Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κούρεμα έως 35% σε εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η!! ΜΔ.»
7- . τα | ΠΟΚΛ|ΣΗ
- «Ό κοΜιιΕ
ι. ΠΡΟΒΑΔιΣΜΑΠΡοκΠἶΣΗΣ
9 .Ἡ ΜΠΡΑιΑΝτΣΕ
. ἴΛΝτΕτοκογΝΜιιοι
ΠΑ ΜΠΑΡΤΣΑ ΚΔ' ΜΠΑΓΕΡΝ · ο
ΤεταρτΠ 24 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.826 - Τιμή 1,50 € - ΝΝΝ.ε-¦γμσ5.:σΜ
ι ©Ώ=ΠΜ.]ΡΠΠΝΞ Ε σ. Ε
Ἡ. ΕΠΑΣ -· Ί
κΑιοιΠΑΛιΝΩΔιΕΣ 7 _ ΕΜ Δ · ·
τι-ιΣ κγΒΕΡΝι-ιΣι-ιΣ 7 _. _> ι _ Ἡ
Ο 'ΔΝ' Δ 'Ο Δ ' Δ ' Ο
Μη η ΕΠῇἀδα ' ' Ο .
Πέρ0ντ0...ῇοτ5ροτ  
' ' Ο ' ' ' ' ' Ο ' Ο ' ' ' ' Ο
ΣΠΠΕ. ω το] ΝΗΡΕΩΣ. σαμι·ιο- ΟΠ ῖῖιΠίΞΠἩΓΠΕΞΞΔ
Ι · · | '
μεταναστες ταρει την εμΠλοκΠ κοντρες για τη ' ' · ' ' ' ' ' ° ' ° '
διασκορΠισμένοι του ΝΑΤΟ στο Αι- διαχείριση του ^ “ · · ^ ' · “ · · · · · ·
αΠό Αθήνα γαίο, ενώ τι Αυστρία Προβλήματος ° ° ' ' ' ' ' ' ' ¦ ° ' ' ' “Μ Ε=ἔΧΝ :Η
| | | | | ΗΡ °
και Θηβα εως ζηταει Προκλητικα και η διαψευση εΤἩΡΗτοΡ“ 31283 Μο
Ι · Ι · Ε · Ύ
ΚαλαμΠακα, Κο- κλεισιμο συνορων παραιτησης του ' ' ι ι ' ¦“ ι | ι ι ' 35 Βε2ιΔ Ϊ;;
· | . . ν ν ι ι η" ·
ζανη και Ειδομενη στα Βαλκανια Μουζαλα · ι · ι Ο!! Η Μ ' ' ΒΕ Δε 3“ῖ 23.682
| | ¦ ι ι ' | γ Ι | ι | ι ι ι | ι ι ι ' ι ὲΤηΛΕ 2οιΔ:
ή . έ ετη/ΠΕ “ ΜΒ
Ε ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠΠΡΤΑΖ ΡΜ _ ἶἶ Μ .Ε 2^"ἶ_ 17.282
· ]2-]3
0Ν|0 ΜΕ
“ΣΤΑΣ|·|" ΣΤΑ
ΑΗΜΕΡ|Α
ΠΑΑΑ|ΟκΩΣΤΑ
θΑ ΕΚΑΝΕ
Η ΠΤΗΣΗ... ΡΟΥΓ|Α
ΟΛΟ' Ο' ΚΑΥΤΟ'
Δ|ΑΑΟΓΟ|
ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ
Τ|Σ ΣΥΑΑ|·|ΨΕ|Σ
ο Ή:Ξ==ΠΞ
 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝοΣοκοΜΕιογ |'|Α|ΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡ|Α|(0Υ» · ΣΕΛ. '| 7
 τΑ ΕΛΛΗΝ0ΠΟΥΛΑ «ΜΠΑιΝ0γΝ» ΑΠΟ ο ΕΤΩΝ Στο ΡΑοΕΒοοκι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα