Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πόλεμος Αλέξη - Κυριάκου για τα λεφτά και τους φίλους της ΜαρέβαRecognized text:
ΌωοωῳΜ ιν
ΜΜΜ.Μ
ΌΠ·Μφω
ΜΜ.ψωΜ
ΜΜ%Μ-“
·ε (ΜΜΟ 
ΚΕΡΔ'ΖΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΝΑ ΜΝ|ΞΟΥΝ· Με ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Νέο ονμφωνί0 με το ΝΑΤΟ γο νο Διγ0ί0 Ζητούν ον Τούρκοι|
ΜΙΟ Ι '7% οοξοθοκον ον ροε5 ων ιεῆευτονο εβδομοὁο ουμφωνο με τον Δνεθνο Οογονιοοο Μειονοσιεοοοε
ΔΗΛΗΤΗΡ|ΩΔΕΕ ΑΝΑκο·Νοεπ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΑ Το ·Π0θΕΝ Με» ΤΗΣ ΜΠΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΜΜ! ΜΕ" - ΜΜΜ
   ο·ΜΒιΣΜεΝΟ|ΜΠΜ ΣΤΗ η
”7. -_ · .η,.
Ρ_“ Ϊ Δ
Π · _-`,« ·_€_..›.|`-:€.,':7_.'_. .-·. 03.4 Δ -|·Ο ':_Λ>_" “Δηλ 4 Ρ Ι '°·.
_ ο .ν
. Ἡ ,_·|Ι|β|Ι| "Η νο
ν _>ἰ/ ϊ Ξ : Ξι ν· _ κε· _ι. . Ι
- _.  . .  -;~ Μ( ΜΝΗΜΗ"
,Ξ 'ι ¦ _ ν Α Μη· | . Ί Η
·'ι _
. 'Ξ(; ί ·/ `
ω 5.000 οπο ο
Δ Ν ·· <_ · '
 ρ  ··¦=¦¦·¦ οῆεοει
*0 Ότο! - ι νοοοε
Μ 4 ¦ Ι
|· ΠΝ,
“η ' Ι
ο . 7 μ
'/ .··
ΜΜΜΜ'ΠἩΜ'ΕΜΜ
Ο· ονρὁτεε Πένε οχι στον Τοίπρο
ΜΜΜ!!
Στον αναμονή γνο
(οὐννοῇο_βο.000 ο
Δ Το Μνημον10 80
_-· ωντοΖε·00ν
' ν ν ο
ώ ,9 ΟΜΜω ΜΜ·ΜπΜ η “ΜΝ ΠΠ ΜΝ
' , 'ζ ΜΜΤωΜΜΜΜ ·ωΤω.ῳρΜ.ω . > στην “ωΙ6Πωο“
 _ Π ` - ΜΜΜΜσώ-ηΜ ωΜΜΜΤὡμ-ΜΜ .
- `-© _, ` ὅ] Μ:@ω,ΜΨ:Ψ·ο Μ·ΜΜῶκ Σον Μωωγκοο
.· - _ η ό
.› ; Ι Μ|ΞβΙΟΝ ΙΜΡΟΞΞ!ΒΙ.Ξ με Πρωτονωνίοτρνο
Γ “7 - το συντροφο του ΜοΖνώω | ·¦.
 . .:¦.¦
Μοτο 2014 κοι Μαιο περιμένουν
Π Φώκαια Χοομσιον0 'ΧΑ
('σμοσκοσπωΜηοω<κ ΦΜα·· ΚοροωλΜυηοῳσἀ πΙ|οΜ ?Μπα μοιασνπΜ :η 'η κσωγΜῳ"ο
μ°ηωυκροο°ΝαοΜοὁὡω Η ΜΜΜ. μ£ ψ·α" ιουναπω κι: αηΜ·ω· Βεροια αρςνω κι π›·ιααιλαοστη». μ: σιοΜΜ·σ νοοὁπΜΙ αν· ΦψαΙ· ΚρρυΜλ Μο. ω··ηροςηηο· ων “ΜΜΜ 'Ιο1αυκωστ· Το σεδκ·
νωκηΉΩ·. ω()ω· ο κινβρνπω· που ·Άαοπ£μυ. μ· οξωωῳΜω ωφωμω. οωος μαἩηκ ω ΜΜΜ “ω νο ΚΔ-›
προ ἡων Ωω·ωρσ. ··οΥ·ι·ΝπΛΙπο ιοναανΜοπΜυ. πιο 051100: νο κυαν0ω(Μ ορο· ο· φΜαΒ· Ο ΙΚΑ: Η
Ο άγνωστ05 οόῆεμοε 'ερώνομοο - Βορθοῆομοίου
Πω·-6-·Μ-··ωΜο "η ωῶωιω0··ωΜιο· Π·- ' Ο
λα ωμω·ΜοΜΜοΜ τρ·ΜΜΜψιΜαΜπΗ .ὁ 
0·Μω'Μ 'ΜΜΜ .ΔΜΜΜωωΐ
ΜωΑΜ. Η άπασ- σώ··· -·ΝνΜο·Μμ 1Ι“αωα 'Μενα ωω“ ·ὑ-0Μω 
ΓΜ·ΜΜ ΜΝ
Πω· ¦ .η ο .. ι .. .. , .ν ¦ ίἶ”ΐΞἶ'ζ.,. ...ῖ:.ί
ωωαρΜῳ:ωωρῶΜ ° ·> ο· ν
- .ο _
. . . ΜΝ . . πΡοΜΗοενπκΗ
ἐκ' ,_..; β - 0τπ8φιωῳΖἄ0 ο ο) ”Μ η.” .Γί 00 μ
ὅ|;:·"·]ὶ λ(0¦_ἑ“· |ἰ· γ·| ||£ἔ| Ξ··. Ρ ι ~ κ Η Ο ^.·| ΓΔ.|Λ :$|3·. ·Ϊ0 >ῆ._|;οΡ'
ύ - ΜΑ. .ΒΒΔ “Δ 2 Μ¦¦Μ'" '·
 . :ιηη.ι Μ¦.ΜΒ ::κωΜωκ ·Υ¦ τ
“6 “ ' ΜνΨΨΨ%