Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑκΡιτι-ι
γιτι ιιιιι ιιιιύΒτσιι ,
Η!" ΜΠΟΜΠ
· σελ. 5
6ιχΡοΝιΑΣτοΝοΡρΝο   ο' ϋ|"|ω"£ τ $
Σ"'|8| "Η" “ ς 2
τα ρεκορ <_  ιιις Νιιιιισιις
πωπω .  σιιιιι||ιιιιισ
·σελ.20-2ι  ί:: | ` σελ.ι8
Στιιιι Ε0ιιιιιιῖ σιιιιϋιι
ιιιινιιιιιιιιις ο ιιιιΜΒσς >“
τι": Μυκόνου ω! 4
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 31χρσνο8
Ιον ύΠλ|σσν. Κὐι·ιριο5 Βσγγἑλιι8 Πέτιτιο5 που ἑι·ιεσε θέμα
· σελ. 7 ξυλοδαρμού σε μι·ισρ τΠ$ Μυκόνου. · σελ. θ