Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ό ΜΑΝ/Ο Μ 
- ·ΔΦωΔΜ ). ινχ“τ.·Α^Ν·ΜΜΜ›ΜΜΜ'
ἴ|'“Ν ἶ·^Ν Ε·'¦Μ'-Μ ΥΜΕ 'ΤΔ'ΧΝτ.`Ν·Υ
” Τ- /Δ ΜΑ
2] σ ι ΠΑιΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ή ΑΡΜΟΔ¦ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ! ΜΞΛ  
Η ΤΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕ ΠΑ'ΓΝ'Α ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΑΠτ"ΤΡΑΡἶΓ| Κ1ΝΛΥΝΓ) ΓΘ'ΣΜΠν ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ? ΠΕΝιΊΥ7!Αἶ ι.
νννννν.5οητι·οοοο|.9τ
[μισο ΦοΡΕεπΔοΣ, Θ 
3 · κολοιστπνλΕκθέλουμε νο οτόσουμε στον στόχο.
` νο κερδίσουμε τον τίτλο που π ομόόσ σΕίζει. περισσότερο
» οπο τον ολυμπισκό· Π «Εχω τον ρόλο του μεγάλου 7
σόελοου. όχι μόνο νο σκορόρω» · αΑγσπόω τπν πίεσπ· : 
ε “ ' «ο Δέλλσε εἱνοι πολύ κσλά επιλογά» ' Φινάλε
Λεω ό = η με Σκόκο. σνσμονό γιο Μπουονσνότε. πρότσσπ
Στ. κ σζοντζὁν Μο τ ι γισ τον κρισόντουε άπό Κατάρ. δεν υπάρχει Ντζολμό
ΞΕΚ|ΝΗΣΤΕ ΚΑ| ΣΗΜΕΡΑ
  Λεπτομέρειε5 σελ. Φ
η έ Λ|ΦΝ|Δ|ΛΣΜ0 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΔ' τοπικ" Ε"|ΦΥΜΣΣΕ| ΑΠΟΨΕ (9. ΟΤΕ ΜΙΕΤ Τ)
ο?ἑΞἐΞῖΞΞΞλἩΜἑ: :στο ΗΛΠΑΠ" ΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤ0ΥΣ ΣΤΟ ΜΤΣ·θΕΝΕΜ0 ΤΜ ΤΗΝ ΜΙΜΗΣ" Μ' ΤΑ Τ ΕΠΣΤ.
ΜΜΜ θολοσσο5. τον πρόκριοπ
γιοτου8 Ολυμπιοκου5 του Ρίο
χοτ έφτοοετο 7 μετάλλιο
σε πογκόομιο πρωτοΘλπμοτο
' «Κολυμποω γιο τον Ελλάδο»
. μ.όπλωσε ο «πμίθεοε»
Π Σπουὁοιονικπ (ι ΝΟ)
επιτων Ιτολὡν στον πρεμιέρο _
του πολο γιο του5 άνδρε5 , . _ Η κκ Δ
. · Α 2 - δ ·λ '¦Ψ
η ~ Σ " ΒΤ" '
Β. ΠΟΥΜΕ
«Ελλπνεε. ρίΕτε το τείχπ.
έχουμε τον... Γισννιὡτπ
κο· δεν το χρειοζόμσστε!»
ΝικΗ ΕΛΠΙΔΑΣ " · .  -τειιοετ^ἔκ“ττΑττοπιο:
μαθ- !'ῦ“κ“ Δ
ΡΑ μ _ _ _.
Ί _ έ .. ..
τιν..
· Οι Εφπβοι επικρότπσον (63-52) λ ρ
τπε πωπω κο· βλέπουν τπν«οκτόόο» 7 7 “
· Με Τουρκίο σπμερο (9. Ι 5 μμ., 7 7 _ » . .
ΕΡΤ 2) ' Το μεσπμέρι ο Μιλουτινοφ · ·· ,“ . «Μπλοκ "Το ΜΜΜ'
του Ολυμπιοκου στην Μάνο ν . . “ σε σχέση με πέρσι» δήλωσε
__ . _ .ο έ· ο «πρόσινοε» προπονπτπ5
 ε Β ' Νίνπ5: «Από του5 σπμσντικότερου5
` ' . ο ` _ σγὡνεε το τελευτοιο χρόνιο»
ο 'Το νέο πιοττιχ έγρσψε... 3-0 (φωτό)
Η ΚΟΥΠΑ
ΣΟ ΜΕΞ|ΚΟ
Δ Δ Η ,τ ` 7 7 7 4 ' Λ  Σ Ἀ δ . ι.
·. . . Ο · Η. τ . ¦ . . . σ ..
Ρ· χ· ' . < - ο Λουκο5 θέλει νο φυγει άμεσο. , ῇ_¦τ 
Ε @ΦΟΣ-Ξ Μο? ο!! 5 Τ ” 8ο Ροντοίγκεζόεν έχει έρθει “ ' ·
Νίκησε 3-Ι τον Τζομάικσ κοι κοτέκτπσε 7 Ξ Δ ὶΐ:μἑνΣ' 5 _ _ _ “ 
το 70 οστά Ευ τπ5 ιστό Με του. 7 α Η ν “ » ο” . . ο! ΚΚ ·' =
με τον ΓκουορἘόόο νο κἑνει θουμοτο · τ 7 πΑοκ θά πρέπει Σ . | Δ ' 
 .ι νο ποἱξουν κόντρσ ' ' ε - - «Πράσινοε» γιο την επόμενπ
ο ΓΤΩΡΤ'°Σ ΚΤΜ ' ε που; Ποβόκω5 ξ όιετιο ο Σέρβ05 σέντερ
Μικνεε ΤΗΝ ΕΚΤ ο Ι κο· ο Αμνεσεν βάλλετοι Σ Ογκνιεν κουζμιτ5. πρωτοθλπτπ5
Πο εγρΜιΜμριο Ξ _ ' “ πλέον κσι εσωτερικά · . ο στο ΝΒΑ με το Γκόλντεν Στέιτ