Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόταση φορο - σοκ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτετηΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕίι
8εςυ·ί|γ δεΠ:ίςαε Ροκ" Ηε|'υε ΑΕ.
Τα.: +30 210 6728890
απο": |ηίσ@ρσηετ-ηε||οεετ
Μ.ροΠα-ηείίε5ετ
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΑ|
ΕηίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.987
Δημητρης Αβραμόπουλος
ΕυρωΠαίος εΠίτροΠος
ΑΠοίΞΠίΞΝανΣίι
αυτοί 288 εκατ.
ΔΠο Ναοί
Τζόζεφ Στίγκλιτς
νομπελίστας οίκονομολόγος
σημερα στη Ν
ΕΚΛΟΓΕΣ - ΗΠΑ
κ ' ο “
) Έ" ω κ: “'
ίίχίΜί>ί ΝίόοίΞίΣ
ΤΗΝ«ΑΝΑΣΑ»
τον ηη.ΣΑυτίΞί>Σ
Προίόν« μαύρης εργασίας»
το 24% του ελληνίκού ΑΕΠ
' Αρίθμος εργαζομένων Πλήρους αΠασχοληοΠς
καί ύψος αμοίβίίς 2015
Αλλάζεί άρωμα η αγορά καφε
Το «τρίτο κύμα» είναί μία νέα αγορά Που αναδύεταί
στον κλάδο του καφέ, δίεκδίκωντας μερίδίο αΠό
μία Πίτα Που ξεΠερνό τα 250 εκατ. ευρω σε εΠίΠεδσ λίανίκης, με τα ααίε -τα εξείδίκευμενα σημεία
κατανόλωσης- να ξεΠερνούν τα 40.000 καταστηματα, συμφωνα με τίς εκτίμησης. >ί4
Η αγορά των σνακ
κράτησε τίς ηωλήσείς
Αντίστασείς στα χρονία της ύφεσης ΠαρουσίαΖεί η
κατηγορία των αλμυρων σνακ στην εγχωρία αγορα,
γηονός Που αΠοδίδεταί κυρίως στον «Παρσρμητίσμό» Που χαρακτηρίζεί τη συγκεκρίμένη δαΠόνη σε
συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος των εν λόγω
Προίόντων συγκρίτίκό με άλλα συσκευασμὲνα τρόφίμα. Η κατηγορία το 201 5 αύξησε ορίακα τον
τάρσ της Παντί του 2014, Κστῆρσψε όμως μίκρη
Πτώση στον όγκο. >Ι 5
ΠΕΤΡΕΛΑ|Ο: Ο| ΧΑΜΗΛΕΣ
Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΠΛΟΥΤΟ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ >25
ΕΕΝΟΑΟΧΕ|Α: ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ
5 ό ΣΤΟ ΝΟΤ|Ο Α|ΓΑ|Ο >11
ΠΕΑ'. Ε5ΤΑΤΕ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΣΠΣ Τ|ΜΕΣ ΑΚ|ΝΗΤΩΝ >23
Δύο σενάρια αΠό την κυ βέ ρνηση για νέα κλίμακα με ανώτατο συντελεστή το 50%
Πρόταση φο ρο - σοκ
ΕΠιβαρύνσεις σε μεσαία και υψηλά εισοδήματα - Στόχος έσοδα 1,7 δισ.
Προτάσεις «σοκ» στη φορολογία υΠέβαλε στο
κουαρτέτο η κυβέρνηση, με στόχο να καλύψει
μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού, άνω
του 1,7 δισ. ευρώ, έως το 2018. Στη χθεσινή συνάντηση Παραδόθηκε στους δανειστές σχέδιο
σύμφωνα με το οΠοίο σε όλες τις κλίμακες, εισοδήματος και κεφαλαίου, Προστίθεται ανώτατος
φορολογικός συντελεστής 50%, με τα κλιμάκια
να διαμορφώνονται με βαση το Πρώτο σενάριο
ως εξής: 1. Κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων:
22%, 32%, 42% και 50% με βασικότερο ενδεχόμενο ο ανώτατος συντελεστής να ισχύσει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. 2. Κλίμακα ατομικών εΠιχειρήσεων - ελευθέρων εΠαγγελματιών:
26%, 33% και 50%. 3. Κλίμακα εισοδημάτων αΠό
ενοίκια: 15%, 35% και 50%, αν και υΠάρχει Πρόταση να διατηρηθούν οι Προηγούμενοι Πιο χαμηλοί συντελεστές (11% και 33%) και τα έσοδα να
αναΠληρωθούν με τη θέσΠιση Προκαταβολής για
τα Ποσά ενοικίων Που θα εισΠράξουν στο μέλλον
οι ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο,
θα διαμορφωθεί νέα κλίμακα φορολόγησης, ενιαία για όλες τις Πηγές εισοδήματος, με ανώτατο
συντελεστή το 50%. >4 - 5
ΠΡΟΟΕΣΜ|Α
ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
[θεσμού
Παράταση
για συμφωνία
στα «κόκκινα»
δάνεια
Παράταση ενός μήνα για την
οριστική συμφωνία του Πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων Ζήτησε και έλαβε η κυβέρνηση αΠό τους θεσμούς. Οι υΠ. Οικονομικών
Ευ κλ. Τσακαλώτος και Οικονομίας Γ. Σταθάκης Ζήτησαν αΠό
τους εκΠροσώΠους των θεσμών
να μην εκΠοιούνται δάνεια για
1η κατοικία, ενώ για τα εΠιχειρηματικά δάνεια να τροΠοΠοιηθεί ο νόμος Δένδια. >4-5
Πλοία μίκρων αηοστύσεων
ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
[ΠαξἱΗΝ]
Ανησυχία
αΠό το κύμα
αντιδράσεων
Ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης θέλει η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται Πως ανησυχεί αΠό το ογκού μενο κύμα αντιδράσεων, ενώ -Παρά το γεγονός ότι
υΠοστηρίΖει Πως «υΠάρχει ένα σχεδόν συμφωνημένο Πλαίσιο»- ταυτόχρονα βλέΠει «δάκτυλο αΠοσταθεροΠοίησης». Ο ΠρωθυΠου ργός συμμετείχε χθες το
βράδυ εκτάκτως στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όΠου εμφανίστηκε Προ βλήματισμένος κι ανήσυχος, τόσο για τη διαΠραγμάτευοη
όσο και για το κλίμα κοινωνικής έντασης. >3
Συμβίβοσυκές Προτασείς με στόχο την αΠοτροί·ίίί ενός Βί·εχίτ, δηλαδη
εξόδου της Βρετανίας αΠό την ΕΕ, ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωηαί'κού Συμβουλίου. Οί Προτασείς, ωστόσο, δεν είναί βεβαία Πως θα
ίκανοΠοίίίσουν τους Βρετανούς, οί οποία ενδέχεταί να κληθούν νωρίτερα
αΠό το 201 7 να αΠοφανθούν υπερ Π κατά της ηαραμονίίς στην Ε.Ε. >9
Σε αΠόγνωση οι ναυτιλιακές λόγω των ιστό ρικά χαμηλών ναύ λων
Σε ΠαροΠλισμό ή διάλυση
τα Πλοία ξη ρού φορτίου
ί24ωρ“ απεργία
«Λουκέτο»
σε ιδιωτικό
και δημόσιο
τομέα
Με καθολίκό αίτημα την αΠόσυ ροη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου ΠραγματοΠοιείται
αύριο η 24ωρη Πανελλαδική
αΠεργία, στην οΠοία συμμετέχουν η Πλειονότητα των συνδικάτων του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα, εΠιστημονικές οργανώσεις, η ΓΣΕΒΕΕ και
η ΕΣΕΕ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα