Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ Τ|·| ΜΕΤΠ05Ρ0ΠΤ ο >>> να
Βρίσκει8
16 Δ γ_ρ Χ -/ ΔΔ 4 Κ" ύ Ω α αυτόποωθε5
μ τ ο οι Με., ω 
ΧΧ ἄαοία Μισή ἶφορα Χ
ΕΝΘΕΤΟ 2310 900350 αυτοί που θε5!!!
_ ' ¦: |« ΓΡΑΦΗ 
μ . , , ο κΥΡιΑκοΣ ΘΩΜΑίΔΗΣ
Ρ Γ κ] # τοπ οΑ2ογΝ
γ γ ΝΑ ΣΦΥΡιΖοΥΝ ΕΤΣ|
ΠΑ ΝΑ ΕΚΤ|θΕΝΤΑ|
ι-ι κΑοι-ιΜΕΡιΝι-ι ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦι-ιΜιΞΡιΔΑ τι-ιΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ κΥΡιΑκι-ι 2ο ΔΕκιΞΜΒΡιοΥ 2015 |Αι>ιοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0917 τιΜι-ι: 1,30 ε Σελ 64
3 4! _ἶ» ' 
··· π.Α.ο;ξ›
' Μεγόλπ εμφάνισή και ρεκόρ από Μαργαρίτη ι 52.78 "δλδ ς
' Πρεμιέρα οτπ Βαλένθια οτουε «32» του Εμι·οεμρ
γ _ γι ι _ Ό
ηΜε τον Ε Καστανη
' Διέλυοαν τουε Πατρινοόε, Ξ τ γ
αποθεώ0πκαν από “θε  ο - “ η γ
4.000 φιλό0λουε | | |
·Α“ίπε“ΜμφἀνΜ θελω Κυπελλο, πολλα
από 0ι·όιτ (22π) | |
γκολ και δεοτερπ θεοπ9
.γ ' Η... απόντποπ των «κιτρίνων»
για τήν ήττα οτπ Δρόμα Η!
Η Με Κόκε ατο αρχικό σχήμα
Η 14” τ 7|π9Ηκ Π0ΛΥΩΡ|·| ΒΑΝ, ΒΕΖΥΡΤΖ|·|, ΑΡΝΕΣΕΝ [ΕΞ] Τ0ΥΝ'|'0Ρ _
 .·····"""
'Ο' “` ι ' (ή ο ¦
Η . γ ' Ε · ,¦ _ _ - 7 ` _- η
γ ΜεΙΙοο|·ε Ί” ~ Π · _ τ ε ω." (Π ι ι
κ ` · 'κ ¦- 7 · _ τ, ι ι . , ' ι , · 4- .'“ Δ ' ι Δ Ι ε · ή: Α Ι ¦ :Θ
Ρ “ · ” "ΗΜ · “ ἐ ή' ' ` ' Ι 4' π ' ·
πΑἶΑιτπΛικοτ - ιιι=Αιιτ _ 4 Η: ξ/ γ _
' Διπλό και ατο... βό0οε ι ~ “ι . - γ ή , ¦ ' Η( Η 'ι'.Φ“·ὶ8.· ·
πεντό8α για Ηρακλή , γ “ ι “ . . . . . 
' «Δεκόρι» ο Περόνε, Ι`
«μέσα» Κόοοοε και Παοόε 
ΕΠΣΜ - ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α έ ῦΜ Φωτορεπορτάζ, δήλώοειε, παιδικό Πρωταθλήματα 
20 12
 οει·οιΑ-ΑττεΡΑτ πιποΑιιτ τ-ο κι ω 13 ;< 
Ι Ι Ι ' _ '
 πρωτη νικπ ΠΕΟ «σπιτι» τ"5 γ ι