Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διαβατήριο για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔἔπϋΝιον 2οι5 
ἶΓ3αοἘΛον:ι0ι05 ωΜ'"χ'Μ "°"°·“νκολ “
ΝΝΝ.εᾶιπσε.αΡ 
ι·  ~ ι; νιιι“ιιιιιιι:ι:ιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιω“ηΜε: ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιἡιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιωνΜινιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιυι . ι  ή
<··οε
 ΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑ ΕΚΠΑ|ΔΣΥῖΕΣ. ειΔικονε ΕΠ|ΣΤΗΜ0ΝΕΣ κΑι 'ΓΕΧΝ'ΤΕΣ
Ζ Μ-ω 3.246 έκτακτε5 προσλήψει5
""-“ΜΜιιΜη .η
> Α ρ “η Πω: Μ...“_“|Μ,“ΜΜΜ | | | ·
Ξ. ;ΞἙἰἔἔε“ωω%Μ σε μουσεια. σχολε5. δημσυ5. ΔΕ εεε
ι:·:==::τ Μ: και Τεὅνῇε8 - 7- 7 ε
 ιιιιιιι
 Με τι
 Μινι
 0οΡοΛοΓιΑ
 · Η κλίμακα για
 την εισφορά
 αλληλεγγύηε
ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔ'Ο από Τι5
Ι 12.ΟΟΟ€ έω5
Τα κρ""ρ!° για τι5 500.οοοε
την αξιολογηση ΦΠΑ
στο Δημοσιο 
Τιθαισχύσει με το νέο λεστέ5 (6%.
σχέδιο νόμου. ΜΒ. 39 13%. 23%)
 ·Φοροαπαλ·
 λαγέε σε
: μόνιμου5 κα·
 τοίκου5 νησιών
 με εισοδημα τική κριτήρια
 ΕκτΑκτιι
__ Β; ει:0οΡΑ
 - ·12% σε επιχει
' ρήσει8 με κέρδη πανω από
~ ιΔ  5οο.οοο€
.· ΡΑ. Ϊ . 
 ε 
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΣΜΑΡΑΓΔΗ
τον ιιιιιιιι Ό
κιΖιιιιιΖικιι
· Σταδιακή
 καταργηση
 των πρόωρων
Τσίπρα8: Περιμένουμε Ι Νέο Ευτοἔτοαρ την Τετάρτη. Ι Αντιδράσει8 βου- συντάξεων
λύση και για το Χρέοε εξπρέ8 τα μέτρα στη Βουλή λευτὡν του ΣΥΡΙΖΑ . ο. ονσΤρο"έ5
· στι5 εισφορέ5
Ο διαβατήριο γιατην επίτευξη συμφωνίαε έλαβε η κυβέρνηση στη χθεστνή Σύνοδο Κορυφή8 τη8 Ευρωζώνη8. εργοδοτών
μετά την καταθεση τηε πρόταση8 από την ελληνική πλευρα στου8 θεσμού8. που έγινε αποδεκτή ωε βαση συ- εργαζομένων
ζήτηση8. Αύριο θα συνεδριασει εκ νέου το Ευτοετουρ για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. »4-9 έ δι συνταξιούχων
'ι ιΞΞζΜΠιΜἩ η ι Μ Γ:`“ ιι ζ ι'£ὶ¦ὶΐἩ“'ΞΨ ιι Η ΜΝΗΜΗ Η ιι ΤΙΜΗΝ Ιω νων; Ι ΞΕΝΗ Η ιιιιιιι;τ:ιιι Η ῖζ να; Μι ΣΗ 'Μ' κι" Πλ Η Η Ε' ΜΜΜ Οι ΜΝΗΜΗ: κι Μ “η 
ΝΕΑ Π^^ΤΦΟρΜ^ , ΤΗΝ κνΡιΑκι-ι ΜΕ το €ΟΝΟΣ _ ΑΜ 
Αντι·Ρεεοροοκ απο “ι ιε“.ι°=8“ ·
τουε 'Αηοηγιηου5' ΜεΜε" τντΜ0ε·= Μ ΡΜ . Ο Ταξιδιωτικοι σε
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΑ ΜΥθ|ΣΤΟΡΗΜΑ
Προσφέρει «ασπίδα» στα ΝεΟρΟ[ Αναγνώστε5 ἡ β '- Β'
προσωπικό δεδομένα.»43 Φ ι