Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νι, Τ¦=,-,,
.ί τί  ~
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε
ίἶΓὑιί;` ιν`,ἶἔ|.11ῇ',μωΜ ΣΒ.”^ΒΤΞ· ἶἶΜΣ: 
τε 1 γ
ντΙ~._χ ω· Τι
ΗΜΕΡΙΔΑ ο ΝΟΜΟ
 ί! Ιτα
ί ΤΙΙΕΡΙΑΣ
Εκδοτική ενημερωτική |.ΚΟΡΟΜΗΑΗΣ Α.Ε. Γραφεία -Τυπογραφεία ΒΟΤΣΗ 18
ΤΗΛ. 33333, 38808, 48730-92 ΕΑΧ 20872 Μ.ο|γιπρίορίΜε.9ι· ο-πιεί| ο|-ρ|Ττηε@οΤεπεΤ.9ι·
ΕίμασΤε μικρή χώρα,
αλλά με ασΤείρευΤες
δυνάμεις
Του Γιάννη Κορομήλη
Ανέκαθεν με βασάνιζε Το ερώΤημα: Μαθαίνουν άραγε οι άνθρωποι (και οι λαοί), πόσα
μαθαίνουν Τι και πώς; Η κοινή λογική μας πληροφορεί ότι ασφαλώς μαθαίνουν και μαθαίνουν
πολλά. ΣΤην νηπιακή Τους ηλικία μαθαίνουν σε
λίγα, πολύ λίγα χρόνια, να μιλούν, να περπατούν,
να γνωρίζουν πράγμαΤα. Μεγαλώνοντας επίσης
μαθαίνουν γράμμαΤα, επιστήμες, Τέχνες, καλλιεργούν Την ψυχή Τους κ.λ.π. Ο ΑρισΤοΤέλης εξάλλου έλεγε: «Του οιδέναι ορέγεΤαι άνθρωπος
φύσει», δηλαδή είναι σΤη φύση Του ανθρώπου να
θέλει να μαθαίνει». Το γεγονός βέβαια όΤι πολλά
νέα παιδιά δεν αγαπούν Το Σχολείο, Το βλέπουν
ως καταναγκασμό ή φυλακή δεν σημαίνει ότι δεν
θέλουν να μαθαίνουν καινούργια πράγμαΤα αλλά
ότι θεωρούν δύσκολα ή και περιΤΤά πολλά από
αυΤά που είναι υποχρεωμένα να μάθουν. Σε κάθε
περίπΤωση Τα σημερινά Σχολεία δεν είναι- όπως
θάπρεπε- ιδανικοί χώροι για μάθηση. ΑυΤό όμως
είναι ένα άλλο σοβαρόΤαΤο θέμα.
Από Την άλλη πλευρά πολλοί από Τους
αρχαίους φιλοσόφους μας θεωρούσαν Τη μάθηση ως αποΤέλεσμα πείρας, κόπου, βασάνων.
ΣΕΛ. '| 2
Εκλογές
σΤη ΣυνεΤαιρισΤική
Τράπεζα Πιερίας
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
μ ές Σετ
Ε Τ ·
· ττΑτΤΙιτ›τΙττΑΗ
- - __<___ Λ
Η; ΝΑΤΑΣΑ.
δέ? Π]ὶΑΡΜὡΞ
' ΑΜΙ
ΠΑΝ ΤΑΜ
ΠΡΑ ΜΕίΜ κιτ τιΝΜΙτΙΜ9ἔΜΕ
Για Την ανάδειξη Του νέου ΔιοικηΤικού Συμβουλίου και
Των ανΤιπροσώπων σΤην 'Ενωση ΣυνεΤαιρισΤικών Τραπεζών Ελλάδας ψήφισαν χθες οι μέΤοχοι Της ΣυνεΤαιρισΤικής Τράπεζας Πιερίας. ΣΕ^· 3
Η Πιερία “πεΤάει"
με Αεαωτι Αίι·|ίτιοε
και Ο|γτηρίο Αίτ
ΤΟ ΕΠ|ΜΕΛΗΤΗΡ|Ο Π|ΕΡ|ΑΣ
“ΑΠΟΓΕ|ΩΝΕ|” ΤΟΝ Π|ΕΡ||(Ο
ΤΟΥΡ|ΣΜΟ
Το ΕπιμεληΤήριο ^
Πιερίας συνεχίζει
Τη δράση Του για
Την προαγωγή
Του ΤουρισΤικού
προϊόντος Του
νόμου μας, σΤο
πλαίσιο Του προ
γράμμαΙος
|_88αεΤ. . ·
ΜεΤά Τις εφημε-  
ρίδες “Η  .
κΑΘι-ιΜΕΡιΝι-ι“, “'Εθνος", "Μακεδονία" και “ΠΕΑΕ
ΝΕνν8“, σειρά είχε Το περιοδικό "ΜΜΕ", Το οποίο ΤοποθεΤείΤαι σΤα καθίσμαΤα Των αεροσκαφών δύο εΤαιριών
ΑΕΟΕΑΝ 8. οι_γΜΡιο ΑΜ, οι οποίες διαθέΤουν σΤόλο 57
αεροσκαφών.
Η Πιερία ως ΤουρισΤικός προορισμός θα βρίσκεΤαι για Το
επόμενο δίμηνο σε συνολικά 250 δρομολόγια ημερησίως
(εσωΤερικό - εξωΤερικό) ενώ Το Τιράζ αφορά 240.000
ανΤίΤυπα, κάθε Τεύχος είναι προσωπικό με Τη δυναΤόΤηΤα
κάθε επιβάτης να Το πάρει μαζί Του μετά Το πέρας Της
πΤήσης.
Ξεφυλλίστε ή καΤεβάσΤε Το Τελευταίο Τεύχος από Τον
παρακάΤω σύνδεσμο:
πίτα/ω'.εθΩεεηείτ.οοττι/ίεΚείαΘρετο/οη-ρτίεοί/ρθτίοάίΚοο|υθ/θ|υε-57/
Σύμφωνα με αναλογιστικίι μελέτη εταιρείας 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
με το νέο ασφαλιστικό
  -:Μμ · ··+·
Μ Ύ". 8η 43 7 Ἡ]  ί / “κκ π- ·: 
Μ.” Η ·. 
 Ἡ ι κ
έ· `  `
χ Η Ι 
ἐς ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟ
ι Ι ι ΜΕ ΜΙΣΟΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.400 ΕΥΡΩ
' - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙζΡΑΤΙΔΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟ
ΣΥΝΕΔΡ|Ο ΤΗΣ κιΞΔΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΤροφή σΤο ρεαλισμό για Τη δι
Των απορριμμάΤων ζηΤούν οι δήμαρχοι
Σ. Χ|ΟΝ|ΔΗΣ: “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ κοιΝΗ ΛΟΓ|κΗ"
Γ' ΕοΝικι-ι
Την διέσυρε σΤο νΤέρμπι
Α|Γ|Ν|ΑκΟΣ - Νικι-ι ΒΟΛΟΥ 3-1
σελ. 7
ΤρίπονΤο σωΤηρίας
ΦΑΡκΑΔοΝΑ - ΑΧ|ΑΑΕΑΣ
ΝΕΟκΑ|ΣΑΡΕ|ΑΣ 3-4
σχέδιο
Ι ΟΙ ΜΙΣΟΩΤΟΙ
σελ. 7
Νίκη σΤα χαρΤιά για Τον Πιερικό
σελ. 7
ΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ-Β' ΕΘΝικι-ι
Σελ. 5 Αύγισαν οι ΚαΤερίνιωΤες
ΑΓΡ|Ν|Ο Π|ΕΡ|κΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 81-67
σελ. θ
αχείριση
ΒΟΛΛΕ'|' ΕκΑΣκΕΜ
ΑήΤΤηΤες οι Κορασίδες Του Αρχελάου
σελ. θ
Μ ιΤΑΣκΕΤ
Ι σΤην Αλεξανδρούπολη. Το ειδικό θεματικό Εκδήλωση αλληλεγγύ ης
συνεδριο ειχε θεμα ««ΜονΤελα Διαχειρισης ΑσΤικών ΣΤερεών ΑποβλήΤων και ο Της ΑΓΕΠ 2οΊΊ
ρόλος Των Ο.Τ.Α- ΕκΤίμηση Χωρικών, σελ- θ
 θα ε. 
μέτρων».
-- Οπως ανέφερ
Ι - ΚαΤερίνης και
Τος Της κΕΔΕ
γο για Τα
θέμαΤα
διαχείρισης Των ΑσΤικών ΣΤερεών αποβλήΤων με επίκεντρο
Την επισΤημονική γνώση, Την
Τεκμηρίωση και Την ευρωπαϊκή
εμπειρία.
Ρεαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές και
πληθυσμιακές ιδιαιΤερόΤηΤες Της κάθε περιοχής Της χώρας, για Τη διαχείριση Των απορριμμάΤων, αναζήΤησαν οι
δήμαρχοι όλης Της χώρας, οι οποίοι συμμεΤείχαν σΤις
εργασίες Του συνεδρίου Της κΕΔΕ, Το οποίο πραγμαΤοποιήθηκε Την Παρασκευή 15 και Το ΣάββαΤο 18 |ανουαρίου
ΕΜ. 3
Η ΚασΤανιά γιορΤάζει Τον
πολιούχο Της Αγ. Αθανάσιο
ΜΕ ΘΡΗΣκΕγΤικιΞΣ κΑι ΠΟΛ|Τ|ΣΤ|κΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τη μνήμη Το!!
Πολιούχου Της
Αγίου Αθανασίου γιορΤάζει σήμερα
η ΚασΤανιά.
Από Τις 7:30
π.μ. έως Τις
10:00 π.μ. θα :
Τελεστεί η .Πανηγυρική ψ . . <Π,
Θεία ΑειΤο- ηί · '
“Μα Με· ΜΜΜ!! ~
' “σ .
τι ητη'
κι' γ· ε ΜΗ".
ξάρχονΤος Του
Πανοσιολογιο- _ . - ζ ἐκ
τάΤου Αρχι- “ `
μανδρίΤου ΤΤ.
Διονυσίου
Γκόλια.
ΣΤις 10:30 π.μ. θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς Τα χορευΤικά συγκροΤήμαΤα Του
ΠολιτισΤικού Συλλόγου “Νικόλαος Αούσης" Κολινδρού και Του ΠολιΤιστικού Συλλόγου
“Αγιος Αθανάσιος" Καστανιάς.
Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παρα
ἱ Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλον, Σάββας Χιονίδης, σΤην
ομιλία Του, σΤόχος είναι να εγκαινιασθεί
ένας νέος Τρόπος ανΤίληψης και πρακΤικής στο διάλο- ,Ζ 
ΑναλυΤικά όλα Τα Τοπικά
πρωΤαθλήμαΤα Της ΕΠΣ Πιερίας
σελ. 7,8,θ
ε μεΤαξύ άλλων ο δήμαρχος
Πρόεδρος Της ΕπιΤροπής
. :Μ κ¦γΜΌ_'
έ ,ε- -· ·