Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
“ 630 Νομώ τα: ΜΜωΜωΜς«Μ›Μ
- . ' Μο.ω›. πω Μα αει» και ω «ενω» ως ΜΜε ιι.95ι
εκ ._ . - κι -“._ ΔωμΜω
ΜΜΜ· ΕΣ -· ·  
_.ι “' ““ η π ο. Μάς Μέσες σιλοκςγιο η
θ 0 Ϊ Το;; ΜΜΜΜΚ Ηρωικ
ιιε δονηση ιρηΒηρι! . - · . ΜΜΜ-ι
·2«ΜΝ-ιι«6-Μ»ωω6ωω“ωωως :Με ` ή. ; ιιΜΜΜ» 'Μ ΜΜΜ" Η" ΜΜΜ
'ΔΥΠλΜΟ"ωΜωΜλ88€Μλ.9Β·2ΠθΜ(α»ΜΜωΠωΜΜΠ ' ` ·2σνομπ”3ημιΧρΜ·ΕλικοΜόίωωοὁὸωιςσηΜ,ωὲως 6,75.
ρ Ι ι Η ›.“ τ - ·-·. ·· >'-'-`-9'“-·~-°-^ ” ·-#··-”“·
ΕΙ“μῦΜ”'Μ · "°|0|!'Μ°Μ' Η
ο Ι . . _ 
κοιιιοικιες εχει ι:  ,__ η Τ.ΐ·ΐιμ η;;; “με -' _ ¦
ΜΒΜ' η ζ· Φ · ι ΡΜ*
Μ ΜΜΜΥΨΗ 'Ετοιμος ο Πλομιιιοκός νο του Προσφέρει νέο συμβόλαιο 
Ϊ" «Π'ΦΗ» ι: οι ' `
ΚΙ" @|Ν8| 
απομερο
τον ϊο'ι'Βονεν
· ο ιη“!Ποωι Ξσ¦ αν” Πι Η ανα· ·ωΠΝΌ
.ΜωαΜω»ηω· 21
Μοιιοεηιο«πησ» . “ ι'
"ΜΝΚ ω": _' ει › ι Το μηνηισ ησι· ΜΜΜ· νη στείλουν ζ
"ΜΗ" Μ"  · - · με τον Νορβηγό οι «ερι·Βρόλει·κσι»
ΠΝ  Ι Ι, __ Δ “ Η...ονοΜεσηετονΜΜώ
 “ -· 7 · Πι...ΆνγλοιΜΒοιρἑΜνοιερμένοον
ΠΠ ΕΜ . . . ,
Το οσο..›ολο οιοιοιΣἰλβοοιονΠονιοΜο νἔ
ΜΜΜ Μ" Μ 4
ϊ" «Μ» Μαι ηηρ Βόλο ηεριμένει ο Τσιώλης Η Πρώτη ὁμεση κληση Μό... Τώμηο του ΤσόνοωΜ“
Ποιον ηοίκιη του Άρη βλέηει ο Λεβοδεισκός Ο «γόμος» του Μρκὰρσκι με Πωσιτωλικό
ΔΥΟ ΤΙΜΗΝ
' . ι` Μι
-- -ω -. μ Γ-__- _ - _. . -ὴ
Μεχρι πιο ονειρο 'λ ¦ Ενιοπωσιοσμενοι με
ΠΠ" ΡΕΦΕΡ|
Μας Μαρια ηκΕΔσιηΣώηερΛιγκ
ΜΜΕ' ΜΜΜ! ς πιρομιηο οι Τούρκοι
Ἐξηλλος οηὸ τη δισιηοίη του ΜΜΟ