Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όμηροι & διασωθέντες. Το νέο ασφαλιστικό στο δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
Ι2 ΝοεΜεΡιον 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '022'
ι.3οε
ΝΝνν.στηηοε.αη
τ 7 "_ Ή Μ Ή: Μ -~ 1- ~ ~ ΕἩΜ;¦ἔ ί|¦ Μ Η ΜεΜΝι|ΗἩ Η Μ¦¦ΜΜΓ
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ
Πρόταση-βόμβα για
κατάργηση των
ειδικών μαθηματων
Την κατάργηση των ειδικών
μαθηματων από τα Πανελλαδικέ5
εισηγείται η αρμόδιο επιτροπη
του υηουργείου. ΜΒ
ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ
Η ΜΜΜ ΜΠΗΚΕ' ΗΜ
ΣΤ" |||||Ρ||Ἡ|ΤΕΥΣ||
'ΗΣ ΕΕ ΜΕ 'ΗΝ ΠΥΡ!"
ΣτΑΘΑκΗΣ ΠΑ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ
«Μέχρι το Σάββατο
θα τα έχουμε
κλείσει όλα»
Αναζητείται συμφωνία για όλα
τα ηροαηαιτοόμενα έω$
το τέλοε τη5 εβδομάδας. »6
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑῖΕΒΑΣΕ| '|Ξ.°ω ΔιΑκοητε: »28
ΜΗΝ' &
Δ|ΛΣΩΒΕΝΤΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ στα όρια ηλικία8 συ
νταξιοδότηση8 ατιό 6 μηνε8 έω8 ΑΝΑΛΥΤικοι ΠιΝΑκΕΣ
και 17 χρόνια φέρνουν οι αλλα· ΚΔ' ΠΑΡΑΔΕ'ΓΜ^ΤΑ
γέ8 στο Ασφαλιστικό στο Δημόσιο. ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
Ωστόσο δεν επηρεάζονται 8 κατη- ΕΡΓΑΖοΜΕΝΟΥΣ ι
γορίε8 εργαζομένων. »29-3Ι
η. ε · 77
7_`. · _
. "7 Μ
 "ζκι'8ῖ"ἶ
`”·“ τ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »|4. 27
Πόλεμοε «Λαμτιίκοε» με γκραφιταδε8
ΧΡΗΜΑΣΠ0Ρ
 Πληρώνουν
η οι «όσοι»
^ τ?`“ 2 στο Ευτο
))'9·22
=ΜΜΜτιιι91ιιΞιΜΜιι|ιιιι|ιιιιΝΜΜ|Η~ΜΜΜ!Ι'ΜΗιι|.||ι|ιιι·ι·ΝΝ|ιι3|ιιι|Μιιι·||ιηΗιιιιΜιιιιιιιιιΜιι|ιιι¦ΜΜ=|ιιιιιΝι||||||Μιι:ιΗΝι|ιι|Ν|ΜιιΗιΜι!ιΜπιο:ΜΜΜΝιι|ιΜΜΜΗ: μ , ι  ι ι
το "ΕΠ
ΜωΜ|ΣΤ|ΚΒ
Η" ΜΜΜ"
Ποιοι ασφαλισμένοι εΠιβαρυνο·
νται αΠό 6 μηνε8 έω8 17 χρόνια
Οι 8 κατηγορίε5 Που γλιτώνουν
την αυξηση των ορίων ηλικία8
ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
Μ"ΝΥΣΕ|Σ
ΜΝΗΜΕΣ
& ΜΑΜ!"
Στην αντεηίθεση
ηέρασε η κυ_ βέρνηση με
` μηνυτήρια αφ ναφορό στον
Αρειο Πανο.