Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Φ|/Χ|κΟ ΠΟΥ...
ΜΕΤΡΑΕ|
' 0 Δτκἑφολοε σντ·μετωηίζετ
την Μπόχουμ (5.30 μ.μ.. Ν52) κο·
ο Τουντορ ηερτμενετ βελτίωση στην
εκμάθηση του 3·5·2 Π 0τ |οησνοί
σηοκσλυητουν συνάντηση του
Αρνεσεν με τον πρόεδρο τηε Σοοτε6ά6
γισ τον Φτνμηόγκσσον Π Κοροβέση5:
«Αρκοομοτ στον ρολο του εργάτη»
«Π|Ο ΔΥΣΚΟΛΟ
' ο κωνοτοντἰνοε κοτσσρη5 μτλά
ντο το συρτονά μοτε ' Εητχείρηση
ηροογεἱωσηε σηά τον Γκοάμσ
στη τητα
ητ30τκΔ
ΑΠΟ... ηεγΣτ
Π Ξεκίνημο γτσ την Ξάνθη
' Φουλάρετ ντο Ντουνη ο Ποντὡντοε
Π. ΣΤΕλΜὶτ
«Νάμτσττο του ΗΡΑ
εκδίδουν οτ οττοὁοτ»
ηττττττττ
ΣΕ ΘΕΣΗ 'ΣΧΥΟΣ
Η Στο το νκρουη ο Ολυμητσκο5.
στο 20 ο ΠΑΟ στην ουρτονη κληρωση
Με Ευρωλίγκσ5 Η Πουροκοη: Στο 40
γκρσυη ο ηΑοκ. στο 50 Αρη5
κο· Δεκ ' Ηττσ με 6 τ -5Ο σηά τη
Λετονίσ ντο την Εθνικη Νεων Ανδρών
στην ηρεμιὲρσ του Ευρωηο'τ'κοά
Μ' Ε|Μ| "ΔΗ η
ΣΤΗΝ οτττττττττττ
ετη ττττΕτ 9.ΗΓ!Ι"Σ
τττΣΛΝΥ"Μ
·ΜΠ·ΜΠ'Μ:
ΜΒ ωΜ"Μ
_ ΜΜΜ
7 το ν συ ντύνω
·- ·; . Μ"«θΜ|»
· τ;θ°6“ΜΜ Φελάνη
ΑΚΟΜΑ
ΜΠΟ'ΝΟΣ
' Ηττσ με 2-τ
Μό την Μορτζ
' Δεν λεττουργηοε
το 4·2·2-2 ' Πολλά
το ευκολο λάθη στην
άμυνά ' Η ολλσγη
ηροσὡττων κο·
συστημοτοε
(4-3·2-τ ) έδωσε
μεγολυτερη
εητθεττκάτητο
' Βεβοτάτητσ
Ανσστσσίου άττ
η σμάδο 8ο εἱνστ
ετοτμη στον ηρέηετ
' «Εἱμστ ευτυχη5 Που ορθά στην κολυτερη ομάδο τη5 Ελλάδσε» είπε ο τσηονο5 σττ5 ηρὡτε5 του δηλώσετ5 μετά την υηονρσφη του σε συμβόλοτο 4 χράνῳν _ ΌΑνσστοστου
κστ ο Νονά τον υηοδέΧτηκσν ' «κάθε ηοτοττκο5 ησίκτη5 μηορετ νο κάνετ τη διάφορο» είηε ο τεχντκά5 του «τρτφυλλτου» γισ την ηροσθηκη του εμοετηομ στάηερ
.  Ό _ 
η θεωρούν στην Ενωση την έλευση του Βρσζτλτάνου!
5 . στην.ΑΌη”νο ντο νο ηἑοουν οτ υηογρσφεἔ' 'ῦ
 Ζο' ληθΜυν τηῖδημοοτΕυμστσ'στην ηστρί6σ του
γΜην Μὡῇηΐου οηοΜΜενσε 7
' Χάηᾶλ ΤἔλΨβίΒΥΛἩ ΠοζνονἰΧάττὅέΡ|ερουσσλημ¦ τ
ΔνὸΒΘωΜΜτΜΜΜτ6Μο Η `
· Ξ ' Στην Αντώνη με την Ντερ
Ο ΜΡ" ΙΜ" ΠΝΑ' Η' Ε"|ΙΗΜ Ο ΝΕΟ! "ΜΠΟΜΠ"
ΙΟΥ ΜΗΝΩΝ' 'Η ΙΕ'|ΝΛ το ΠΜ" ΜΥ
|'|ΔΝΕΤ0|Ν0Σ
ντο τον δικό του θρυλο
' τ οιττάττνοτττοτττΜτϋττττο Μονο του ' το: νττττ·μτ ντο
Ρ κινητο τη ΠΝ) οοο τ τοοτω·. ' Μττζτ τττ·τ ντττ οτ τίτοττίτοτ τοττ
' 'Ιττττοττοτττζτ ττττ τ τττττττττττ τττντττ τττττττ ' Μτ τ·.ττττ το
τον. Μο ΠΟ το ττττ·. την ς των Μου” τ·τ·. τττ·. Η οκ τμ (τη