστρία.
Καί τώρα τήν έχουμε πλέον άπέναντί 
 ἐπιστ90φίι
Ι τού Μέττερνιχ
Τά αὐστριαπά σχέδια παίή ἑλληνιπή άπάντησις
Χ Η ΧθΕΣΙΝΗ άπόφασις τού ύπουρ
γού °Εςωτερικών περί άνακλή σεως
στήν Ἀθήνα τής ¦Ελληνίδος πρέσβεως στήν Βιέννη γιά διαβουλεύσεις κλιμακώνει ραγδαίως τήν κα
ι τάσταση στό προσφυγικό ζήτη μα.
Ή ἑπίσημη άνακοίνωσις τού
ύπουργείου Ἐςωτερικών μνημονεύει ρητώς: «Εἶναι σαφές ότι τά
μεγάλα προβλήματα τής ΕΕ δέν
μπορούν νά άντιμετωπισθούν μέ
σκέψεις, νοοτροπίες καί έξωθεσμικές πρωτοβουλίες πού έχουν τίς ρίζες τους στόν 19ο αἰώνα». Ἡ άναφορά άποτελεῖ εὐθύ ύπαινιγμό γιά
τά σχέδια τής τότε πανίσχυρης
Αὐστρίας νά κυριαρχήσει στήν
Εὐρώπη, άμέσως μετά τούς Ναπολέοντείους Πολέμους, σχέδια πού
ύλοποίησε ὁ τότε Καγκελλάριος
τής Αὐστρίας Μέττερνιχ καί συνέ
. χισαν οἱ διάδοχοί του μέχρι τό 1914.
Τά σχέδια αὐτά γιά κυριαρχία
_ στήν Εὐρώπη πρός άντιμετώπιση
τής Ρωσίας καί τής °Οθωμανικής
Αὐτοκρατορίας συμπεριελάμβαναν
καί τήν κυριαρχία στήν Βαλκανική
χερσόνησο. Όλοκληρώθηκαν μέ
τήν σταδιακή ένσωμάτωση στήν
Αὐστρία ἐκτὸς άπό τά τμήματα τής
δυτικής Οὐκρανίας πού ήδη τής
άνήκαν, καθώς καί τής νοτιοδυτικής
Πολωνίας καί τής Σλοβενίας, κατά '
τόν 180-190 αἰώνα τής Τρανσυλβανίας καί τού Βανάτου καί τελικώς
τής Βοσνίας καί τής Ἑρζεγοβίνης
τό 1878 στό Συνέδριο τού Βερολίνου, ὁταν ή Ἑλλάς άπέκτησε τήν
Θεσσαλία. °Επόμενος σταθμός στά
σχέδιά τους ήταν ή Θεσσαλονίκη.
Ἡ ἱδιότυπη διάσκεψις τήν
ὁποία συνεκάλεσε προχθές ή
Αὐστρία μέ τήν συμμετοχή τών
κρατών τών Δυτικών Βαλκανίων
καί τής πάντοτε πρόθυμης Βουλγαρίας, καθώς καί ή λεγομένη πρωτοβουλία τών κρατών τού Βίζεγκραντ
(τά ὁποῖα έπίσης άποτελούσαν κά
ποτε ἑπαρχίες τής Αὐστριακής
Αὐτοκρατορίας) γιά τήν άντιμετώ
πιση τής ροής τών προσφύγων πρός
τήν Κεντρική καί Δυτική Εὐρώπη,
μέ έςαίρεση τής Ρουμανίας, κυρίως
όμως τής “Ελλάδος (πού δέχεται έν
τούτοις τήν πλη μμυρίδα τών προσφύγων καί μεταναστών), δείχνει
άκριβώς πού βαδίζει τό πράγμα. εΗ
Αὐστρία άναλαμβάνει νά συνεχίσει, έκεῖ πού ή Γερμανία δέν είναι
δυνατόν νά κινηθεῖ, λόγω τού στίγματος τού ρατσισμού άπό τόν Βί
Παγκ. Πόλεμο. °Ες ού καί ή άναγνώρισις των Σκοπίων στήν διάσκεψη αὐτήν ώς «Μακεδονίας».
εΗ Βαλκανική, χωρίς τήν πύλη
της πού λέγεται Ἑλλάς, δέν λειτουργεῖ. Καί ή άνάκλησις τής πρέσβεως άπό τήν Βιέννη έχει τήν
σημασία της. Προεκάλεσε ἀντιδράσεις στήν Βιέννη καί φαίνεται
ότι ὁδηγεῖ σέ παρασκήνιακή κριτική έναντι τής Αὐστρίας. °Η Δύσις δέν θέλει άλλους πρόσφυγες,
άλλά ή Ἑλλάς δέν εἶναι δυνατόν
νά τούς πήξει!
180 χρόνια προσπαθειών
γιά άἔιολόγηση στό Δη μόσιοί
Από τό διάταγμα τού "Οθωνος στόν χθεσινό νόμο
ΝΟΜΟΣ τού κράτους είναι πλέον τό
νέο σύστημα άξιολογήσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων, μετά τήν ὐπερψήφιση προχθές τό βράδυ άπό τήν “Ολομέ
ωΜς@ΞθΜ λεια τής Βουλής τού σχετικού νομοθεε·ιιιιΜΕΡΨ Ω. 1 τα καλάθια" τη ματος τού αναπλη ρωτού υπουργού
Μανία · ιι ν πέρσυ-Μ
Σ ΜΕΝ “ Με .
τα ΜΜΜ"  _ 1 .πω Μ
η' - ..
Μέθανα '
η ωωω.Μπωη εκ ααα Μπράιαν-Μη
ΜΑΜ* Μ ἡΜΜκψω τομεα
λτιφ"ΜμΝ ω θιαΥἐ”υμιν τἑ φώς.
η τι θά ω·
ι , ῦΕσωτερικών, άρμοδίου για θέματα Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως, Χριστόφορου Βερνάρδάκη.
Εὐκαιρίας δοθείσης, ή ώ Εστία»
παρουσιάζει τό πρώτο νομοθέτημα τό ὁποῖο έκδόθηκε γιά τήν
άξιολόγηση τών «δημοσίων ὐπηρετών», όπως άποκαλούντο έπί
Όθωνος οί δημόσιοι ύπάλληλοι.
κατά τόν Νοέμβριο τού 1833
Μαη. 257.  Έ
αν Μαμά.
..  .. ......“.“ -.- . .
Ντάνι.
Ο σου
Β Δ κ ο ο ι ο'
!ΔΣ1ΛύΤ! ΤΙ!! όλα ΑΜΣ,
ἱκανότητος, τής δράστη ριότητος καί
τών έκδουλεύσεων ἑνὸς έκάστου».
¦Επρόκειτο περί πρωτοποριακού
νομοθετήματος τό ὁποῖο όμως δέν
εὐτύχησε νά εὐδοκιμήσει έπί μακρόν.
Παρά τό γεγονός ότι έφαρμόσθηκε
άρχικώς μέ εὐλάβεια, έπί πρωθυπουργίας ῦΙωάννου Κωλέττου, προκειμένου νά διευκολυνθούν οἱ χιλιάδες
φουστανελάδες ψηφοφόροι του, τό
Βασιλικό Διάταγμα τού 1833 πε- .
ριήλθε οὐσιαστικώς σέ άδράνεια.
Τόσο ή άξιολόγησις όσο καί ή μο
νιμότης τών δημοσίων ὐπαλλήλων,
διαχρονικά, δέν έχουν ἀκόμη άποτε
Βίλεμ τα Μπιτ τι .κἔΜιΜΗι ει όλων; τα τι
όπως τής Δ$ΛΜταἱς όΜειεία<<Μία τῆι Μηνά, έ
τι δΜώΜρπως φωτα» ο ή" “κατά καί ο,
θα φόνοι καί των προσωπικο· κακάο” ὅλον τι
ὑτελλῷω,.Μ τι οι, τα. οι" “τι τα. μέσα·
τα ΜΜΜ, τ'τ-δΜΜηΜ καὶ τον ΜισΜΜ
άπό τήν βαυαρική άντιβασιλεία
προκειμένου «νά κάμη ὁρθήν
κρίσιν περί τών γνώσεων, τής
λέσει ἀντικείμενο έζειδικευμένων
έρευνών. ›
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σήμερα
Οἱ 10 προυποθέσεις
γιά τήν άνάπτυξη
Σχέδιο 10 σημείων γιά νά
άνορθωθεῖ ή οἱκονομία
παρουσίασε χθές ὁ διοικητής τής ΤτΕ κ. Γιάννης
Στουρνάρας. ΣΕΑ. 2
Σέ θολό τοπίο
έπιχειρεϊ τό ΝΑΤΟ
Πολλά σημεία παραμένουν θολά, μετά τήν
άνακοίνωση τού ΓΓ τού
ΝΑΤΟ γιά τήν αποστολή
πού θά έχουν τά πλοία
της Συμμαχίας στο
Αἰγαῖο. Σελ. 4
Συμβιβασμός
Ρέντσι γιά συμβίωση
Σε συμβιβασμό κατέληξε τό Δημοκρατικό κόμμα τού Ρέντσι μέ τήν
κεντροδεξιά τού Αλφάνο γιά τό σύμφωνο ὁμάφυλων. Σελ. 5
ΜΜΜ 701151
Είναι κάτι ψαράδες πού, κάθε
πρωί, φέρνουν άσήμι σπαρταριστό
στό Μικρολίμανο. Συνήθως «ψιλά»,
διχτυάρικα, καλά γιά τηγάνι ή γιά
σούπα, γιά τά παιδιά. Τό φρέσκο,
ἀκόμη καί τό ταπεινό σαφρίδι, είναι
καλύτερο καί από τό ακριβότερο ψάρι
«ὸλίγων ημερών».
Τελευταία, έφεραν μερικά καλά
μπαρμπούνια, άπό δείνα τά κόκκινα,
πού τά τελειπαῖα χρόνια, έπειτα από
τόν καθαρισμό τού Σαρωνικού μέ τό
πολύτιμο έργο τής Ψυιτάλειας, επέστρεψαν στά νερά μας. Νά σάς πώ
<Μινι ότι Μάτος επιτινειι<ιι<ινίσθιικε
καί ή κατσούλα, τό κόκκινο ψάρι πού
προσομοιάζει στή γλώσσα καί
. απανταω σπαθιά στὰ νερά γύρω
από τήν Αίγινα.
Βεβαίως. γιά νά πετύχει φρέσκο
ψάρι, πρέπει νά σηκωθείς πρωί καί νά
κατέβεις στό Μικρολίμανο σχεδόν μέ
Πάντα;
τήν άνατολή τού ήλίου.'Ετσι, σταματάς στόν φούρνο, στή γωνία Ἀλ.
Παπαναστασίου καί Ναυάρχου Βότσιι, ιού σερβίρει ωθεε18Μκααχαράματα, παίρνεις τόν «καπουτσίνο»
στό χάρτινο κουπά<ι καί καιεβαίνεις
στό στέκι τών ψαράδων, στό μικρό
κομμάτι πιτ Με, πού έχων Φύσα
Μα οἱ πολύχρωμα Με και
οί ταβέρνες, άφενπκά τής περιοχής...
Συνήθως παίρνω κι έναν ελληνικό
γλυκύ βραστό γιά τόν φίλο μου ψαρά, πού μέ προσέχει καί, όταν μέ δέ',
κρατά αμέσως στήν άκρη τά ψάρια
πού πιστεύει ότι θά μέ ένδιέφεραν.
'Εχουν πολλά άλλάξει άπό τά
χρόνια πού κάναμε βουτιές από τά
βράχια τού Βασιλικού Ναυτικού ίΟμίλου καί οί ψαράδες μιλούσαν·μόνο
ελληνικά. Σήμερα τά περισσότερα
πληρώματα προέρχονται από τήν
Αίγυπτο, πού βγάζει καλούς έργάτες
τής θάλασσας. 'Εκείνο, όμως, πού δέν
έχει άλλάξει είναι τά χελωνόδερμα χέρια τών ψαράδων καί τά ήλιοκαμένα
τους πρόσωπα.
Είναι χαρά νά προσφέρεις έναν
ζεστό καφέ στον άνθρωπο πού μόλις έχει βγεί άπό τή θάλασσα, έπειτα ἀπό ένα ἀκόμη κοπιαστικό βράδυ, πούιτίς πιό πολλές φορές τόν
βρίσκει μέ άδεια χέρια. Από τό δικό
του στόμα, όμως, μαθαίνεις πόσο
έχουν άλλάξει τά πράγματα στόν
Σαρωνικό. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι
στά νερά μας άφθονούν αὐτό τόν
καιρό οί φώκιες(ί), οί θαλάσσιες
χελώνες(ί) καί τά δελφίνια!
Δένθυμάμω,στάχρόνιαπούψα
· ρεύω κι ἐγώ στόν Σαρωνικό, άπό τίς
Φλέβες μέχρι τή Σαλαμίνα καί τήν
Αίγινα, νά έχω δεῖ φώκιες καί χελώνες.
Κάποια δελφίνια θυμάμαι, πιτσιρικάς,
πού μού τά έδειχνε ό πατέρας μου
Στόν τροπικό τού Παλαιού Φαλήρου...
από τό κατάστρωμα τού «Νεράιδα»
καί προσπαθούσα νά Μοπίσω τόν
Ἀρίωνα στήν πλάτη τους!
-'Ἀς δινονται οί οίκολόγοιί Γέμισε
ή θάλασσα φώκιες, χελώνες καί δελφίνια, πού μάς ξεσκίζουν τά δίχτυα καί
χάνουμε τά ψάρια καί τά λεφτά μας!
'Ολο μπαλώνουμε, καθώς δέν έχουμε
χρήμα γιά νά άγοράσουμε καινούργιες άρματωσιές! μού είπε ό ψαράς,
Μαντώ τόν καφέ.
Δυό κόσμοι αντίθετοι, ό καθένας
μέ τήν άποψή του. «Τί πιό όμορφο
άπό τό νά κολυμπήσεις δίπλα σέ μιά
φώκια ή σέ μιά χώώνα, στήν... τροτπκή παραλία τής Βούλας ή τού Φαλήρου;» σκέφτηκα.
«'Ο καθένας έχει τό δίκιο του»,
είπα, πήρα τή σακούλα μέ τά ψάρια,
πλήρωσα κι έφυγα γρήγορα...
ίΠΤίΟΔΑΜΟΣ
ΠΕΝΜΕΣ
Ετσι-α Υ τα
ΠενιΕΡΓΑ
τι 'Η Τζέννιφερ Λώρενς,
μόλις 25 ἐτῶν, είναι ή νεαρότερη ήθοποιός πού έχει
συγκεντρώσει τέσσερεις
ύποψηφιότητες γιά τά
'Οσκαρ καί παραλλήλως
είναι ή πιό άκριβοπληρωμένη. Σύμφωνα μέ Τό περιοδικό Ροτύεε, ή Λώρενς
ύπολογίζεται ότι είσέπραξε περίπου 52 έκατομμ ύρια δολλάρια πρό φόρωιλ
άπό τόν °|ούνιο τού 2014
' μέχρι τόν ίούνιο τού 2015!
