Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΟ Β^|)|ο
` ΠΑ' ΑΤΑ!
Ανννν.5Θοττ8908|.9Γ Με Φ "Ν”"||' "ΚΟΠ" '4/°9 · 20/09
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ!Τ|-Γ|ΟΥΒΕΝΤΟΥΣ. υΕΕΑ ΕΜΜριοΠ5 ΜΑΜ οτε 5Ροιιτ2κο
ΑιΝιχοοΕΝ-ΜΑΜΣΕΣτΕΡ ΕιογΝΑιιΕΝτ υΕΕΑ ΕΠοιΠριοιιε Μουσε οτε 5Ροκτειιο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ·ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΠΕΕΑ ΕΜΜμιοΠ5[ΘὁουΘ 7 ΟΤΕ 5ΡΟΒΤΖΗΟ
ΡΟΜΑ·ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ. ΟΠΑ ΕΠΘΠιμιΟΠ5 Εθοουε ΟΤΕ 3ΡΟΠΤ3Ηῦ
ΕΗΑι-ιΡιοιι5 __
6 ΕυκοΡΑ ακα ¦
1οι5 -ιο
κΑΜΠΑΑΑ-ΠΑοκ.υΕΕΑ Ευτορο ΕΕοουε ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ!ΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΠΑΣ ΠΕΡΑ ΕυτορΘ ΕΘοουΘ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΤΣΕΛΣ|-ΔΡΣΕΝΔΛ, ΒοτΕ·5γ5 ΜΗΝΕΣ ΕΘοουΘ ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤΙΗΟ
Ε'γΡΟΜΠΔΣκΕΤΞΟΙ5 Τελικοε ο ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ4ΗΟ
“Ε σ Τ ΗΜΕΡ|ΔΑ ¦ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 854 | ΤΜ" |,3Ο€ ΔΕΥΤΕΡΑ Τό ΣΕΠΤΕΜΒΡ'ΟΥ 2°`|5
- " Α ζ' το ΣγΑΑΕκτικο ¦ ΠΕιΤΕΣτοΝ τιΕΡιιιτΕΡΑ
._ _γ . Ε Τ Λ  ΠεριοΔικο Φ ΝΑΣΑΣτοκΡΑτιιΣΕι
ι · ΠΑ το τΣΑΜτιιοΝΣ «οοΑΕ». τιΡοτοΣ ΣκοΡΕΡ
“Μ εεΛιΔεΣ . Α ! ? > Τ5 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ ΕτοτιογΡοιιΑΛιτκ 4 κΑιΣτιΣΕιΔικΕΣΕκΔοΣΕιΣ
συκωτι:
ΗΡΕΜ|Α
ΧΑ' ΜΠΑΓΕΡΝ
' Σε ρυθμουε Τσομιιιον8 Λιγκ
κινουντοι στο λιμονι. με τον ΣΟβσ
νο περιμένει μεχρι σήμερο τον
Μπουχολοκιι · Σκέψει5 γιο δίδυμο
Τοόρι - Φορτουνιι Π Μόνοε ιιρὡτοε
οπο την 3ιι ογωνιοτικἡ ι . Μ ~ _
.. γ ζ '7 ι 'ων(Τ 25 χ ονιο) ιο τον Πανιώνιο. Ι-Ο τοντ ο ικό ΠΑΟ ε ιιοι6ο ιὡ6ε5 ΜΒΜ του Στιλ στο' σουλ του Μιτοκοσετο
ΔΗΜ-ΜΗ “ ο , < “ ~ “ ρ γ ρ γ μ ρ  φ 
ΣΟΛΑΡΕ| 
ΜΕ ΣΟΛΤΑΝ| ·.
 ““----- γ" ' 
οΑιιΑΣιΑΣογΕχΕι Με τῇἱβ
ο . · ' ' Ο
ί Η: - ή .ι τη -_Ίον`ὁ` ·
ΗΞὁνθπιιετόσπό 36μστ5 η 
πρωτοθΜμοτοε εφυγε νικήτριο
“πωσ ΠερΜέρ| / 4 ϊ ' Ατιοντε5 δυσορεοττιμενοι' το μιιολοκι γιο τον οιιοφοοιτ στον Αλοφουζο μου ετιιστρἑφει σιιμερο
' Στο μη τισρὲκει οι σχεσει5 του ιι ουονιιτἡ κοι των”ιῖοδοοφοιριστὡν του, ονω κοτω το οιιοδυτἡ ιο
ΜΜΜΜΜΜΜ κ / . ρ 9 ΜΜΜ
ΠΗΡΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Ι.0λυμιιιοκοε 9
ΖΑΠ Τ
Δεύτερο σερί νίκη γιο τον ομο6ο
_ ' 3. "ονιὡνιοε 6
του Αγρινιου με το πρωτο γκολ @
' 4.'|ονο0ιινοῖκ65 6
“ 5. Πονοιτωλικύε 6
του Μορκὁιροκι
μια @
ΤΑ ΠΑ|Δ|Α
ΤΑ ΔικΑ ΤΟΥ
Οι Αθονοοιο6ιι5. καπ ΜΑΜ.
κιτοιου κοι κωνσταντινίδιιε
οκιιογοιι_Αιι“οιΕγκΕΣοογΣγΣιιιοιιιιΕΣιογΣοιιΑΑογιιιΣΑτιι,
 “ _ τι ιιιιικΕ7ΑιιΑιι·οιιιι Ειιιιογ.¦ιιΑΣ.κΕ'3-ι
σου τι8 οκο6ιιμίεε του Δικεφολου ' Λ ε “ ε χ
ΗΜ (Ο
ΜΜΕγιο το ουριονό μοτε
Β Σκ°γΜΣ_ εκλεισε το σκορ ο Βοργκο8 Ο ι έλλο$: «κροτοω τον οντί6
«ΣΤΗ Ν ΑΚΡΗ
Το ΕΓΩ ΜΑΣ» η ι
Ο Κοτοικοριι5 μίλησε σε ιοιιονικο
Μαη» ο Ποσα ο ο ο η Ο Ο Ο “ ο ο
ΜΟΟΝ ο Μ@Μ©@ΜΜΜΠ
Λ|Λ-ΑΠ0ΣΤ0ΛΗ . Με' Είχ"'"ρῦ"
«Β"θί°ω κοι εν65 λεπτου σιγή στο μερο
τον Γκοοόλ» Ν“_ _._ ___ _Ε _-.