Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΛΕΣ ΠΑ' ΝΠ Α|ΑΦΠΡΕΤ|ΠΑ ΠΡΠὶΠΠΑ ΑΠΠ τοκ ΠΑΠ!
ΠΠ' "ΤΙΜ" ΝΕ4·3 ΑΠΟ Π" ΜΠΟΝ"
ΕΤΡΕΞΕ
ΚΜ... ΕΣΚΑΣΕ
Π Στην αρχη «πιο απο ααα» και μετα δαολειτοαρνίο για τον Δικὲφαλα
που δέχτηκε και δύο φθηνό αατογκόλ Π «Νικηααμε τον Ολυμπιακό
ι < . τ κοινομΖομε ότι ηηοαμΕτο πρωταθλημα» παραδέχθηκεαΜιγκἑλΒιτορ
πητιι ο ισνλισνΜ | τικ· να ο | κκ·ιιηι·ικιι Μπιτ" ΜΜΜ | Μ. αλλον Μο· ._ Ι ¦ -_ το ΜΜΜΜ“Μ ο 0
ἔκ) ΜΜΟ @ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΝΑ): ΚΑΤΑ ΠΑΕ|ΠΨΠΦ
ΠΑ ΤΟΝ «ΝΑΝΟ»
Μ.8οηττααοα|.9ι· Η ο ΜΜΜ
|Α ΑΜΑ ΤΕΑΕΣ|Α|ΠΑ, ΑΠΟ Τ|Σ ΚΑΜΠΙΝΕΣ
· -¦· ··
Ἡ _ Ψ ' ο
¦  Μπακ;” ο· απο!! 2011 -71013 _
· . Α ο 4 χ τ
· Πρόταση για τον Μποαονονότε
Μιμόζα· η Ενωση. η οποία έχει Μια
αντιπόλοω · Περιμένει τον Βάια.
παρότι πρατωπκε μεγαλο όνομα για
τον «όσο» · Στην Αθηνα από θα
ο πατἑμα8τοα Τδοβανι · Το ΥΠΑΠΕΝ Π 
δεν έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο _
τογόποδο·ΔααφἑσκειαστπνΜ 54. Π°|χ”Μ
Μ τΖιΜπονΡ 88'
ΦονΛ τικ χΑκΕτ ΜτεΛιτΣ 9ο· ὁ
Π 00λαμπιαόε απατα»
77 ΩΧ' στη ενο
· · μ α· 33 37 ΝΑ' στη ενο·
ΜΒΜ @ ' ο ·
Ν|ΚΗ ΚΔ'
Προκρ'ΣΗ ο οκνκιιικκοτ κκκκοιιιητε πιτ κκι 5ο% κτιητιι τικιικ ττκ κικι>κεικτ το «τοκι» νποκτχτιικτ τοκ τκιιτι:Εο. ο οποιοτ κικιιττ τικ οντα.
κκι τχτκοιι Ιδ.000Ε|Σ|ΤΗΡ|λ κατι ιοο πιο οοκοκο κκι οντικκ τικ τοκ ποχοτον κτ τοκ ηκκκοιικκικο
«ΜμΕ Στον
κΑι>ΔιΣκΑκι-ι...»
Νεανικό ομαδα αντιμετωπιζει η' ' ι. 1 ·
αινΑααταια(ι0μμ..Ειιτο5αοΠ) - ΕΙΑ Ζακ - 20% · Μο σημερα οτ κακλοφοριο για ' ` ” ζ γ /
ΜαΑΕΕκΜΜ8·ωβΜΜφ , “μ “σκ ολοι15 ·<<Αιπηντη δυσκολη ωρα ι 7
Μνω ων ΜΜΜ ω" ωΜ"°“ω ' ο αυλλονο5 ατεκετοι διπλα στον ι
. ν κοσμο του» τονιαεοΒρεντζο5 Ἡ κ :Ϊ “ κ' Ϊ'
ΠΕΗ" - ' η 'Συστην£ταιτομεοπμεοι (2430) “ Ι [έ Μ · ,Α
' ϊ· ' “Ξ ο ΜαρκοΣιλβο ' «25 εκατ. ῦ ο Α Ξ
ΕΝΑΣ ΗΡΘΕ “ Π ε“0ωγ¦ΜωΜΜΜ «"|° λε η °ν°
 Α _ ' ' Εμοιγεοποο»γραφοανοιΤομρκοι ."
¦ · · - !
·Μ=οἄτωκῳῳ%Ἡω. _ · ' χκττπκ¦ο κατω: ` ό
γιοτα γιοΦεαπιο φ εε
'Τον ΠαρόΜαλοθἑλειπΒὲμοια '5 “ ΑΕΧ-"Π" °ὶΜ|“" _ 
· Ξεκίνημα χθε5 για τον Πανθρακικό ο Φ Φ ο