Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπεν©οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μπηκα ιτε
ΡἔσΠΕΣ
,  έ `
Γ. ΣΤΑθΑΚΗΣ
|δρύοΜι 80 ΚΕ" για
λσς του ασφαλιστικού ησυ ηρο- Ι Ι Ι
τείνει η κυΒέρνηση και τσ σησίσ
ηεριλαμΒανει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και τέλος τραΣἑ λ ὅ
και· ξέρει
σαραηανω
Την άποψη ότι οι εκηρόσωησι
των δανειστών θα εκφρόσσυν
σσΒαρἐς αντιρρήσεις στο σκέ
ηε2ικών συναλλαγών. εξέφρασε
σ εργατολόγος και μέλσς της
Εηιτρσηός Σσφών Δημητρης
Μησύρλσς.
Εκτί ε ότι τ ι υ ίδ · 7 εἴ .οι 7 , η κ
ηαρεμἘ=:εις μ':σ:ἔ? :η Ξιν::Ξ    
μικρσΒελτιώσεις στο ασφαλι·
στιιτό. δεν μησρεί όμως να γίνει
Βιώσιμο αν δεν αντιμετωηιστσύν
η ύφεση και η ανεργία. Εξέφρασε τη δεΒαιότητα ότι για να
δεσμεύεται σ ηρωθυησυργός
για μη ηερικσηη συντάξεων έχει
προηγηθεί κόησια συνεννόηση
με τσυς δανειστές υηογρόμμισε
όμως ότι δύσκολα θα αησφευ
καεί η μείωση συντάξεων για γ - Ξ   | γ _ · - 'ι ' 
ήτιτ::::2ι°ἔ;ΜἩ.? τ ¦ ρ ειωση φορολογιας στην
Ξἴ.ἙἙωἙ°Ξἔἔἔ“ξ“:ΞἙώ:ἔἑ “ Το τ “ ' 7) ρ ε Ο
;·:.,::2Ἡ::ι::“ε:::°:ε νο αν κ α ΝΠ Με  ΤΕ
δισ αύξανε· τα ασφαλιστικό | Ζ |
 η και “μαυρη εργασια»
' - · ι
της τρόικας ημιν την υησ8ολή Δ Χ Η
του κυΒερνητικσύ σκεδίσυ για
Ο λογικός Σελ _2