Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ|||| Μ" 'η "ΗΜ" Μ" '| |||||
77! Ι09 002172
Η 'Ξ'
ΜΜΜΔΜ.. ω....~“ ....... 
ΕΠ' ΛΕ|ΪΠΥΡ'Ε| Η ΒΕΡΔ'|Ε|Λ
ίπ ΜΜΜ ΜΜΜ που 8η
σώσε· εκσίσιίΜρίσ προς..
Η οίμοτοῆογοε Αικατερίνη Κωνστσπίνοσ εξηγεί στο Μ» σε ῆεητομὲρε·ε5 ¦ 34
του ΣσΒΒσεσκὐρίσκσσ
'ΔΡΥΤίἱ
Μο: -_  Ι η .
ΜΜΜ ` Ξ ·· σσσσ “ν
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΔηοκΑΑΥΠΠκΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2ο. 02. 2016 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 768 '· Δ , η"
Με Με η: ηΡοΣωΡεε›
<<ψΗΝΕΤΑ'» ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΤΟ Φ|ΛΕΤΟ
ΜΜΜ .
"ΡΕ"Ε| ΠΡΑ ΝΔ
Ι ά. .οΑρἑνε5¦
ΠηηηεείΔηο Ή.ὲ2Μί£ΕΡ
Η" ΜΜΜ!
Τί ετοίμοΖε· η Φώφη ί
' 'ΔΞί . η η.
η , · ί.
_:.., >_ ω.. ε σ ἡ"
7' _ - ω η - :ο ..π Ν! › _
ἐ-` . . έ ¦ `· . _ 1; φ. `
ι · , · ή _ ψ
1:? Μ η Η Ν
η  Το ερσγ·κὁ
4 ·. Ξ · ϊ” φινάλε "σε
 ' γ .  ΤΗ_ἰβΑῇΜΗ ΠΥΡΟΣ: Ποιοί θο Θυσία νέα οροί "°ρ°μ"°|°° |
 · Η Γίσννο με 53 εκστ. ευρώ τίνοΖεί ΜΜΜΜἱ
οιο«Πεοῆο»  στον οὲρο το οσο' Που τὡρο υηορχεί  ἐ;:;ἔ=$:η
“ ί η . . , ω ΜΜΜ  
-  Ϊ Μ "ΜΜΟ Βημα Πυροσβεσηκη ~;1ίῳίΊ¦ί¦χι “·
'8.250 ΜΕΡΕΣ η συσπείρωση επιχείρηση σε !ἑίῇ"~'“'Μ
τΗΛεοΡΑΣΗΣ · · .
Ἑνο ειδικο σφ·ερωμο κ°μμ°ωΡ· "ΡΜ ΠΡΙΝ Μ
Μ Βσσῇευτων ηρσΒλημσίσ ·
"Οι" "Ψ παρων ΞέΞΞΞΒ%ΞἙΐΜ μετονοΣτΞΠιἔ3::ῆγἄἔῇ . .Ι
κσίεηηωΒησην 9 _ | ό ά τρωω τ Μ
'η 'ΜΜΜ κ Ο· κίνησεί5 Μητσοτσκη με οδηγο το γκσῆοη με