*Η ήθοποιός είναι άποψήφια γιά τόν ρόλο της στήν
ταινία «Ιαν», στήν κατηΜε καλύτερη ήθοποιός
μαζί μέ τίς Καίητ Μπλάνσετ (Κάρολ), Σιρσα Ρόναν
(ΒτοοΙςΙγΠ), Μπρί Δάρσον (Τό δωμάτιο) καί
Σαρλότ Ράμπλινγκ (45
Χρόνια).
τι Πάλι μέ τήν κλιματική
αλλαγή μᾶς άπειλούν.
Τώρα μάς λένε ότι θά Μι!
νει σταδιακά τίς σίκονομικές άνισότη τες στόν πλανήτη. Αμερικανοί ἐπιστήμονες ἐκτιμούν ότι, καθώς
ό πλανήτης θερμαίνεται,
.πολλά ψάρια ζώα, φυτά
καί άλλοι φυσικοί πόροι
θά μετακινούνται πρός
τούς πιό κρύους πόλους
τής Γ ής καί μαζί τους θά
μετακινείται καί ό
Ι πλούτος. Μέ δυό λόγια,
κυρίως οί βόρειες περιοχές
θά εύνοηθσύν, πού ήδη
εύημερούν. 'Όσο γιά τούς
ύπόλοιπους, τήν ξέρουμε
τι Ως γνωστόν ή Κίνα
είναι ή πιό πυκνοκατοικημένη χώρα στόν κόσμο.
Είναι όμως καί τεράστια σέ
έκταση. Μέ δεδομένη τήν
αχανή άσαση, λοιπόα δεν
μπόρεσε νά βρεθεί ένας
χώρος ταφής γιά τούς
άνθρώπους; Διότι αὐτό
δειχνει άνακοίνωσις τής Κινεζικής κυβερνήσεως, διά
τής όποιας παροτρύνει
τούς πολίτες -άκουσον,
άκουσονί- νά ἐπιλέγουν
τήν ταφή τους σέ... κάθεΤη θέση ή ἀκόμη τήν ένα
τέφρωση πρός ἐξοικονόμεση χώρου!
τι Τό ξέρατε ότι ύπάρχουν καλλιστεία άγελάδων; Κι όμως ύπάρχουν
καί γίνονται στήν Γ ερμανία, στό Βέρντεν. Οί...
ύποψήφιες «καλλονές»
έτοιμάζονται, ποιός ξέρει
πῶς προφανώς πλένονται
καί χτενιζονται καί μετά
περπατούν στήν πασαρέλα. Στόν 43ο ἐφετινό διαγωνισμό θά «κονταροκτυπηθούν» 200 άγελάδες γιά
νά στεφθεῖ μία μόνον Βασίλισσα. Άραγε ἐάν καμμία συνυποψήφια διαφωνήσει μέ τήν ἐπιλογή, τί
κάνει ; Δέν έχει καί παπούτσια νά πετάξει.
οι Σ ζωολογικό κήπο Τῆς
Βουδαπέστης γεννήθηκε
ένα θηλυκό τζάγκουαρ.
Αύτό είναι εύχάριστο, καθώς τό είδος σπανίζει. Τό
νεογέννητο, γιά τήν ώρα
μοιάζει μέ ένα μωρό μαύρο
γατάκι καί όλοι θά θέλαμε
νά τό πάρουμε άγκαλιά.
Τώρα βέβαια, διότι σέ λίγους μήνες ή ἀγκαλιά
αὐτή μάλλον θά είναι. ..
τήν τύχη μας... θανάσιμη.
Διαβάστε τά άρθρα
<<Ἀγάπης λόγια»
ΣαράντοςΓ Καργάπος (σελ. 3)
«Γιατί είμαι ὁ έφορος!»
ΚώσταςΧριστίδής (σελ. 8)