Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26 07
ε ΒοΛΕἱ:¦@ο
..Λ-Δ. Δ
Εοψ·κΗ¦ἑώΗΒΩΝΞ@ο@·Σ ¦“πΑΒΑντΗΝ]@
ώ ω Λ ω ψ Δ μ ~_`_Λ-_ -Λ“;
Θ/Δ Ξἑ
. . € Ι:) ©)[ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ. 377 | κγΡιΑκΗ 26/07/2015 | ΤΙΜΗ. 1.30 Δ `6 _ 
'Μ  /“ ο Γ ΑΚ!'ξ|
 το) Μ ΡΩτοΣ ΣτΣ Μ έ Μ|
`ῇ  κοΣ
ΤΜ  25%
Δ Δ Δ
Λ - //`
Η ΑΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 «ΤΕΛΟΣ» Γ
«ΣΤΡΑΤ|ΩΤΑΚ|Α» “ ΡΑΕ,
ν τκοΜΣΑ,
Σῖο ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡτΕΝΣ
'Δοοφεσισμεν0ς
7' Ι «Ἐδυσε»
νο ἔεΡΡ°ε! η ο ήῆιος γιο
β τη Εκατου δ τρεις Παίκτες ΑΑΣ|(ΑΡ|·|Σ: «ΜΒΝΕ ΠΑ ΑΡΗ
:$Ἐ°°?φι° _ Δ στον ΠΑοκ... ΧΡΗΣΤ|Δ|·| κΑ| ΤΣΑΛΜ|'|0ΥΡ|·|»
ο· ροοτης . - · > ·
4ροπο#νητή“ γο έ 7/  Πρότοοη
τ· 7  · ΑκοΛοΥοοΥΝ των “ρωην
 ποίκτη
 τος ΜοκόμΠι
ίΣΜ Γ · ΣΕΛ.81
 ΕοΝτκΗ¦ΕΜΑΜττΜτΗ¦
 ΚΔ,@9Σ! ΜΔ ΜΩἩ!ΠΜ:
 " Μουτ 7 “ σώσε `ῦ
Μετό τις = `  μ ΠΡοΐΠ00ΕΣΕ|Σ
οποδεομεὑοεις Γῇῇῖ°ἑΣ 
φέρνει μ ΜΜΜ ΡΑΦ·» . ,. . Δ τ Μ τ
τις,μετσνβσφές. _ ΠΑ Με! @Η ΦΜΑΠ 9ΜβΒΒ“ 3 Ι _ _
Μ, _ 4 -Ξ Ύ· . , 48 ς @¦9Μ[email protected]Ω -   - ε .
έἔ) @¦ῷῆΠ [1/7 ῇ  ° τπΠ%τ@Ἡσ“Μ .Μάικ ρ 3 ,- τ :ΜΑ-7,40
Ώ Ζω ΧΧ Η ' έ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΑκ «ΠΡοΕ|ΔοΠο|ογΝ» ΤΟΝ ΜΑΚ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Μιῆόει κοι
γιο τον κῆέιτον
· |'|Α|'|ΑθΑΝΑ·ΣΑ|(|·|Σ:
«Μ0Α|Σ ΜΟΥ |'|Ε|
Ο κοοΥττ,_ΦΕΡΝ
ΤΟΝ |'|Α||(ΤΑΡΑ»
β Χ)  Ο' ΣΥΓκΑτ0|κ0| γ
' έχ/ΣΤ0 κΑΡπΕΝΗΣ· ί « _ δ ή:
7 “ Ο «Ποπ» Βόζει
τους Βοοικοὑς
οήμερο
στο φιῆικό
· ΣΕΛ. 7
.. ΑΜ. '|οΑΝΝ|ΔΗτ¦_Αχ. ΜΕΛΑ"
Απο ΜΕΝ ΡΜ 8,4 κΑ·ν8τΜ·Νο κεΝΑΡΜ.οκ
Ο' ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
_' κΑ· ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα