Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
·οεοεπε“@οΜ“.ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Νέα πόιοση
Καιρούγκολου
ΣΤΝ: ΜΠΟΡΗ Ιω ΠΜ! ΠΑ ΤΟ ἶ:ῖ[ῖ`:"ΜΞ
Παρόδειγμα από μιν Κύπρο θα
έπρεπε να πόρουν οι πολιακοί
μας. Η συλλογικό προσπόθεια
ήταν το κλειδί για μιν εππυκία ως
εξόδου αις εξόδου ως Κύπρου
από ιο μνπμόνιο. "Αν δεν είχαμε
αρθεί απο υψος ιων περισιόσεων
δεν θα είκαμε οι σπμερινό αποπελέσμαΙα. Πρέπει να δούμε ων κρίσπ ως ευκαιρία προχωρήσαμε σε
μειαρρυθμίσεις σπιν εκπαίδευσπ,
σπιν υγεία, πανιοό. αν και καναμε
πολλα λόθπ" δήλωσε ο κύπριος
Μός Μ.
Ο κυπριος αξιωμαιοόκος υπογρόμμισε όα με νομοθεσία που
πέρασε που Με Με ο Μάασιε υπουργός μπορεί να ΜΜΜ
μόνο δύο συμθοόλους. ενω ο γενικός γραμμαιέας δεν αλλόεει σε
καμία απολύιως περίπιωσπ για να
υπόρκει Μα απο Μος.
Ο κ. Χριστοδσυλι“δπς ιόνισε ακόμπ όπ για τους αναστασιακσός δεν
υπαρχουν διορισμοί σιο δπμόσιο,
Μ όλλες ως από το
κυπριακό κρατος.
Ο κύπριος κυδερνπιΜός εκπρό
Εγκρίθηκε ιο
ε"'χε'ρη°'°κό Μπος διευκρίνισε όπ π μείωσπ
πρόγραμμα ΜΙΒ-2049 Σ:: :ἴ¦ξ"ἔἄ° ω" κ""°°
Σελ. Β
Ο λογικός