Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ί8-Οό-2Οί5
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
από τήν αβυοσο
Γράφει ὁ Β. Ζ Κοραχἀης
Δ έν κομίζω τίποτα καινούργιο αν πώ ότι αίσθανόμαοτε τόση ανησυχία, αγωνία καί αγανάκτηση για τα
όσα συμβαίνουν γύρω μας. "Ενας κόσμος ὁλόκληρσς
είχε κανει τα προγραμματα του για τό πότε καί πόση
σύνταξη θα παρει, για τίς αξίες καί τα είσοδήματα τῶν
ακινήτων του. Δέν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς
ότι είναι πολίτης ενός Κράτους πού ὁδηγεί μέ μεγαλη
ταχύτητα στήν χρεωκοπία. Οἱ περισσότεροι θεωρούσαν
ότι ή κρίση για τήν όποία άκουγαν δεν θα ερχόταν ποτέ:
στήν 'Ελλάδα. Καί καποιοι έλεγαν με αὐταρέσκεια ότι
«σε δείς πού εμείς θα τήν σκαπουλάρσυ με με τή γνωστή
ίδιομσρφία μας». Στήν Κοινωνία διακρίνει κανείς τώρα
δύο ρεύματα. Τό ένα είναι αύθόρμητσ, εκρηκτικό καί συμπεριλαμβάνει αστσύς, ανέργους, νεαρούς αναρχικσύς, οί
ὁποίοι θέλουν να πληρώσουν καποιοι εξ αὐτών πού έκλεψαν ή σπαταλησαν τό δημόσιο χρημα καί να αλλαξουν
πρόσωπα καί πράγματα στήν πολιτική. Τό αλλο είναι ένα
διαχρονικό ρεύμα καταστροφικής διαμαρτυρίας, πού γίνεται τυφλό μίσος εναντίον τής Κοινωνίας.
Αὐτές οί μέρες θα κρίνουν τό μέλλον μας. Ἡ Κυβέρνηση τού κ. Τσίπρα καί ὁ λαός καλούνται να αντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες μιας Οίκονομίας πού είναι πρωτοφανείς σε έκταση καί βιαιότητα. 'Η μόνη σωτηρία είναι
ή επιτυχία καί από εμας εξαρταται έαν θα φτιάξουμε
νέα χώρα ή αν θα ζούμε έπί πολλα χρόνια μέσα σε έναν
εφιάλτη. Ἡ Εύρώπη διαθέτει πλεον μηχανισμούς διαοωσης καί αύτοπροστασίας καί αν ή 'Ελλάδα δεν μπορεί
να διασωθεί μέσω αὐτῶν, ὐπάρχει κίνδυνος να μή σταθεί στα πόδια της. Τό Εὐρωπαίκό καί Διεθνές Πλαίσιο
έχει αλλαξει, αλλα ή πιό σύσιαστική αλλαγή μεταξύ τού
20ί2 καί τού 20% ουντελεστηκε μέσα στήν Ελλάδα.
Δυόμισυ χρόνια μετά, περισσότεροι πολίτες Φαίνονται
να πιστεύουν ότι δέν έχουν τόσα να χάσουν από μία
ανατροπή τής πολιτικής. Είναι σημάδια της εξάντλησης
καί τής απελπισίας καί απόδειξη τῶν αποτυχιών καί
αστσχιών τού Προγράμματος. Τίς εὐθὐνες εντός καί
έκτός 'Ελλαδος θα τίς αναζητήσουμε αλλη ώρα.
