Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 .ζ :ΔΡΩΣΜΞ Η ΜΜΜ. κΑΜΔ:Μο| Με... πε
· ΚΔ' ΤΑ"Ε|Α ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΩΣ ΚΔ' 5'4
Ξ Μ8ΕΝΤΜθΟΑ£.6Π
Ώ Ω Δ
Δ" 4 Ἡ; ·"·ΔΙο“
Ρ Ι η |Ἑ
· ¦ Η
| Ο Χ 'Ι
.. . ·:
|Αμωωω“ΜηιΜΜπ·αΜηΜΜ"ωκΓΜΗκ
Ο... ΜΝΉΜΗ): 'Ψ
ΒΓΗΚΕ ΣΤΟ ΣΕΦ ΣΤΟ Β' ΗΜ|ΧΡ0Ν0
'ημἱΜ|5
 η;” :Η
_ἰ!ὶἔΞΗἑ .~ 
Β. ΗΟΜΜΕ
«Η ΜΜΜ Μ ΜΜΜ
Μ η... ·ρΜΜμΜὑ
/ %ἶΞμ<“ ; 4 1. ῖ :
Μ ΡεκοΒ_κΑΡιερΔΣσῆῳΜΕ2ῇΣ, ὴ ΠΠ] = _ 
 έ ' @ΜΜΜ κΑισΧΛΚῇ ὶ ·' .- Ι
 · # η· 1 ρ ¦ ¦ Ι __Φ¦Θ 5 | Ι οΡ ΜΥ έ 3.
μέ: 7 “σο -· ΑΧ “Π Ρ _| ' '
 -· ~ -· ~ -·` -·
¦ἑἰῖἔἔ:%Ἡ:ἐ “ ώ 4
ΚοΜρο.ΣῶΜ5 7 γ Π ή 7 *  °~° . ἱ π
 ω η Μ» Γ > __ ι' Ί 9? η Ιλ! - . η ι - Ν 7' _:
ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Χωρί5 Γ' Εθν·κἡ λόγω... αγροτών.
δενγίνεω· για λόγωε ωωλείσε
και το Με με τον ΠονελωωνΜ6
μετά σε κατσγγεΜεε
τω ΠανσχσΜ8
Μ στηγορουμενου5 οὁοσφωρικἑ5 υπο