Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "ΕΝΦΙΑ" εξωτερικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοτηα8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 3 ΣεΠτεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.866
Δημητρης Αβραμόπουλος
εΠίτροΠος Μετανάστευσης
το ΧΑ.
Διεθνης Δερολίμένας Αθηνών
σημερα στη Ν
ΝτέρμΠί βγάζουν
οί δημοσκοΠησείς
Στην ίδία αφετηρία φέρνουν οί Πρωτες ημέρες της
Προεκλογίκης Περίόδου τον ΣΥΡΜΑ καί τη Ν.Δ.Ι
καθως το νεότερο κύμα των δημοσκοΠίίίσεων
καταγραφεί ονοτροΠη του Πλεονεκτήματα του
ΣΥΡ|ΖΛ, με τη δίαφαρο μεταξυ των δυο δίεκδίκητων της Πρώτης θεσης να υΠσλογίζετοί Πλέον σε
λίγότερο οΠο μία μοναδα. Ταυτόχρονα, Πληθαίνουν
οί μετρησείς Που ΠροβλέΠσυν την αναδείξη Πολυκσμματίκης Βουλης, η αΠοία ενδέχετοί να οδηγησεί
στον σχηματίσμο κυβέρνησης συνεργασίας τουλαχίστσν τρίων κομμοτων. >25
Νέο «καμΠανακί» ΔΝΤ
γία τίς χρηματαγορές
Τη σοβαρότητα της κατάστασης καταδείκνυουν οί
εΠονολομβανομενες ΠροείδοΠοίησείς της γενίκίίς
δίευθυντρίας του Δίεθνους Νομίσμοτίκου Ταμείου
(ΔΝΤ), Κρίστίν Λογκαρντ, γία μία Πίθανίί δίοχυση
του κίνεΖίκου κίνδυνου σε ολόκληρη την Ασία. Η κο
Λογκορντ ΠροείδοΠοίησε χθες γία δευτερη ημέρα
οτί η αστοθεία Που Πορατηρείταί τελευταία στίς
Παγκοσμίες χρηματαγορές δείχνεί Πόσο γρηγορα οί
κίνδυνσί μΠορουν να εξαΠλωθσυν αΠό τη μία οίκονομία στην αλλη. >2θ
«ΒλέΠουν» Πρόσθετα
μέτρα αΠο την ΕΚΤ
Εξί μηνες αφότου η ΕυρωΠα·ίκη Κεντρίκη ΤροΠεΖα
εγκοίνίοσε το Προγραμμα αγοράς ομολόγων γία να
δωσεί ωθηση στην οίκονομίο της Ευρωζώνης, οί
εΠενδυτές «στοίχΠμοτίΖσυν» ότί η εΠίβροδυνσΠ της
κίνεῇκης σίκσνσμίος, η ανατίμηση του ευρω καί ο
χαμηλός Πληθωρίσμός στην Ευρωζώνη θα αναγκασουν την ΕΚΤ να Προχωρησεί σε ακόμη μεγαλυτερη
χαλαρωση της νομίσματίκης της Πολίτίκίίς.>2θ
[σχέδίο] Νέος φόρος για ακίνητα, καταθέσεις και εΠενδύσεις εκτός συνόρων αηό το 2016
«ΕΝΦΙΑ» εξωτε ρικού
Συνέντευξη του αν. υΠου ργού Οικονομικών Τρύ φωνα Αλεξιάδη στη «Ν»
Σχέδιο για την εΠέκταση του ΕΝΦΙΑ και σε ακίνητα,
καταθέσεις και εΠενδύσεις στο εξωτερικό αΠοκαλύΠτει με αΠοκλειστικη του συνέντευξη στη «Ν» ο αναΠλ.