Σ' αὐτό τό κλίμα, όμως, οἱ επιτυχίες παραγνωρίζσνται. 'Η χώρα παραμένει εντός τού εὐρώ καί μία μικρή
ανάκαμψη αρχισε να διαφαίνεται, αλλα μέ μεγάλο κόστος. τα οί δημοσκοπήσεις αντανακλούν τήν αλήθεια, πολλοί θέλουν να ελπίζουν ότι ή ανατροπή θα φέρει τήν ανακούφιση. 'Αλλοι δέν έχουν τό κουράγιο να
αντισταθούν σέ αὐτό πού συμβαίνει γύρω τους. Είμαστε εξαντλη μένσι καί μπαίνουμε σέ αλλη μία μάχη μέ
απρόβλεπτα αποτέλεσμα. 'Η έπιλογή μας λοιπόν, θα
είναι αναμεσα σέ δύο εναλλακτικά μέλλοντα. Στό
πρῶτο εξασφαλίζουμε τώρα τήν παραμονή μας στόν
σκληρό πυρήνα τών εὐρωπαϊκῶν θεσμών καί τής Δύσης, με σταδιακή καί επώδυνη έξοδο από τή μακροχρόνια οίκονομική κρίση. Στό δεύτερο ανοίγει μία εποχή
αβεβαιότητσς με λα'ίκιοτικές ύποσχέσεις καί παλληκαρισμούς καί σε μια κόντρα με τούς εύρωπαϊκούς εταίρσυς μας.'Αν τελικα επιλέξουμε τό δεύτερο, θα είμαστε
άξιοι τής τύχης μας. Διότι από τή θέση μιας χώρας,
στήν καρδια τής Εὐρώπης, θα ξαναγυρίσουμε στό ρόλο
μιας ασταθούς καί αμφιλεγόμενης όντότητος, σέ μια
περιοχή παρατεταμένης διεθνούς ασταθειας, στα Δυτικά Βαλκάνια καί τήν Ανατολική Μεσόγειο.
'Ας έρθουμε τώρα στα απολύτως καθ' ήμας. 'Ο Πρόεδρος τού ΣΥΡ|ΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας αμφισβητείται
πρωτίστως από τούς Αριστερούς διαφόρων αποχρώσεων. Οἱ πλέον διανοούμενοι εε αὐτῶν πιστεύουν ότι, ή
αναληψη κυβερνητικών εὐθυνών από τό αρχέγονο καί
απαρασκευο κομματι τού ΣΥΡ|ΖΑ, θα πλήξει ανεπανσρθώτως τήν Αριστερά καί θα τήν ὁδηγήσει σε πλήρη απαξίωση. 'Αλλοι παλι δεν είναι δυνατόν να δεχθούν ότι ὁ
<<μικρός» τούς ὐπερκέρασε καί προχωρεί για εδραίωση
στήν 'Εξουσία. Είναι γι' αὐτούς ένας ένοχλητικός παρέμβλητσς. Καί τα πράγματα στό εσωτερικό τού ΣΥΡ|ΖΑ βαίνουν πρός βαρείαν εμπλσκήν. Αλλα για να τελειώνουμε:
Βουλευτές καί πολίτες ας παραμερίσουν τήν όποια αργή
για τα λαθη καί τίς συμπεριφορές τής σημερινής Κυβέρνησης καί τόν φόβο για τίς αντιδράσεις όσων θέλουν να
μετατρέψουν τήν πολιτική σκηνή σε θέατρο ασχημιῶν.
,Αν δεν τό πραξουν, θα έχουν σημαντικό μερίδιο τής
εὐθύνης για τήν παρατεταμένη περίοδο ασταθείας
καί απρόβλεπτων εξελίξεων πού μπορεί εύκολα να
καταλήξουν σέ χρεωκοπία τής χώρας όριστικῶς. Διότι βρισκόμαστε ένα βήμα από τήν αβυσσο.
ρολμος
Ύ ὁ Πρωθυπουργός
ῦΟὐδείς επιτρέπεται να παίξει μέ τό μέλλον τής χώρας.
Καί κανένας δέν δικαιούται να τήν εκθέτει σέ τόσο μεγαλους κινδύνους, όσο αὐτούς πού προκαλεί μέ τήν σταση
της ή ελληνική Κυβέρνησις. Αν ή χώρα πτωχεύσει, οἱ
συνέπειες θα είναι συγκλονιστικές για ὅλόκληρο τόν
ελληνικό λαό. Καί πολύ πιό επώδυνες από εκείνες πού
ύποτίθεται ότι προσπαθεί να αποτρέψει ή Κυβέρνησις,
με τήν άκαμπτη σταση της στίς διαπραγματεύσεις με τούς
«θεσμούς». Αλλα καί αν ή πτώχευσις αποφευχθεί, παλι ή
ξη μια θα είναι ανεπανόρθωτη. Καί μόνον ή αναστατωσις
πού έχει προκληθεί τήν ώρα πού αρχίζει ή τουριστική
περίοδος, είναι καταστροφική για τόν τόπο.
Χωρίς αναστολές!
Τό πλέον επικίνδυνο είναι ότι οί κυβερνώντες μέ τήν
συμπεριφορα τους δείχνουν πώς δεν ενδιαφέρονται ποσώς
για τήν ζημια πού προκαλείται. Ἐπιμένουν στήν εφαρμογή
ενός προγράμματος πού δεν έχει ἴχνσς ρεαλισμού καί διακηρύχθηκε, πέρυσι στήν Θεσσαλονίκη, για καθαρα επικοινωνιακσύς λόγους. 'Αν ΜΜΜ ὁ κ. Τσίπρας καί οἱ
συνεργατες τους ότι ήταν δυνατόν να δοθούν παροχές συνολικού κόστους 11,5 δίς εὐρώ, ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τήν φορολογική πολιτική τού Σύριξα
καί ότι θα ενεκρίνσντσ από τούς δανειστές, τότε ήταν εκ
προοιμίου ακατάλληλσι να κυβερνήσσυν λόγω αγνοίας
τής πραγματικότητσς."Ομως ὁ ελληνικός λαός τούς εξέλεξε, πιστεύοντας ότι αὐτά ήταν ερωτά. Καί τώρα διαπιστώνει μέ δέος ότι οἱ ανθρωποι τούς ὁποίους ένεπιστεύθη, δεν
έχουν αναστολές να ρίξουν τήν χώρα στα βραχια.
'Η πολιτική τού κ. Τσίπρα είναι παρατολμη."Οχι μόνον
τώρα, πού ή χώρα έφθασε στό χείλος τής καταστροφής,
αλλά από τήν πρώτη στιγμή. Ἡ τακτική πού ακολούθησε
ήταν όλεθρια. "Ενώ ή 'Ελλάς εξαρταται από τούς δανειστές καί τούς εταίρους της καί έχει καθε λόγο να διατηρεί άριστες σχέσεις με αὐτούς, ή Κυβέρνησις τού Σύριξα
ο δημιούργησε από τήνπρώτη ή μέρα :ένα κλίμα συγκρού
σεως. Τό ὁποῖο, μαλιστα, συνίστατο στήν παρανοίκή
αποψη ότι αν οἱ Εὐρωπαίοι δεν ὐποχωρήσουν στούς
όρους πού θέλουν να μας επιβάλουν για να εξακολουθήσουν να μας δανείξουν, τότε εμείς δεν θα τούς αποπλη ρώσουμε, θα πτωχεύσσυμε καί... γαία πυρί μειχθήτω. Τό παρανσίκό έν προκειμένω, είναι ότι ή ζη μια πού θα όποστεί
ή Εὐρώπη από τήν τυχόν ελληνική πτώχευση θα είναι παρωνυχίς μπροστα στήν ξη μια πού θα ὐπ0στεί ή 'Ελλάς.
Ἐμείς θα όδήγηθσύμε σε εθνική καταστροφή. Αὐτό οἱ κυβερνώντες σύτε τό αναφέρουν, ούτε τούς απασχολεί!
"Ηδη, από τίς αρχές τής εβδομάδος κυκλοφορεί εντσνώτατη φήμη ή ὁποία δημοσιεύεται πλέον από τόν ξένο Τύπο,
ὅτι αν μέχρι τήν Παρασκευή -αύριο- δεν επέλθει συμφωνία ή δέν διαφανεί ότι θα έπέλθει, ή Εὐρωπαίκή Κεντρική
Τράπεζα θα διακόψει τήν παροχή ρευστότητας πρός τίς
ελληνικές τράπεζες, όπότε θα επιβληθούν περιορισμοί στήν
κίνηση κεφαλαίων. Καί μόνον ως φήμη, αὐτό είναι αρκετό
για να επιφέρει καταστροφή στόν τουρισμό. Ποιός ξένος θα
αποφασίσει να επισκεφθεί τήν Έλλαδα -αν δεν τό έχει εκ
τών προτέρων προγραμματίσει- ὅταν πληροφορείται ότι
απαρχει πιθανότης κατα τήν εδώ διαμονή του να μήν μπορεί
νααναλαμβανει από τα μηχανήματα των τραπεζών τα χρήματα πού χρειαζεται; Με καί ὅσοι έχουν προγραμματίσει τίς
διακοπές τους στήν Ἑλλάδα, μέσα στό κλίμα αβεβαιότητος
πού έχει προκληθεί, ενδέχεται να κανουν δεύτερες σκέψεις.
