Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Χόραξσν Πένα· τους τον αριθμό 269
ΜΝΗΜΩΝ!"
Η Ευ" ΑΜ" ὶ ΜΜΜ·
ε Ι :  ·
8""“Ψ"°'  ΜΜΜ ο·
"ς °““ω"89  ›= --- ΜΝ( με
· | μ σε τοι·ι·κ·κο -_ ->  Δ Ι
" ` θέλονΙαενα > Γ. `   | Μ 
ξορκίσειτην . 7 'σελ.|9 ' ` έ'ἑ 'σελ.32
απ» φωτογραφία Που 6¦ἑρ. Ε|ΧΕ Β|ΑΣΕ| ΤΟΝ Γ|Ο ΤΗΣ
. _ Ι Ι Ι
ΞἑἔΞἐ8233ὶ ΜΙΝΙ' ||Ι|ΧΙ||||ω08 ||8Χ|Ι|
ζἀρε|νυμνἡ
 · | ΜΜΜ ΜιΜΜΜ
'σελ.24
'σελ. 23