Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ξ με» ΜΜΜ
ΕΙΝ;;
_·· .. Δ
νννννν.5€Πττ89ω|.9τ · 9”
ΠΔΠ/ΜΜΜ Μο»
Ότι/5 κΟΝτΟΝιιΣ ¦____
ΗΜΕΡ|ΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20Ί5 Τ'ΜΗ ι,30 € ἰ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4108
Λ,0ΦΜΥΝ ' ¦ιι'ιῦ 1
 "ΜΠΟΜΠ 'Η ΣΤΡΛΜΤΣύΝ|
ί;ΜΕῖΜῇ||ύΨ|Νύ ΜΑΤΣ ΣΤΟ "ΕΡ|ΣΤΕΡ|
Π “Ούτε Πρωτοετα ρωταω
ττι5 Νομικηε·τ καρακττιριαε
τον ι_ιφΙιΠΟΟΟγΟ τ αροε6ροε
αντε Επαγγελματικού
Τζαβέλλα. Σιὁβα και Νίνα μεταξύ
αλλων. κάλεσε ξανα ο Σκίμπε για τα
φιλικα με Λουξεμβούργο και Τουρκία
- “ 7 ' ΝιοΠλιαε (με Παοκ), /$ν· έ· ω·
ΜΜΟ" 69 -7 “ _ ύ Σα Πιντο(με ΟλύμΠιακο) χ 
τ ῇ .. κ. και Αναστοιτοαλοε ξ* ' ζ
«ἶἙΤ|ὰψἶχΟ» | 7 ύ ·< (με κἑΟκϋβΟ)ξεκιντισαν · =
κ Ξ ' ' · ΕντΟ5εὁο05μΕ νικΠ ·- _ η
~ ῦ τ _. " .ο σ - · = 'γΟΜαραελινιοτιμωρηΘηκε  
Π " “ ' μ€μΟνο Ι αγωνιστικιικαι Παιζει κ β- 7 ¦; 
κοντραατοιι5“~ττραοινου5τ ΚΔ Ε Μ 4· 
) δ >7--“-.Πω _ - δ η
 ..... εἰ ` 
Η ΑΕΛ ισοφαριαε απο το ει5 βαροε
Με 2-0 στο Ρέθυμνο τον Κισα0μικό
και οδηγείταν κούρσα | ο | 
ΜΒ' Θ Δ , -` ι ' Παλιτραγικο5 εκτα5ὲ6ραεοεξαστερο8
  λ ` -· Ϊ γ τ Κ κῖ1ἶἶἴ0λῖγἶτΕΞὲέρἶμὲΞἑΞ$οκαἩΞἔΞ
  η, γ ' ο να χασειμε71-68 καιαιιοτΠ Ζιελονα Παω
· Ι ι ' ' Ακατανοιιτα ο Τζορτζεβιτ5 ιιεριοριαε
ο ροτὲισον_ τιαρΟτι δεν ειχε τον Γκιοτ
ο ' Το χειροτερο ξεκι'νιιμα (1 -3)
' Η καθολικιι αναγνώριση
ενό5 «εργάτη»
' Πίσω στο 3-4-3 ο Τούντορ
γαι· ·
ο ο” 09
Ϊοι«ι(ι>ιε›τ·ι·εε:»ξ
Ε ε _
77 ' ,ή ὶ 7 · ,·: η ο
Κοντα] στη Λιμοςο Ολύμτιιακο5 τιετιιχτ τα έτι καλιιτι οτι
Ω· “Η -·η κ .··· . 7'
αμύντικτι τοτι ττιιὸτΜιι Βιρωλιγκα με τον Πρινιι τινά
Η εντοε εδω Πρεμιερα του Πογιετ και τι ι Ιὁαττι ανατροφή
 “του ΜΠ0ύονῖινοτἶύοῖέρΌ`αΜ 210 μερες δ¦εατικωνούν““ <
Ντα καρτα. Ντούρμύζ και καμμιααο
κινιιμ'α~τοω`ατιι Μωργτινωιιτ εΠ|σφεΦωνωΠν Ι Μδ°ϊ°“οΜμ"|°κω με ΜΜΜ τοιιε οτιαὁἄιετιι”5'Πέκ γιατο αυριανο ματ5μετον Αστέρα
ο γ ¦
νδ'κοντι τὁ`οτμ_ιιωτιιΌτε
_ με . Μ