"Ισως να τούς προτρέψσυν σε αὐτό καί μεγαλα τουριστικα
γραφεία, πού θέλουν να αποφύγουν τυχόν περιπέτειες.
Σεναρ ιο φρίκη ς
"Ολα αὐτά όχι μόνον όφείλει να τα λαμβάνει ὐπ° όψιν του
ὁ Πρωθυπουργός, αλλα δεν επιτρέπεται να τα παραβλέπει.
"Οχι ὁ κ. Τσίπρας, αλλα καθε πρωθυπουργός."Οπως καί τούς
εσωτερικούς κινδύνους πού εγκυμονεί ὁ τυχόν περιορισμός
στήν κίνηση κεφαλαίων καί, πολύ περισσότερο, ή πτώχευσις. Τα ὅσα θα συμβούν σε μία τέτοια περίπτωση δεν θέλουμε ούτε να τα σκεπτόμαστε. Με κλειστές τίς τράπεζες, θα
επικρατήσει πανικός καί ὁ κόσμος θα ξεχυθεί στα σούπερμάρκετ για να προμηθευθεί τρόφιμα, στα φαρμακεία για
φαρμακα καί στα βενζινάδικα. Παντού θα παρατηρηθούν
οὐρές καί ελλείψεις, συνωστισμός καί ίσως λεηλασία, πού
θα ὁδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή.°Ήδη αλλωστε,
στέλεχος τού Σύριξα προέτρεψε χθές τόν Πρωθυπουργό να
προχωρήσει στήν έξοδο τής χώρας από τήν Εὐρωξώνη,
στήν επανοδο τής δραχμής καί στήν επιβολή δελτίου τροφίμωνί°Αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πραγματα καί
μαλιστα στήν εναρξη τής τουριστικής περιόδου. Άραγε
αὐτοί πού τα λένε θέλουν να διαλυθεί ή χώρα;
'Ο κ. Τσίπρας εἶχε πρόσφατα δηλώσει ὅτι για να κανει
ενας Πρωθυπουργός καλό στόν τόπο του πρέπει να αναλαμβανει καί ρίσκα. ῦΕδώ ὅμως οἱ κίνδυνοι στούς ὁποίους έχει
εκθέσει τόν τόπο είναι τεραστια. 'Η πολιτική του είναι παρατολμη. Καί κανένας δεν τού εδωσε ποτέ εξουσιοδότηση να
προχωρήσει σε τέτοια σύγκρουση με τούς δανειστές καί τούς
εταίρους καί να διακινδυνεύσει τήν πτώχευση ή τήν επιβολή
περιορισμών στήν κίνηση κεφαλαίων, μέ ό,τι αὐτό συνεπάγεται για τούς πολίτες. 'Επί τέλους, κανένας Πρωθυπουργός
δεν δικαιούται να παίζει με τό μέλλον τῆς χώρας.
Αίσιόδοξος δηλώνει
ὁ Αὐστριακός Καγκελλαοιος
Π 7 τζάγκουαρ! Εδώ πού Τά λέμε,
ψ είναι μάλλον φρικτό να πάς
στήν δουλειά σου καί νά μήν
Με;; ξέρεις εάν στό φανάρι θά συ- “Εναν ὁδικό χάρτη γιό
Μπιτ ένα πινασμΜ ζῶ0! τίς προσεχείς κινήσεις για
ή 7ΕΡ|ΕΡΓΑ τήν ”Ελλάδα παρουσίασε
Ο Δεν απεφεύχθη τελικώς ή
τραγωδία στήν Γεωργία. Μία
τίγρης πού διέφυγε, όπως καί
πολλά αλλά άγρια ζώα από
τόν ζωολογικό κήπο τής Τιφλίδας, μετά τίς πλημμύρες
πού προκάλεσε ή πρόσφατη
κακοκαιρία, σκότωσε έναν
ανδρα στό κέντρο Τῆς πόλεως.
