Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜΜ“Ξ
ί ι'=
:κανονικα οποία αίτια με
τατιννι:ίίραιιιτἑε ομαδα
τα Μαιο  ο
ΗΒΗ!! ΜΜΜ
Μ του Μ ΤΜ
· ΕΕ και ΠΕΠ κοραοοκουν για
«ιιΠΠοκο» Πανω Παραβαοτιτ των
κανονοιν του ΠΜ διαγωνιοροιί
· ο Περίεργα Πανοραμα και
η ΜΜΜ κατανομή των Παντα
έργων. Που στα καταῆίινουν
αν ΜΜΜ και ΜΡ ΆβαΕ
ΤΑ Η" ΜΗΝΗΜΑ!
Οι Πρώην γενικοί έκαναν κοινη εταιρεία και...Πουλανε δηθεν διασυνδέοει8 αΠό το... Πρόσφατο Παρελθόν!
Η φόρτιρικα των
<<εΠΜ·ναιικὡν
|ῖλἱ'Β
8! ΡΙΚ
Περι2ΠτΠτοε
απο ακριβ65!
Η ΕυρωΠΠ
στα Πόδια του
ΦορτουνΠ
- Πίστευε· στην
Πρόκριση ο Σίῆβυ
.τη ρ
¦: η Πριν · ν ο ,οι 
ω ί' ι _ ια ι ι τη
·¦._ | ,_¦¦ ι _ι γατα” ι_(¦ ΜΙΓ:#'| 'εΙΓἐῦ Α5'. τι .. ι. ο   ΗΘΗ' .ἔν
Η... θα
 ι Με κ“ιἶἶἶιοια|Πἶιῖαδα ¦ .
ο ό _ ε ._:
ι υΠερααΠιαΠ5 των ¦ -_
  .Μαννα κρανίω ΜΜΜ
ννννω.εχίερίυ5.ατ
ΜΜΕ" ΡΕΝΕ
ΜΕ ΜΕΝΕΜΕΝΗ):
Σ Τα @αερα ρεγαῆα «αγκαθια» στα
διαΠραγμαΜηε Ϊ
- Μόνο για αμεση εΠιατροφΠ των «θεσμών» Οι
ατακα· για το Ευραρι·ουρ ατε 7Π5 Μαρτίου
7 Σωφωνία Ταίηρο - Μέρκεῆ
εοΜΞΔ=" 'ΜΜΜ ΣΣΕ Κι
τΣἰυυΜ  ~
'η. α Ι
 Π Ποιοι Πίιῖν οι εΠιδιαι`
. Δ Δ 7·= -···· ·
.ο σεων του Δημοσίου; _ :
“ αυτοιί8 ΠουΠροκαῆεααναα '
 _ η· , *η <Μ'
του Δημουιου 50
ο και500;κα. στη εααῇονικΠ,
α, ΨΥἩἙ:ν ,ρ ' “. 
θα~αΠ:οδοθουν ευθυνεε ο.:
ΐ .Ί ¦ .
τ στον Μορεα
 ΔιΕ ΜιΠιΔΠΣο ΔΠΜοΣιο;
Μπι τι
';.'ι·.ῇ3¦8 η? Ι, '
Ηνεα έκθεσητου Χρηστου
ΠΜ στην Γκαλερί
Ευριπίδη
ο 'Εργα τέκνΠε ξεχωριατΠ5 δυναμικΠε Που ΠαρουσιαΖουν Παω
το φωτια των ουνυιαΒΠιιΠτων
στηΣύγκρονη ΤΜ
5ιαι Ιοί στο Με των Οιτί3ίίὡ έργο του Ρειει
Ποία το οποία έπιασε Ι 6.3 εκατ. δολ. - Πωλίιθιικαν,
ακομα, Μπέικον για 8 εκατ. όσα» καθὡ8 και δυο
Πορτρέτα αΠόΛοὐοιαν Φρόιντ για Ι0'5 εκατ.
  ΣΓθΥΡ|Δ|·| ΕΠΕΡΧΕΤΛ' ΑΝΑΣΧΗΜΛΤ|ΣΜθΣ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕ|Σ
|Λ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ" ΚΑΛΉ
ί :τα να εεενυενίααανρὁτεε ο ερευΒεαανε εαΜαααεε;ΔΠαυοἑενΜ
βασΠ.α5ιαῇανα5 κατα ααΦααιαΠκα ναοακέαα_ψ_ 
Ο ΕΠ'ΤΟΠ|ΔΕ
Δεναρκείμόω
ε αφορμη την Παραίτηση
Μ Σγουρίδη και το φιασκο
με τον Τόσκα' αῆῆό εηί
Με ουσίαε ῆόγω εγκῆωβισμού
στο εσωτερικό. ο Πρωθυπουργόε
μεθοδεύει ανασχηματισμό. Στον
οΠοίο φέρεται έτοιμοε να...
θυσιαστεί ο Καιρούγκαῆοε.
Προκειμένου η κυβέρνηση
να εξευμενίοει αγρότεε και
εΠεύθερουε εΠαγγεῆματίε5 και
να ξεκινήσει αΠό όῆῆη βαση.
σχεδόν μηδενικό. ο διόῆογοε για
το ασφαῆιστικό Την ίδια ώρα.
η σύγκρουση με τη ΔιαΠῆοκΠ
βρίσκεται σε εξέῆιξη, όΠωε και τα
ΜΜΜτσΜΜκὸω.
στονοΠοίοΠαρεμΠιΠτόνΜ5τοόριο
εισόδου στη Βουῆη σχεδιό:εται
να Προσδιοριστεί στο 2%
Ωστόσο¦ η μαχη με τη ΔιαΠῆοκη.
Που ορθὡε διεξόγεται, δεν αρκεί
για να αῆῆόξουν Πορεία η χώρα
και η οικονομία. Ούτε η αῆῆαγη
του εκῆογικού νόμου εηί το
αναῆογικότερον Προκειμένου να
εΠιτευχθεί το ανοιγμα Πρόε το
ΠΑΣΟΚ και Πε ῆοιΠέε δυναμειε. ..
Την ώρα τούτη αΠαιτείται ισχυρή
κυβέρνηση. με τόῆμη και
αποφασιστικότητα να Περικόφει
ακόμη και τιε κύριε5 συντόξειε
ΧρειόΖεται καθαρό ΠΠαίσιο.
ξεκαθαρε5 εΠιῆογέε για εθνικη
στρατηγικη ανόΠτυξηε, καθὡε
και υῆοΠοίηση μεταρρυθμίσεων
και αΠοκρατικοηοιησεων, κωρίε
Παϊκισμούε. χωρίε ιδεοῆηφίε5.
κωρίε κρότοε ηεῆατειακό και
κομματικό Και στην Παρούσα
φαση, Πέραν του ασφαῆιστικού,
αΠαιτείται η τακτοΠοίηση των
ΜΜ,ηΜτου
υΠεριαμείουαΠοιφαοκοΠαΜ,
ο Προοδιορισμόε του δημοσιονομικού κενού Για να
έρθει η αξιοῆόγηση και να
εΠακοῆουθησουν η εμΠιοτοσύνη.
οι εΠενδύσειε. το φρέσκο χρημα
ΜΕ "ΠΟΥΝ