Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΛ'ΔΕΣ
Τ|Μ|·|: 1,30 θ
> ΜιιΕι·Μιι£ισἑ νέα γ Ϊ”“ῖῖΕκ1σΣ α 7 ταγΝΤσιε σεΛα
ΜΑκ πιἐιΝ-ἑιιισΕ:ι-ιἐ -- τ Ζ: ΞΕιιΔΕκΜΑΣ το ΜΑΞιΜσγΜ
πιΜιι·στ, κΑπΕ, ΜΝΗΜΗ κΑι ΝΑ
πιιιΛιι: ΣΤΑ Μο κΑι κΜσγ: :κσι·Αι·ργΜιΞ
Α|'|0ΦΑΣ|ΣΜΕΝ0Σ ο ΠΑΟΚ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣ|'||ΣΤΕ|
Το Γ0|·|ΤΡ0 ΤΟΥ ΣΤΗ Γ|0Ρ'|'|·| ΤΟΥ ΥΠΕΡ0Χ0Υ
ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΜ... · «ΣιικΝΜ ιΝισγΝΑ ι·ιΑι·κ»
. ' Η "ΕΤ"οΞΡ°Π
ΣΑΡΩΝ0!! γ ._ Ι Θ ““εετὡἙἶΜ
ΠΟ ΝΤ°ΡΤΜ°γ
β· ΚΩΣΤΑΣ Μπακ:
” ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ
» ι·ιιιΡι·οΣ Μαι:
' Βσ5τ οσα' (Βέλλισε) και · ,
Μνι> (Χσα6νιερσσν)
στον Ηρακλή
' Ανησυχία για τον ορισμό
ΜΜΜ με Πανθρακικό
' Αγωνία και αναμονή για την έφεση
σΜαστιΑ ς( _
ΜιιιΞι·ΜιιΜσΦ:
ι ~ [να ή
γ: β " ' Χ
το ΠΜ0|ζ
 ›| "7 · 4 γ ' Μι
ἱ'Β©"Μ Δ `  ,:ΕὲΑ“σῖι© με
 γΣκ°Λ° ?κε Ϊ ι η _ Ψ ~ ¦ 3! 7.
ΝΠ|(ΕΡΔ|ΣΕ
/Δχ ἑ
θ `:`
Σελ 429,48
/ ρ ι > Ζ Δ έ, Ἡ Η γ α-^- - Σελ42,43 _ Α
Μ ΜΒΜ   κτ _ν · Με τ· .
· Ι ` ι. μ.. ' ΒΗΜΑ ιιι·σκι·ι:ι-ιΣ ΜΕ Κ0ΡΥΦΑ|°ΥΣ ΒΑΣ|ΛΕ|Μ|·| κΑι ΣΧ°ΡΤΣΑΝ|Τ|·|
» ΧΑΝΤΜΠΟΛ , ε ·› ή Ρ· νο|.ι.ΕΥιΕΑαμΕ ·_“'_ Η ;[κΥιιΕΜσ Ε"ΣΜ
“ΜΚ 27. - Νικιι ΗΡΑΚΛΗ  7 Η ΣΕω
ΧΕιΜαΝΑ  Η 5 =Ἡ= =ἔἔἔ
Σελ. 39 Σελ 38 ή