Ἐν συνεχεία τήν σκότωσαν την
τίγρη, αλλά μεταξύ τῶν ζώων
πού αγνοούνται είναι καί ένα
Ο Αντε πάλι με τόν Αρη καί
τούς Αρειανσύς. Τώρα Βρεταννοί καί Αμερικανοί ερευνητές ωτοστηρίζουν ότι βρήκαν
ίχνη μεθανίσυ σέ μετεωρίτες
τού κκόκκινσυ πλανήτη», κάτι πού σημαίνει ότι ἴσως κάποτε ύπήρχε ἐκεῖ ζωή καί
μπορεί νά ύπάρξει καί σήμερα. Τέλος πάντως, φιρί-φιρί
τό πάμε νά κάνουμε παρέα μέ
τούς εξωγήινους. 'Ετσι όμως
όπως πάνε τά πράγματα
στήν Γή, μᾶλλον θά τούς φανούμε έμεϊς εξωγήινοι. ..
οὐσιαστικα χθές ό Καγκελλαριος τής Αὐστρίας. 'Ο κ.
Βέρνερ Φαύμαν, μετά τήν
συνάντησή του με τόν Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, εκανε
λόγο για συμφωνία έως τό
τέλος τού μηνός, ή ὁποία
θα έπιτρέψει στήν 'Ελλάδα
τήν επιμήκυνση τού προγράμματος, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα επόμενα
βήματα. Καί τα επόμενα βήματα, όπως είπε, είναι να
ύπαρξει ένα πρόγραμμα,
δηλαδή ένα νέο μνημόνιο,
πού θα δώσει μια ανασα καί
μια δυνατότητα για δυό,
τρία ή πέντε χρόνια, όπως
ύπεστήριξε, ώστε να παύσει
αὐτή ή αέναη ουζήτησις καθε μήνα καί καθε ήμερα, τί
θα γίνει με τήν "Ελλάδα τήν
επόμενη ήμερα.
'Ο κ. Φαύμαν ενεφανίσθη
βέβαιος ότι ή λύσις για τήν
χώρα μας θα βρεθεί, ακόμη
καί αν αὐτήν τήν στιγμή δέν
είναι ὁρατή. ίΕπέμεινε δέ
καί για'τήν συνέχιση τών
διαπραγματεύσεων, ύπογραμμίζσντας ότι αὐτές έπιτυγχάνονται όταν τό επιθυμεί κανείς. Τέλος, ύπεσχεθη
να ύποστηρίξει ένθερμως
ὸ,τιδήποτε θα ὁδηγήοει τήν
'Ελλάδα σε συμβιβασμό με
τούς θεσμούς.
Δ γ: Σημερινά θέματα γ,
'Εναλλακτικές προτασεις
ζητεί τό Ευτοετοιιρ
Τήν καταθεση εναλλακτικών
π στάσεων θα ζητήσει από
την 'Ελλάδα τό σημε ινό Ευτσςτσιιρ στα Λουξεμ ούργο.
Σελίς 2
Προειδοποισύν
σί Εὐρωπαίοι
Εὐρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οί χώρες τους
έχουν προετοιμασθεί για το
ενδεχόμενο ενός σπα. Πολύ αυστηρές οί δηλώσεις τού
Μαρτιν Σούλτς.
Σελίς 8
Κι αλλους πρόσφυγες
θα ύποδεχθείή Γαλλία
Τήν δημιουργία ί ί .000 θέσεων φιλοξενιας για αίτούντες
άσυλο καί π όσφυγες ανακοίνωσε ή Γ ία. Απερρίφθη
τό σχέδιο τής Κομμιοσιόν για
τήν ανακατανσμη.
