Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΜκΞειιιχειΡ"ιι
ι οικο ο η
Β ΠΟΛ|ῖΤ= τα
ΜΝΝ.488|ικνν8.ρτ
το Φοροι ι2 ΔιΣ. ενΡο οικονομικό
Βαρύς ο λογαριασμος που έρχεται “ΜΜΜ
ΜΑΧΗ ΠΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΟ 2%
Ρ· ΗΜπκΜΜΤΜ
καΜΜτιωωΜ
ΣΕ ΔΙΝΗ Η ΑΓΟΡΑ, «ΨΑΧΝΕΙ» ΠΥΞΙΔΑ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΜωην :Μ
αωωΜΜ Με'
  Π ΟΜῆ«ΠΜ0ΥΝ»ΣὅΝΗΜ
ηγωιηιους ρ . ΜἩ%ἑ
” κ 7% ζ Με” ιζτ'.;2ὶίΗΞ
ο ο' «ισχυροι» 
ιι 'ΟλαταΜλαττωΜΜ
ωΜΜπιΝΜ.
Τ0ΜΝἩΜΜ
τονθαιραωα
 Στα ΣκΑκιΕΡΑιιΣ ιιοιιιτικιιΣ οι τισ οικοιιοΜιΑΣ
Δ Ι  _ » Η ακτινογραφία το μεγαλων ομίλων μετα το πρώτο θμηνο
11 δισ. έβγαλαν αιιὁ τα γκισέ “""“δ";ζοποἄω
Ο' ειιιχειρηματιες @ζΝΑἶΕΠΜἱΗἐ ° = ·δήμοοχ0ς
Τ 3 Δ|Σ. ΚΟΣΤ|ΣΕ Ο «ΜΑΥΡΟΣ 'ΟΥΛ|0Σ»
Δ * δίνει το χρίσμα
ιι Βιομηχανία 808: ΕτιιΠλεον κοστος 8% με το φαω στο αέριο στινιισιτΜωεκ. Ι
» ΡΓΟ]θ(3ῖ8 3 στο.: Στον αέρα λογω των εκλογών ω. 8-9 22 ι
Ν:ΑιιοκΑτΑΣιΛΣιι τιιΣ ΣιΑοΕΡοτιιτΑΣ κΑιΑΝΑιιιΎΞιι  η
ΕΜΗΝ'ΚΗ ΕΝΩΣ ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|Ω
ΜΕΚ£ΕοΕ5 ΠΑΝ Β ΠΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΗ! ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 Η λεμ για Μαι :
κλιοιιΞΜεΝ5 · ¦ , , γ
' ¦ _. ἔτο γαλαίί ημερων η
Τα °κ9νδ°λ°  .  η καλ" ψ η των :αιτία:κοστίσειτι.γ
που μεγωγ  η' η  κ τΔειΜα@Μ 
ω" ¦ ¦ ¦  ' ΛΕΩΝΙΔΑΣ μπομοΜ:
Μ απο το 'ΓΧΣ ο
2ιἙΘΡἙἔ";· κ ζ' ΜΒΜ Μεμίκ? ΣΕ 2η ΦΑΣΗ αλ ΜιτονΝ οι ιΔιοτΕΣ
ο οι και ______ ,
· η Ι ί · Τα οστικα του
Μ ρ | ΜΙΒ Στοχος η αμεση επιστροφη στην κανονικοτητα μ | Ι
._ ταμειοιι της Ελλακτωρ
β) 38.4 ΕΚ. ΣΕ ΑΜ0|ΒΑ|Α Σελ.
 ' ' ' ' εΞοτΕΡικοΥ ο, 304”
νννννν . Θ ω . ω Η τουρκικη λιρα «χταιτα» τη Ρ|Π8Π8 ,.χι“ε¦ι,“κ.εΜ“““
ΜΜΜίΨΜΜΈΜλί.ίλίιίι ,ι Δ· · · - κ Απ0τιΣΣκοΥΡ·εΣ-ΜοΜ
οσκολη, αλλα και ασομφορη η εκχωρηση πακέτου μετοχων τωρα
Αμεσα ιιιτιιροωσριτστι
αξιοιιιοιια
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 340 ΕΚ. ΕΥΡΩ Σελ. 23
ειτενοιιτικω ιιτίεονὲκτΠμα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα