Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8'!ΒἐΒὲΕΔΩΜἑ ΠΑΝΔ!ΜΩΑ!!ΩΣ - 14% 'ΤΑΝΩΝ!ΩΣ - πΑπΑΩ“.ΝΑΙκοε 10
Ξ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΤΩ ΒΕ1ΩΒ
ΕΕΤΤ"
ς «ΤΑΜ|Ε!Α2
 Απο/ΜΝ
 ._ 8 ' ·- , ` ο ζ ; τ  -ωτ- ωμΑΑεΜεετ»
|0ΜΜ7 ` ο “ χ;=“;Μ= Τ · 7 ε“ήις τ
ΕκτοΣ ΑποΣτοΑΗΣοχΑ ΝΖοτΑ το Δ 
58-58 ΤΗΝ τΡΑΜπΖοΝΣποΡ!
ΒΕΗΒΑΤω
»ΜπΑ·ΝΕ· ζ:
Στο κΑ·ΜΑ _
τογ πΑοκῇ “
ῖκέρδτοογμ=τοζομόδο Δ ν. Ώ
επιπέδομγΕυρωῆἰγκοο Η” ' “ “ 
«Ητον ενο
Ν · ποῆύ ωροἰο
ντεμπούτο»
 Ι . .ικΑΝοπο·Η
«Εχουμε δρομο _ ή '
μπροστά μοΞέδεν Δ _›
Ϊ ΓΠΑ οΑεεΝ
τιποτε ποροποἔω οπο· . ΑΠΟ ΤΟΝ
μἰο νίκη στη ΒεΒοτο» η κοοΥτΣ
τΑ οΦΕΑπ , Α
Απο τπ Νικ" τ · τοπ ΑττΕΑΩΝ
Στπ ΒΕΡο·Α β ο ΘΡΥΑ·κοΣ
τ·Α πΑοκ “ Κ - «τ·ΑΝτκοΣ»
080 Η ΕθΝ||(|·| ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΨΥΧ0Α0Γ|Α
ΑΥΡ|0 (19:30), ΚΑΤΑ |Σ|'|ΑΝ|ΑΣ
ή τὰ'- Γ ε .:. τ ττ~-.-` 2' 
»ηχ^ηΙΉ»γΜ»τ1ίγ|>ρ-Μ¦ΜἩΤ Τ”
080 Δ"'|ΑΑΡΑ: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ 0-1
. . και . 7 Ο _ μ · 'Ι 4 > ν χ
›ῆ_Σ|:|ΜΕΡΑ^ _ 5 _ η, Μ@Μ_Γ ΜΠΑΝΤΑ Α = Η Α
'  ' ἶ` Μ-5Πὁ. , ,με 
Σπου_δοιο*εκτος;εδρος τριπο_ντο κ
| , 
"ερ'μ"" ί ΑΛΕΞ κΑΑΑε¦ Υ·““ · ` ->- : ο “
προκοτοΒοῆή _ ' Α Δ 'ν Έ?  .η ~ τ . - Ι . «ποΞ:ο| ΕΦΑΓΑΝ . = _ _
κο! έρχετε?β έ “ ῦ " “κΨἑ!Π£δης¦ - ί Κ 'ΜΜΜ' στον Μ' Σ“ρ°"°“ῆ°“ .4 ΑεΦτΑ Απο ΜΜΜ' Δ0'^ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 1 ο
 _ ¦«πόω τν επ στο Με, κ ΜΝ ΑΡΗ;» κΑ· ΑΑΡ·εΑ - πΑΝεεΡΡΑϊκοε 2-1
ο ΑΡΗΣ ΣγΜΦΩΝε· Με τοπ «πΑΡΑΜΕΝοΝτΕΣ;› ι ΕΤΕ· τοπ πΑΣχΑΑΗ ΒογτΣ·Α 
_    
 ε.ΩΗΑΑεΜΑΑκΑτοεΑετ  ·~ “ΦΑΝΗ
 ΑΡΕΣ|(Ε|ΑΣ ΣΑΣ Ξ
Β το ονοῆόΒει |ρΕ$ΣΜ ἔ <ἑ·›~ΕρσσιτέΧνης Α
14 09
β . ρ. ρ ῶ “Πι ι Ί “ · . Ι |ΑππτΜΑιι =
Σ -ἔ / Ϊζἶ τὴ @Οζ γ Ό Ο `”Ε] γῆ Ο ῆ/? 0/ Τ 4 |' "ζ` ;;“-- ΛΕΣ. .--.ὲ...... . . 
 Π Κ ζ έ Ο/β ω@άβ 7( ἄ/ οπΑΗΡοΦοΡ·εΣ ΣΕΑ.Αἶ ΚΑΤ Στο... τΑΜΕ·ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα