Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
' Σε «Παυλοε Γιαννακοιιουλ05»
ονομαζεται το κλειστα ττι5 Λεωφομου
' Ειδικα εκδηλωση για τον εμβληματικο
ο' Μο ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ Παμαγοντα του Παναθηναικσυ στο ημιχρονο
ΚΜ ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ του εορταστικου φιλικου με την αφτο"
Γ|Α το ΤΑΜΕ|Ο
Μ· πο'“'^°α““ ιιιιιιιλιιιιτιιτ τιλιιιιιιιιιιτ":ιιι>ιιιιτιιιΕΜλτιω
Μ Φ τιιτΕοιιιιιιιτιιιιιιΕτΜιτον οιιμι ιιλττιιιιιι>ιι _ 
«ΤΑ ΕκΑΝΑ
θΑ^ΑΣΣΑ»
Απολσγἡθακε ο Μακ
μέσω Με ιατσαελἱ8α5 του
για τι5 χαμένεε ευκαιρία
στην ισοπαλία με την Καμααλα
ΜΜΜ @
Η Δ|ΑψΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΖ|ΤΣΚ|
ιι-ι·ιιιι ι
«ο τα" είναι ψευτιτ5¦ δεν μιλήσαμε
ποτέ. ήταν φααυλ» δηλώνει
στα «σου» ο τερματοφύλακα5 , . ι , Μ· .
τωγ^ρκἡδωγ ' 0 ιιμωιιν τεκνικο5 (20042008) θεωρειται τι καταλληλοτερττ λυσιι για την <<ετιομενιτ μερα» ' Στον νυν ουτε
χρεώνεται τι εμφανιση με τον 'σιτανια και το γεγονοε οτι δεν_θα μιι“ὁἘει Πλεον να ειναι τυ|| Ώστε λογω Μουοθιαε
8"'"ω"Ε σιειι·ονρσιΑτιοἩ¦ “Ψ Φ ὅ ·- ιιιιιοονλιιιλετοκτΕιιιιι0
Ο «ΕΜ» ΠΗΓΕ οι ετισκεΝ”σι πώματα πο ΡοῖῖεϋΜι το Νεο ΑΜ
Λιιἑκλεισε τα Σερβια
 ,- Σε^|Δε= με 6?·64 καισυριο(8 μμ.)
[Ϊ Μαουοουσττ5: «εγω και ο Ζττστιε δεν αρεσουμε›ι ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. κονΒΔΡΗΣ  Φ οντ¦μετωΠιζε¦ την ΜΜΜ
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ
ΧΡ|ΣΤ0ΥΓΕΝΝΔ!
0 Δαματμττ5 Ελευθεμόιιουλσε
είναι ο ΜΜΜ του Χοσέ Ρόκα
στον Πανω του Πανθρακικού
«ΝΔ ΠΑΜΕ
50ΡΕΗ |.ΕΑΟϋΕ»
Εσιεν - Τελαντεο Θα ντεμιιουταοουν .ρ
με Λεβαδειακο. ετοιμοε και ο Αμιιειντ. 4
' Ν¦εμ“ωω με Πλατανια γυριζει ο Σαντσεθ. `
Αναστόπουλου ΣΝΟ θοὁ|'ΟὡοΜεΜωσΜ ΜΜΜ ενω δρομολονειταιοεαιστοοφη _
"εεἶκ“θ“ρ“ το 4-3·3 με Φ0ρἴουντι στο χαφ των ΘΕΜΟ και Λουντ Ν ¦ . ι
μηνυματα -' Τσκ Μέ ΗΜ ΜΜΟ ”ρω στον Παναθηναικο ' Παοατασα ααοτο υαουογεισ(μεαστειαὁικαιολονισ)
_; 'Φιλικό ρ μ '“ αλλωνουο μανωνατα ὁιτμοσιαὁισβουλευσα
; τ°°"°γε"Ρ" τσ ε ι . τον Ολ “Μ . €` τιι5Μελετιτ5ΠεριβαλλοντολογικωνΕαιιιτωαεων
ι μ€^|0λΜ9 _ Ρ 59 “μου “ο · ε έ για τον ΜΔνιαεΣοψια“ ' 0ογττ και αγανακττισα στον ΔΕΚ
“ οταΜυτιλπντι ` ι. ι . “μασ ·· - °