Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ιι ΠΜ! [ΜΜΜ ΠΟΥ! ΜΜΜ! ΨΩΜΙ ΜΜΜ/ΜΜΜ
¦ἔΜΜ Μ μια ισ Μια Μινι νι ΜΜΜ/ιι :3 Τομ/"ΜΑ
ΜΜΜ”παιιιιιιΜι£πιιιΜΜΜιιιαιιιΜινινανοΜιοΜιΜι ή η Η
'οι ·
Ψ ΛΗΜΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΠΕΠ ιιΣιΜΜει01ιιιειιχ£Ρι ιιιιικιιειιιιΡΕιι£Μι κοκ0ιειι0ΜΜκιιιιικι8Ηιικ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜ ιιΛιΞε ΥΠΕΥΘΥΝΑ
 κ;-/ Μι
ω:,ζιτι.τ›““ιιΜ ιι
ι των “Μι .αν ω η Ρ€ὐιιιω
Φ ΦΦ·
ΜΜΜ  ιι ιιΕιιΕι>ιον ι>ιιιιιΕι>ι κιιιΕι χιιιιονιΕιιιιι '
Ρι::Ξι:ιιιιἐμκι::ιΜο..  Ι ιιιιιι κοινο" κιι ιιι>ιικιιιΕι... ΣΕιικιι 
4ο σερί ήττα για τοσο Αρκαδε8
ι. .ω@  “ _ ιιιιιιι>ιιΕκιΕιιιΕιοιιΕ
ΜΟ|ΡΑΖΟΥΝ
ΡΟΛΟΥΣ
Ο Τούντορ θέλει να βρει έ
τοαε ιδανικοὐε Ι ι. ο Σαββιδιιε
το ιιὡ5 θα λειτουργεί το νέο
ακομα και με τον ερχομό κοαδα
· · “ `
'Ή ' ' ' .. 'μ 7·- ·.| '
ΓιΑΕι ΤΡΕΝΟ τί ' _ Ι τ
ὲἔ_ἑΒ“ἶῷἩἑἔ&Ἡἔφὡω είναι στην έξοδο ' 'μ ιιρίνιο. που μίλησε και με το Ρόμα '
' 0 Μακ 78·62 στο Λαύριο
Μ _ “ - _- ~ οοινκιιιΑκοιιιικιιοιικεΠιιιιιχιιιιικκΑιιιοκιι.
ΘρΗΝΟΣι χ _ ο ιιιιΑεκικετοι5ττιι5κεινοιιοΠιιιιικωι
' Στον παγκο αφησε
τον τελευταια του Μο
ο τεχνικὁε Με θἑτι6α5 Βούλα.
Χρἡατ05 Παπαθανασίου
' Μακ - 0λμμιιισκ65 ι -3
ΔονκΑ 7 ... 
Ι 'Ειιιιρεαζειιι φασιιοοφοαιντΛε Ταλεκ'Για κροτιὁε5εγραψεοΚιΟιζινιι5¦ _ · _ 1 _τ . Ι ' 7 γ _ Ι | _ η.
. ΜΜΜ 25'2ἔων'"^οκ κο' Ι αλλαριιαματΜιι%έΜὲῦ γραψεἴγια ευθειαε βολιι5 - _ ? “3: ι Ό ι ι 3 Ϊ ' - Ο* “ωθΜΕ!ωώΜήΒωων μ@με@5 [ἔΠρω[Ο γυρο
τοναφτισεστο- αιιοτανκορμφιι > ··“··· ω ·ι· - ·- ^ ' ^ ! ' · Γιοιοτὅ Μο· €'ονοεεκὁνελο οΟΣιλ ο ι
. γσἙερ° Μό ιο χρόν¦° το” Ϊ0 "ΠΕΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ Ο' α"Ρ|ἱ|Μ|» _ . γ , _ . - ¦. _γ  κι; 'ἔςΜ γ “θα
ο Αρβανίτη5 απότην Αεκ Πλ "λ ΜΜΕ'ΝΥ" Η «ΔΥΟ "Η" 'λ' Η" Πλθ"|» .4 __ _ ο _Λ ' , · *ΣΤΟ κινιιτρα του Σιλβακαι το κινητρα των'ὅντιιιαλὡν του»