Σελίς 4
1111' Η" ή
Η ΠΊ ί 138 ΠΠ ί Μ
Μονοπάτι ήταν στη τι φορά ή
Μή πως ἈνΠΥωτΜΜ.
-'Ακουσα,ωύεῖπε,όπμωαστόν'|ώ
λιοπρέπεινάδηλώοουιεκνητάΜΜνψ
ταστόπῳσοιολόγιοΜθθωνάμέβοηθήσεςγιάνάμήνΜκαιέναΜΜ
δήλωσηΜμέπεράοειὰπόλωώδΜτήπο ΜΜΜ Με. Νὰ πιο
χωαίσωΜστόπρῶτο μπεστ
ιο:Τία<ριβώςπρέπεινάδηλώσω;
-'Οσα δέν περιέχονται στή δήλωσή
σου στήν 'Εφορία, δηλαδή Τα μετρητά
πού έχεις στό κάτω συρτάρι τής ντουλάπας, τά κοσμήματα καί Τα έργα τε
Με με τίς ὰξἰες τους.
-Πούνάξέρωπόσοπλήρωσεγιάνά
αγορασει τήν καρφίτοα μέ Τα ρουμπίνια
ή γιαγιά μου καί τό βικιωριανό βραχιόλι ὁ παππούς μου για νά δηλώσω τήν
αξία τους; Νά πάω σέ μέντιουμ καί να
ζητήσω να καλέσει τα έκτοπλάσμσια
τών προγόνων καί νά τά ρωτήσει; Ζήτημα είναι αν καί τά έσοπλάσμαια διατηρούν τή μνήμη τους μετά από έναν
Τί προβλεπει ὁ νομοθέτης
αἰώνα γιά να δώσουν μια σωστή στα
τηση. Χώρια πού καί αν τό πράξσυν, σε
αναφερθούν σέ δραχμές αφού τότε πού
ζούσαν Μίνα δεν ΜρΧε τό ως.
- Αύτό δεν είναι πρόβλημα, θεία
Αντιγόνη, έπειδή καί τώρα πού ζούμε
εμείς δεν θα ύπάρχει τό  Τό έχει
προβλέψει αὐτό ὁ νομοθέτης. Τί άλλη
εδώ έχει;
- 'Ας ύποθέσουμε ότι βρίσκω μιά λύση για τά κοσμήματα. Θά πρέπει κάθε
φορά πού ω φοράω ένα δαχτυλίδι' ή τά
σκουλαρίκια με τά μαργαριτάρια να έχω
στήν τσάντα μου καί τή σχετική δήλωση γιά τό κάθε κόσμημα ώστε να τήν
έπιδεικνύω στόν ύπάλληλσ τού ΣΔΟΕ
πού ενδεχομένως θα μού κάνει έλεγχο;
- Χωρίς να έχω διαβάσει τόν Νόμο
για τό περιουσιολόγιο, θεωρώ λογικό ότι
ὁ νομοθέτης πού τόν συνέταξε προέβλεψε
καί σχετικό αρθρο, όπως καί να εθεωλονται πρόστιμα στήν περίπτωση πού
κορνίζα πού θα πρέπει'νά δηλώσω. Τό
προέβλεμε αὐτό ὁ νομοθέτης;
- Μή ρίχνεις ἰδέες, θεία Αντιγόνη.
Μπορεί νά καταγράφεται ή τηλεφωνική
μας συνομιλία καί να μας ζητήσει αύριο
ὁ νομοθέτης να δηλωσουμε καί πόσα
πορτοκάλια έχουμε στά συρτάρια τού
ψυγείου.'Εχεις καμμιά αλλη ερώτηση;
-”Ετσι έκανε ὁ Στάλιν τότε έπί κομμουνιστικού παραδείσου στή Σοβιετι
κή Ένωση;
τό κόσμημα αν θα συνοδεύεται από τήν - Δὲν χρειαζόταν. ἐπειδὴ ότι Στάἀνἀλογη δήλωση. Άλλο ΜΜΜ; λιν δεν απήρχαν πορτοκάλια στή Σσβιετική 'Ενωση.
Η -'Οταν πρέπει νά δηλωσουμε στό πε- '
ρισυσισλόγισ τά ΜΜΜ αξίας πού Τ Ελα) Μ Μ Μ Μή προσπάἔχΜΜνΜΜ,ὁΜ5Μ θειαπσικαωάλλωγιάνάμτΜστόμυακαίτόήλεπρικό ψυγείο, τήν κουζίνα,τό  ΑνΜπολίΨ5ωΜ
πλυντήριοτπάι·ωνκωτήντηλεόρωη; ΜωῶθἀξΜπωΜΜΜ
τουκαίβαφτίσειτόπαιδίτωήτώωει
·ΔθΜΨωπ@ΜὁΜ ωτωτω.θἀπληΜΜΜδή
απόπειλΜΜΜωέοἱΜ θάαύξηθεῖήπεριουσίατουμέταιχΜ
στόν κατάλογο τού  ΜΜΜ σταυρό καί μέ τίς χρυσές Μ;
- Ώστόσσ ένα πλυντήριο πιάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
στοιχίαι περισσότερο από μια ασημένια
---ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
' Ἀνατολή ἡλίου 6.02' - Δύσις 8.50'
Σελήνη 3 ήμερῶν
'Μόδα αποστόλου τού Θαδδαίσυ ή Λεββαίου,
καί ῦΙούδα αποστόλου τού θεαδέλφου. Ζωσίμου μάρτυρας,
Παίσίου ὁσίου τού μεγαλου.
«Ἐναλλαπτικές» °Ιοτορίες
Π ρίν Μακριβῶς χρόνια, τήν ί8η 'ιουνίου ί8ί5, δεκαπεντε περίπου χιλιόμετρα έξω από τίς Βρυξέλλες, μια βροχερή, αρχικά, μέρα, έλαβε χώρα ένα από αὐτό τα λίγα ἱστορικα γεγονότα, πού, λόγω τής σημασίας τών ουνεπειών τους,
λογίζονται <<κοσμσίστσρικα». Ἡ μαχη τού Βατερλώ. Γάλλοι
εναντίσνῦΑγγλων καί Πρώοσων. Ναπολέων εναντίον Ψε111οςίοιι καί ΒΙύοίιοτ. Ἡ προοπτική μιας <<γαλλικής» ενωμένης
Εὐρώπης εναντίον τής πραγματικότητας τού εὐρωπαίκσύ
εθνικισμού. Ἡ ἰδέα τής Αὐτοκρατορίας εναντίον τής ίδέας
τής εθνικής ελευθερίας. Λίγο πρίν χαράξει, ο Ναπολέων είπε
στούς στρατηγσύς του, ότι <<όλη αὐτή ή ἱστορία δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλό πρωινό»."Επεοε έξω. Γύρω στίς
εννέα τό βραδυ, λίγο μετά τό βραδινό, ή ναπσλεόντεια εποχή είχε τελειώσει. Για τα επόμενα εκατό καί πλέον χρόνια, ὁ
κόσμος θα κυβερνατο από τήν Αγγλία καί πρώτη δύναμη τής
ήπειρωτικής Εὐρώπης θα παρέμενε ή Πρωοσία καί εν συνεχεία ή Γερμανία. Τελικα, δεν ήταν απλό πρωινό.
Τί θα είχε, όμως, συμβεί, εάν ό Ναπολέων είχε νικήσει;
'Ο Ψε11ίιιςιοι1 είπε για τό Βατερλώ, ότι <<Ύπήρξε καταραμένα αβέβαιο, τό κοντινότερο πράγμα πού μπορούσες να
ζήσεις στήν ζωή». Τί θα είχε, λοιπόν, συμβεί, εάν τό <<κσντινότερο>> πράγμα είχε πάει αντίστροφα; Είναι αὐτό καί τα
παρόμοια ερωτήματα, πού απαντούν οἱ «εναλλακτικές»
Κ'στορίες. Τό Βατερλώ είναι ένα απλό, έπετειακό, για σήμερα, παραδειγμα. Τά ερωτήματα πού μπορούν να τεθούν, φυσικά, είναι, αναλογικα, πολλά. Τί θα είχε ουμβεί,
εαν ό Ηίι1ετ είχε κερδίσει τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο; Τί θα
είχε συμβεί, έαν οἱ Αμερικανοί είχαν χασει τόν πόλεμο
τής Ανεξαρτησίας; Πῶς θα ήταν αραγε ό κόσμος;
"Ετσι, για παραδειγμα, σέ πρόσφατο αρθρο, στό Βυείιιεεε
Ιπείάετ, με τίτλο <<Γαλλόφωνη Εὐρώπη, όχι αλλά πόλεμοι:
'Εαν ὁ Ναπολέων είχε κερδίσει τό Βατερλώ;», ή <<εναλλακτική» 'ίστορία για τό Βατερλώ έχει ως εξής: <<...ή Αὐτοκρατορία του θα έκτεινόταν έως τήν Κίνα, ή γαλλική θα
όμιλείτσ σε όλη τήν Εὐρώπη... ή ναπσλεόντεια εξουσία
στήν ήπειρωτική Εύρώπη, έξισορρσπούμενη από τήν θαλάσσια κυριαρχία τής Βρεταννίας, δεν θα ήταν απαραιτήτως κακή... Ἡ Γερμανία δεν θα ήταν σέ θέση να προκαλέσει τόν Α' καί τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο... αλλα φυσικά. ..
οί παράλληλες ἱστορίες αποτελούν επίφοβο έργο για τούς
ἱστορικσύς. Τα αίτια των γεγονότων είναι αμέτρητα.»
,Επίφσβο σίγουρα. Μήπως καί αχρηστο ίσως;
'Εξαρταται. Σίγουρα, με τούς μεθοδολογικούς όρους
τής σύγχρονης.ίστορισγραφίας,οί εναλλακτικές Μοτο'ρίες» δεν αποτελούν καν ἱστορική επιστήμη. 'Όμως δεν
αποτελούν καί απλή φαντασία. Σίγουρα, όταν έκκινσύν
από μή συγκριτικό (<<ανσιχτα») ερωτήματα για τό μέλλον,
όπως τί θα είχε γίνει εαν ο Ναπολέων ή ο ΗίιΙετ είχαν κερδίσει τούς πολέμους τους, μοιάζουν με φαντασία. "Ομως
ύπαρχει περιθώριο για ἱστορικα καί πολιτικά συμπεράσματα, όταν οί εναλλακτικές <<'|στσρίες», αντί να θέτουν μή
συγκριτικά, θέτουν ουγκριτικα ερωτήματα για τό μέλλον.
'Ας παρουμε τήν 'Ελλάδα καί τήν μεταπολεμική της πο
ρεία. 'Εάν θέσουμε συγκριτικά ερωτήματα για τό μέλλον,
ή «εναλλακτική» ί|στορία μπορεί να μας πεί αρκετά.
Τί σε είχε λοιπόν συμβεί, έαν στήν "Ελλάδα ὁ έμφύλιος πόλεμος είχε κερδηθεί από τούς κομμουνιστές; Αντίθετα, με τό
ερώτημα τί θα είχε συμβεί εάν ὁ Ναπολέων είχε κερδίσει στό
Βατερλώ, τό ερώτημα αὐτό επιδεχεται ἱστορικα καί πολιτικά
χρήσιμης απάντησης, γιατί μπορεί να απαντηθεί συγκριτικά.
'Εαν ή "Ελλάδα είχε γίνει καί αὐτή μια ανατολική <<Λαίκή» Δημοκρατία, τό αποτέλεσμα θα ήταν τό 'ίδιο αρνητικό, όπως καί
σε όλες τίς αλλες χώρες, πού εφαρμόσθη κε ὁ κομμουνισμός.
,Εδώ δεν πρόκειται για φαντασία. 'Η <<έναλλακτική» 'ίστορία
παρέχει απαντηση καί μάλιστα συγκριτικά αρκετά σίγουρη:
"Οπως έγινε παντού, έτσι θα γινόταν καί στήν 'