Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τυχεροί κ
που Η βρουν Το :·ᾶκό ΜΜΜ· [ΣΒ
ως σελίδες ως εφημερίδας ΜευωμΗ, Α
ΜΕΤΜΠΑ
κερδίζουν από μία ΕΠΜΔΜή _ :
Μὴ οΜ ΜΜΜ, Μ "° . ω ώρου
"εως ΠΕΠ @Ώ [ΕΜ
ΠΡΑ Νοκω ΕΠ"
. | ΤΡΑΦεΤο
Τ · Ξ κνΡιΑκοΣοΩΜΑὶ'Δκι
 48 ΑΤΤΕΦγΤΕ
Ο '1  | ΤΑ ΜΕΓΑθ|·|Ρ|Α
/ ` Α Τ Γ / / τ] /“ Η ΕθΝ|Κ|·| ΜΑΣ
_| έ Ψ ΠΡ0|(Ρ|ΜΑΤ|ΚΑ ' 808 0Μ|Λ0Σ
' Ελλάδα, Βέλγιο, Βοσνία,
Η κΑΘΗΜεΡΤΝΗ ΑΘΛΗΤΤκΗ εΦΗΜεΡΤΔΑ ΤΗΣ Ε. ΜΑΜ κγΡΤΑκΗ 26 |0ΥΛ|0Υ 2015 | ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0776 ΤΜΑ: 1,30 € Εώονία, κύπροε
Μ Σελ 29
' ΤΟΝ ΠΑΟΚ |'|0Υ θΕΛ0ΥΝ ΦΤ|ΑΧΝ0ΥΝ ΤΟΥΝ'|'0Ρ ΚΑ| ΑΡΝΕΣΕΝ
.ι ΠΡΕΣ|ΝΤ ΑΜ
· πΡοΤΑοΗκΕ ο ΣΕΡΒοΣ χΑΦ ΝΤΖοΡΤΖΕ ΜΖ|ΤΣ ΣΤΟΝ Δ||(ΕΦΑΛ0
Με|Μρ““€
Μ ΑΠΟ Το ΜεΜ=μοκ.9· ΚΔ'
ΡΑΔ·οΦΩΝ|κΑ ΑΠ0 Το Με¦·°μ°|ἰ= 95,5   
Ν   έ
ν .  ΜΜΜ: _ ·  >
δ 8- . “ . ·Ι . >|'|απαθανασακη στον ΒραςΤλΤανο
, ' |ντςόγλου
. . Ι Ι
ΜΑΗ ΜΠΕΣ “Μ Σ:ΞΞ& .ΑΜ
' «ΒΡ|Σ|(0ΜΑΣΤΕ Ξ] ΣΤΑΥΡ0ΔΡ0Μ|» "Μ" , Ι '
ΜΒΜ ΐ · Τ· ΑΠΑΝΤΑ :Τοπ :γΝΔε:Μπε: Δ ΜΜΜ “Μ «ΠΜ» την 'Θα συνταγη» >