Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεο8ιιον@οτοιιοτ.ετ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΜΒιεοοΝ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
μένα πασα
και στο τένις!
Σελ.7
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0.6720 ΕΥΡΩ
Πει «Μέμιαμα» Μωβ εκατ.
ευρώ στο Δημόσιο
ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΑ κΕΦΛΛΑ|Λ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡιΝΑΝεΒΑΝκ
Λ. Καιαέ1ιμ Προπαγανιαπιιος
ο ρόλος της ΠΕ στην ανακαμιμη
πιο οικονομίας
Τα νέα μέτρα για το ασφαλι·
στικό που σχεδια" να ε$αρμόσει π κυ0έρνπσπ έχει 0 σε· σε
κόκκινο συναγερμό τους πε ιοσότερους εργασιακο ' υς
τπς χώρας οι οποίο:Ἐεκίνπσαν
μπορώ απεργιακών κινπτοποιιίσεων.
Από χθες Δευτέρα έως και
ταν Παρασκευή οι δικπγόροι
και μπχανικοί Ε έχουν αναγγείλει αποχή από τις ε8ἔασίες
τους. Επίσπς σήμερα υτέ
καιτπνΤίτπ191, οι υπ ἔτἑι του ΑΤ κατεβαίνουν ἔε
ωρα απε α ενω οι ε γα:
μενοι του  προχωροὅν από
ταν Τρίτπ έως και ων Πέμπτπ
σε 3ωρες επαναλαμ0ανόΕενες
στάσεις εὅὅασίας 0 :0008:00/13: -16:00/ 1:0024:00).
Σε 48ωρπ απερἔία κατε0αίνουν τον πόροι 0/1 και ταν
Πέμπτπ 21/1 οι ναυτερ στες
ενω τον Τετόρτπ θα απε σουν
και υπόΜπλοι των ΚΕ .
Σε στασπ εὅδσσίαὅ ((12:0014:00 και 14: -16: 0) ταν Πέμπτπ 21/1 κατε0αίνουν οι δόσκαλοι και οι κα0πγπτές ενώ οι
Επιστιιμονικοί φορείς έχουν
προγραμματίσει συΜαΛπτιίριο
προς το υπουργείο Εργασίας
στις 11:30.
Στις 25 Ιανουαρίου. ο 'στρικός Σύλλογος Α0πνών έχει
αναγγείλει αποχή και πορεία
προς το υπουργείο Εμ οσίας
στις 1 1:30 ενώ στις 4 Φε ρουσ|›ἔ›υ υπαρχει τι Ψνικιί απεργία
ΕΕ και ΑΔΕΔ .
Ο λογικός