Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ρο·'ἱ··°Βο'.9· χρυσός χορηγός
2] + παίξτε υπεὡθυνο| αρμόδιος ρυθμιστής ΜΚΟ(
Δ ' ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 442 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10|2015 | Τ|Μ|·|: 1.30€ Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
,τ ·' = Ἑ
Ν Αποθεώθηκε - 
Ο γ στην Τούμπσ ; 7
γ οΒούῆγσρος 
. . τ. 211 ; Ι
Ϊ”. 'Ἡ ῇ ϊ η - ὁ" ΑνεΒσικει
χ ..3 .τ Γ 77 < ι η, συνεχως
χ.. χ Σ. _,  Σ ,
Σ... + ι πΕΡΗΦΑΝοΣ ο πΑοκ )
βτ ζ; __ 
Η ΓκρΜΕΑ 'ΣΟΥ ΜΑΚ ν Η ΓκΕΜ 'ΣΟΥ οΛΣΕΝ Η ΕΥκΑ|Ρ|Α ΖΑ|Ρ0 'χ `
Ρ · ' . ;' ε ·
χ ΜΠΕΡΜῦΠΜοΦ¦ ν ν, Χ
. `ῳ!1 έ
«θΕΛ¦Ω|ΝἈ ῦ -- ¦ . Ή  Κ Γ;βω·Μ .
ΣκοΡΑΡΩ Με _ ` . __ ο 3 ! “ στ . Η >
ο'Λ'γ'Μ' π·ϋΑ'κο» Χε έ. `  @Ρ ° Μ Ι ΠΑ πῖὁκΡ·ΣΗ
τ “ Ρ. Ξ >`Χ ζ -Ϊ“ἑΒ£ὅΒτηκε:Ψ
7· " “` ' ΣΕΛ.21-28
κΡπ·κΗ¦ Ν. |'|Ε'|'Ρ0ΥΜ|(|·|Σ Ο ΣΧ0Λ|Α¦ ΝΤ. κΑΡΑΜΗΤΡοΥΣΗΣ, κ. ΒΑΣ|Λ0|'|0ΥΛ0Σ Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ¦ Σ. ΜΝΑΣ, ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣ|ΑΔ|·|Σ, ΣΤ. ΣΤΕΡΓ|ΑΔ|·|Σ
 -π.ν....5  πΑΡλΜιΔ9ΥΣΑΝ ομ.ΓΕΒΜΔΝ0!' έ
κ”> υ
“ιν . .
ΐτ `°=
_ . Ί. Η'
 .1.9.9 η., . .ἶ=σ“-›ἔκ"υ
 η · `.  7· . _ η Δ· ϊ γ _ ο κΞδσς ~ 
.χ ' Κ ¦γ · Ύ · 3 1 Ϊ, ϊ .  | ° π;
#7” ο·'πΆ·κΤΕΣ, ;· _ · ` .4. .η · `   .|
__. Ψ .  Βίϋἐἑε%νῇή4 7 Δ ο Ι Δ 
ν ἐΣΤο ΤΡ·ποΝῖσ ῖ ΟΠΣ' - “ ΔΕ]  Λ  “
- ·+ -4
. ·-- - 3·
κΑ· ΜΗ ὁ· Μο ΚΑΛΩΨ ΤΕ Μ 
χεΙμερινέ5 εκ χρρώ...
ὁ.. _ .Ό 
' . 1 έ"  ζμ χ 
ν σμΗεΧ·20μμεω ·
` στον δρόμο τη? ;“
“ , , Ι Η·
Ι για να ειμασπ καλα...» έ? 6'"σκε6“σ"8 ° ° °
. 'Γεώ τη 23
7 ν Μη;  Μ ¦_.τμς ΔΗΜΩΝ' 25 Τ. 2310 231.237 Σε¦..Ξ¦βρΜ
"ΟΡ (87-54)
Με Απο ΜΝ
το ΜΜΜ' 4
ΜΜΜ °°"°ε
το ΔΗΜ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα