Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Έξοδος" στα 67 και για δημοσίους υπαλλήλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ύ
Η ί Ψ Η
-ς:ζζῖῖ;ΤΟΠΣι ΜΕ ἔιΤΕΡ[ῖΠ:
ΛΥΜΠ|Ακ0Σ-ΠΑ0κ
ΤΣΕΛΣ|-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Ε
ΠΡΕΜ|ΕΡΛ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤ|ΝΗ
Μαι κι!
"ΕΞΟΔΟΣ" ΣΤΑ 67
και για δημοσίου8 υηαΠΠήῇου8
οι ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ βαζουν τέλος
στην αυτοδίκαιη αηόλυση
στα 60 με 35 έτη υηηρεσίας
και ζητουν υηοΧρεωτική
ηαραμονή στο Δημόσιο για
40 Χρόνια ή έως τα 67
^ΐ··`ἶί ` ·
ΜΕΡ|(ΕΛ ηι>οΣ τΣιηι>Α ί! '4 _
«ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕ| ' `ἐ
Η ΑΞ|ΟΛΟΓ|·|Σ|·|. 85
ΒΡΕ|ΤΕ ΤΑ ΜΕ ϊ Χ
<<ΦΡΕΝ0» στην εθνική σύνταξη
με ί5ετία και τις αυξήσεις
εισφορών, «γκαζι» στις Περικοηές κοινωνικών εηιδομότων
και στην εκχώρηση κόκκινων
δανείων σε ίυηα5 - κορόκια
τοπ οΕΣΜογΣ» Δ
ΣΕλ|ΔΕΣ Ί2-Τ3 
υ-_< .
Νέα καρότσια
για 475.000
εηαἩεῆματίες με
αγροτικό εισοδήματα
ΦΟΡΟΛΟΓ|κΕΣ ΕΠ|ΒΛΡΥΝΣΕ|Σ ΠΑ ΟΣΟΥΣ Ε|ΣΠΡΛΤΤΟΥΝ ΕΝΠ|Κ|Λ θα
ἩῖῖἶἩ
:  , ,  δρόμους
Υ'ῶτ ασφαῆιστικό
και τα ψέματα
  του ΣΥΡΜΑ!
ἶἶ““ 'Π<Ξ=Ἡ
Η ΝΔ. <<ΒΛΕ|-|Ε|» ΝΕΑ ΓΡΑΦΕ|Α ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ "ὲἔΪΪ!?Σ
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.8] 0 - Τιμή 1,30 € - νιινιινιι.ε-τγμα5.εαιπ
ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟ-|-κΑ
ΠΑ κΑτΑΡΓΕιΣΕι ΤΩΝ ΕΞΑ|ΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ
τι-ιΛΕοητικο
ΣΤΑΘΜΟ
ΣΤΗ ΝΜΑΔΑ"
«Συναντήθηκα με τον Αλέξη Τσίηρα.
Γιατί ο Ελληνας ηρωθυησυργός να
είναι αρνητικός;»
«Ετοιμαζόμαστε για το διαγωνισμό,
δεν ξέρουμε ηόσο καιρό θα ηόρει
η διαδικασία»
›  τα
[ΑΔΑΚῖΟΚ0Μ|ΚΗ ΣΧΟΛΗ
“Π :Η Γ τ.Πἔ::ι
ΑΝΤ|ΦΑΣΕ|Σ
κΑι κΕΝΑ ΣΤ|Σ
κΑτΑθΕΣΕιΣ
κΑτι-ιΓ0ι=0γΜΕΝΩΝ
Οι κρίσιμες εηισκέψεις στη σχολή
ενός «τραμηουκου» ηου είχε
αηοφσιτήσει
«Μία ημέρα ηριν εξαφανιστεί ηου
ήταν να Παμε για καφέ, αρνήθηκε
να έρθει για Πρώτη φορα»
β ΣΕω Ἡ?

Τελευταία νέα από την εφημερίδα