Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η  ῶΠ©ΠἔΨΜῶἩΜΜ Ἑ@θθΜἔ©ΠΜ 'Ἡ¦]ἔ ©©[ΞΓἑΠῶἔ 
Τιινιι-ι 1.3οε - ΕΤΟΣ 53ο · Αι=. ΦΥΛ. 11.677
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
και σΤο Νικαια Μ.ιιιεκ:|ιεε.αΤ
ΟΛΟ|(Λ|-| ΡΩΝΕΤΑ|
ΣΗΜΕΡΑ Η Δ|ΑΔ||(ΑΣ|Α
Η ώρα Της ει·ιιλογής
για Τους διευθυνΤές
εκπαίδευσης
ΣΕΛ. 12' 29
Β|ΛΑ ΜΟΝΤ|ΑΝΟ
ΞαναζωνΤανεύει
η ει·ιαυλη
ΣΕΛ. 31
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ-| «Θ»:
Δι καιόΤερο
Το νέο ασφαλιστικό
σας αναδρααεια
εαίιαήμαίνει απ α©Μ
δεν αααρἑΞει ααμφαΜίαΠ
αι εΤαίραι θα μας βαλααν
Τα μαχαίρι αΤα λωρίδα
Υποστηρίζει ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις
Τη συνένΤευξη ι·ιου ι·ιαραχώρησε οΤη "Θ" ο Τασος ΠεΤρόι·ιουλος εκΤιμα όΤι. όΤαν
αι·ιοσαφηνισΤούν όλες οι
ι·ιαρόμεΤροι Του υι·ιολογισμού Των
εισφορών. θα καμφθούν οι ανΤιρρήσεις Των διαφόρων κοινωνικών
ομαδων. Εξαλλου αναγνωρίζει όΤι
χωρίς κοινωνική αι·ιοδοχή κανένα
σύσΤη μα ασφαλισης δεν μι·ιορεί να
είναι βιώσιμο. "Αν αυΤό ι·ιου κανουμε είναι ξει·ιούλη μα Των συ μφερόνΤων Του ελληνικού λαού. δεν θα έχουμε Πρόβλημα σΤη διαι·ιραγμαΤευση
ι·ιου θα ακολουθήσει και θα είναι σκληρή". σημειώνει και καλεί Την ανΤιιΤολίΤευση. αν έχει καλύΤερες ι·ιροΤασεις. να Τις καΤαθέσει και να σΤηρίξει Τη διαι·ιραγμαΤευΤική ι·ιροσι·ιόθεια Της χώρας. ΣΕΛ. 8-9
θα  α Μαφία  @απλαα ααα   
θΡΟΒΤ8
Ει·ιαιξε
με Τη φωΤια.
αλλα δεν
καη κε
ΣΤην ιιαγωμένη Τούμι·ια ο
ΠΑΟΚ συνόνΤησε
ι-ιροβλήμαΤα αι·ιένανΤι σΤη
Βέροια. αλλά βρήκε Τον
Τρόι·ιο να ει·ιικραΤήσει με 2-1.
Την αι·ιόκΤηση ΤερμαΤοφύλακα ζήΤησε ο ΤούνΤορ.
ΣΕΛ. 14-15
Η ΡΑΚΜ-|Σ
Αι·ιαραίΤηΤες
οι μεΤαγραφές
Για να μην ει·ιαναληφθεί η λειψανδρία. οι·ιως
σΤο εκΤός έδρας 1-1 με Τον Λεβαδειακό. οι
κυανόλευκοι θα χρειασΤούν ενίσχυση σε
Το υλαχισΤον Τρεις θέσεις. ΣΕΛ. 16-17
Βγήκε σώος
αι·ιό Το χωράφι
Πρεμιέρα με Το δεξίγια Τον Άρη σΤη νέα χρονια.
καθώς νίκησε με 2-1 σΤον κακισΤο αγωνισΤικό
χώρο Του γηι·ιέδου Της Κρύας Βρύσης. ΣΕΛ. 24