Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ϊ |κΑΡ|αΤ|κο ΠΑΝΗΓΥΡ| ΣΤΗΝ ΕΡΜ0
φωσ, ἐ ν 5. 1
Ανν! να ϋννν ΜΜΜ,
το Με" στον νων
σελ.ῖ3
· σελ 5
γ; ΑνννΜνωνν8 νέα
 Πως ανθρώπων.
' ο Μαιο ΜΜΜ
Σύμφωνα μετου$ εΠισΙἡμονε$. τα ευρήματα
αυτό θα αλλαξουν όλα όσα ξέρουμε για Ι008
προγόνου3 μα3. ¦ σελ' Η