Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
υλκλΘκκλικοΣ-κλΔΜτι ΜΠΡ|Ζ, ουκ Οιειυουυ5τεΞουο 30Ξ Ποοκοιυο:ικοε Γυρω οτε 5ΕΩΠ7Π7Η@
ΑΕκ-ΧΔΠΟΕΛ ιΕΡΟΥΣΑΛΗΜ_ Διώνη Φι7λικο 7 7 7 7 0ΙΕ75Ε081[Η97
ΜΚ Φινλονὁίο¦ Ηοτιυ ι 7 77 77 7 7 77 9Τἐ3ΡΟΠ 07
υλλΕκοιΑ-ιιοΡτο. Διεθνἐ5 Τουρνουο Ποδοσφοίρου Εο'οτιιο;υ7ρ7 7 77 ΟΤΕ 90827897
βολοΣΜτιογΡτκ-ΜιιΜΕΡΝ ΜΟΝΔ7ΧΟΥ.75υρΘτ Οοο Προτινω; 7 77 ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ] ΗΡ
ΑΤΡ 500 Αμβουργο. Τελικο75 7 7 7 7 9ΤΕ75ΡοΠΤο@7
Δεκ-ΔιιοΡοοΣιι Διεθνιι Φιλικσ 7 0Τξ73ΕοΠΤ7ΙΒΡ7
ΡινΒ νοττΕγΒΔττ ΝΟΜΟ ΜΑΝ Ντικ 20 Γκρουιι. Τελικο5 ΟΤΕ $ΡΟΠ4Η9
ΞΕ|(|ΝΗΣΤΕ ΚΔ' ΣΗΜΕΡΑ
  Λεπτομέρειε8 σελ. (Ο
 ..  ΜΝΑΣ του το Βιιτι~ικιι τιιιιτ ιιιιιιιιγ τοιιιττ; τον οκοΝτκιἱ
3% ηἴιιλττιιτττιιλιιιτιιιιιιιιιιιτιιτλτιιιι ο >Δ ο ·
Π ΠογκοσμιοτιΓιοννιὡτισσο   . ο,
κωτιτιλοτιοσο Αμολίο Τοιοβου
στο σκιφ ελοφρὡν βορὡν στη
Βουλγορίσ. κορυφή κοι γιο τον
τζουντοκο Ελισοβετ Τελτοιδου
οσο το Μενίδι στο ·63κ_ στο
Ευρωττο'ι'κο κυιιελλο στην Προγο
' ιιΔὡριοον»οιγυνσίκε5
στο Πολο τη νίκη οτιε Αυστρολὲ5
(8-7) στην τιρευιὲρο του
Πογκοσυίου ορωτσθλιιμστο5
Π Τοτιεσιτυὲρι ιι Ζ;ιΟ. ΕΡΤ2)
οι ον6ρεε κοντρο οτου5 ιτολουε
' Τον ίδιο ωρο
ο 6ι5 Πρωτοθλτιτἡ5 κοσμου
στο ιΟκλμ. ονοικτίι5 θολοσσο5
Σι·ιυροε Γιοννιὡτη5 Θο κολυμτιο
γιοτον υπεροοιτιοο του τίτλου
' Ολο οσο έγινον στο
Πσνελλίινιο του στίβου
0“ΜΕυιτΣΑ
- ΑτιοΣτοΉιι¦
ΜΜΕ _ 7 7 77 . ζσντ ογλου
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο
ΒΙΝΑ' ΜΕΓΑΛΟΣ»
Συνέντευξη του ' < ·7 < ·7 . 
κ λ' Σ · °' ”ΣΣ" . ` Ο
γιστονΑοτἑρσ ο ' Ἡ · ο) - το · ι 7 7 ή 3 ι ι .. ο .ι .τι ι7 7 7
Τρίτιολτι5 κο· · ο ΒενεζοοεΜνοε «κέντσγε». ο _Κρισοντου8 ακ€ροο@ψσσ σκ6ρσρσν.Μπένσλτκ ὲίκσν δοκάρι κσι οδήγησα τον ΑΕΚ στο νίκη (2·0) επ'τσ8;κορονσ
ΞΣΞ$ῖἑἩΜω -κιέλτσε · Συιιπλ6ι>ωνε το τοίοοΜκογΜ. ονεβΜ€νΜΣ·ιι6εε δεν Μρκεωπεμηοορ πίσω απο τον Μαριε" ούτω Πόλο ωε εετρἑμ
«ερυθρόλευκων»
' Μορτίνε5 γισ Ατρόμητο ή Αστέρσ
· Ηροκλἡ5- Πσνσιτωλικοε ι-ι_ Μ .
Παλέρμο · Καλλονή 2·0· 
ΠλστσνισΞ - Τεουτο 2-2. .·
 Μ “'°"°""°^
7 _ ' Οι οδογίε5 του Ανοστοσίσυ («κοι σκι γκολ Πίσω»)
Ξἔ|€ γιο το ουριονό μοτ5 με τον Μπριζ ' Δοκιμή
με Αυγό - κουτρουμιτὴ κοι ειδικο ρόλο στον Νίνο
· Ερχοντοι λοβωμένοι κσι με οττσυοίε5 οι Βέλγοι
ΜΜΜ' Ή ΔΛΝΕ|ΖΕΤΛ| Ο ΔΩ
 Ο τοΜοτιλτικιιωοιιΜ;
ε^| ΑΜ : ω°°°8 ' Μκ°λ°5 στοχεύουν 7
> 7 7 ΜΜΜ" Η ΛΞΦΤΑ,ΦΡΑΝΚ ο ":=ἴἔ=ὲζΉ" 3
Η] ιἔ8ἑἔ8ἑλἙἩἐΜΜ Χ ι 7 ο 7 ΜΜ"Π¦"° ιι ονοτιροοορμοΥἡ του υποτζετ - νο οοιιιωονοωυντο επομενο 7
του Ντι Μορίο κο· τι ιιρὁτοοο.
του ΠΛοκ δεδομἑνπε “ δίωρο πιο εθνικο8 οροδσ5
στο Γιουνσιτεντ στο Ρεάλ
. Με «σκούπα» του Αρνεσεν