υΠου ργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης. Το σχέδιο, Που έχει ηδη αΠοφασιστεί να τεθεί σε διαΠραγμάτευση με τους δανειστές, ΠροβλέΠει όη αΠό το 2016
ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινητων (ΕΝΦΙΑ) θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί αΠό τον νέο αυτό διευ ρυμένο φόρο Περιουσίας, ο οΠοίος θα έχει ως στόχο όχι μόνο την είσΠραξΠ των 2,65 δισ. ευ ρω Που αΠοδίδει ετησίως ο ΕΝΦΙΑ. αλλά και τον εΠαναΠατρισμό
κεφαλαίων, συνολικού ύψους δεκάδων δισεκατομμυ ρίων ευ ρω, καθώς εκτιμάται ότι μΠορεί να λειτούργησε ως αντικίνητρο για τη διακράτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό. ΟΠως εξηγεί ο κ. Αλεξιάδης, τα
ΠολυτελΠ ακίνητα Που έχουν Ελληνες Πολίτες στην
Ελβετία, στο Λονδίνο και σε άλλες Περιοχές εκτός της
χώρας μας, καθώς εΠίσης και τα κεφάλαια Που έχουν
τρυγαδεύσει σε τράΠεΖες του εξωτερικού (σε καταθέσεις, σε γερμανικά και άλλα ξένα ομόλογα) θα υΠάγονται στον νέο αυτό φόρο. Ταυτόχρονα, τάσσεται υΠέρ
της καθιέρωσΠς ισχυ ρων φορολογικών κινητρων για
την Προσέλκυση εΠιχειρησεων και εΠενδύσεων αηό
το εξωτερικό στη χώρα μας. >4-5
Τροφων Αλεξίαδης
αναΠλίιρωτίίς υΠουργός Οίκονομίκων
μου θα εΠίβαλλεταί
ο δίευρυμένος φόρος Περίουσίας
1 . Σε ακίνητα στην Ελλάδα
(Που αφορά σημε ρα ο ΕΝΦΙΑ)
Ζ. Σε ακίνητα Ελληνων στο εξωτερικό
3. Σε καταθέσεις στο εξωτερικό
4. Σε εΠενδύσεις σε χρηματοοικονομικά
Προϊόντα του εξωτερικού
5. Σε αντη(είμενα
μεγάλης αξίας
(Πχ. έ ργα τέχνης)
. ίίο-ίί
ερευνα
Γ|ΛΤ| ΝΕ|ΩΝ0ΝΤΛ|
Ο' ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΑΣ
ΠΡΟΣ Τ|·|Ν Κ|ΝΑ
[Τερουν ΝτέίσελμΠλουμ]
Η συμμό ρφωοη
ΠρουΠόθεση
εκταμίευοης
Οι εκΠρόσωΠοι των θεσμών Προεξοφλούν ανοηττά Πλέον ότι Π εΠόμενΠ εκταμίευσΠ Προς την Ελλάδα δεν
αναμένεται να γίνει Πριν αΠό το τέλος Νοεμβρίου. Οι
Πιθανές καθυστερησεις, αΠό τις Πρώτες κιόλας εβδομάδες υλοΠοίΠσΠς της νέας συμφωνίας με τους δανειστές, αναμένεται να αΠασχολΠσουν συνεδρίαση
του ΕςοΠη στις 1 1 και 12 ΣεΠτεμβρίου. Ο Γερούν ΝτέισελμΠλουμ καθιστά σαφές ότι το Ποσό αυτό θα καταβληθεί μόνο όταν διαΠιστωθεί «συμμόρφωση με την
εφαρμογη των ΠροαΠαιτούμενων δράσεων». >3
[ΦΠΑ] Παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι τις 16 Οκτωβρίου
Παράταση στην Παράταση
για το 23% ση1ν εκΠαίδευοη
μμε: Βαρο το ηλίίγμα των κεφαλαίαίτων ελέγχων
Ποσο εΠηρεοστηκε ο ώρας της εΠίχείρησης αΠό τα σαρκα' τοητί·ο|5;
Αυξηση
Μείωση εως 20%
Μείωση 20 - 50%
Μείωση 50 - 70%
Μείωση ανω του 70% 3ί ,9%
ί2.5%
Δεν εηηρεοστηκε
Ο Η] ΣΟ 30 40
Εκτίναξη των λουκέτων καί των αΠωλείων θέσεων εργασίας αΠό τίς
μίκρές καί Πολυ μίκρές ελληνίκές εΠίχείρησείς ΠροβλέΠεί γία τα δευτερο
εξάμηνο του 2Οί 5 η νέα έρευνα του |νστίτουτσυ Μίκρσμεσαίων ΕΠίχείρίίσεων της ΓΣΕΒΕΕ >7
[σοσίτεψη]
Περαιτέρω
χαλάρωση
των £8Ρἰτ81
ςοηττ018
Η εΠιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές Προκειμένου να ομαλοΠοιηθεί η
αγορά, αλλά και η διευκόλυνση του συνόλου των συναλλαγών των εΠιχειρησεων με το τραΠεζικό σύστημα εξετάστηκε
χθες σε σύσκεψη υΠό τον Νίκο
Χριστοδουλάκη. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα