Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
  ΕΝΤ0Λ|·| ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
· σελ. 5
ΗΜ|ΓΥΜΝΕΣ ΓΥΝΑ|ΚΕΣ¦ ΑΤΕΛΕ|ΩΤΑ ΠΑΝ" ΚΔ' Λ|0ΝΤΑΡ|Α ΣΕ ΚΛΟΥΒ|Α
η “ε ιη με., ΜΒΜ  ι η Μακειαιι6
6' "”ιἶὡΨὑι·Πῳιι  “πωπω
 ιιιιιιαιιιιὡιιειξ   Δ 'Ή ^"ύ"
Δημοσιεύματα ιομ διεθνούε Τύ
` Μ   έ 7 ι·ι0υκανουνλόγογιαι·ιρόβλημα
μνείαε και για ανησυχιπικῇ
σελ.2ο-2ι ι, κ ι η απώλεια βάψαμε- Μελ.”
ΓιΩΡΓοΣ ΛιΑΓκΑΣ _
ο' δυσκΜ|8ς ωρες
«"δ"νθ"°" κι 8|(""|ν"»
Ο ιπαρουσιαστιῆ5 μιλιιαε για όλα σε μια οι·ιΟι<αλυΠτικὴ συνέντευξη. 'σελ. Η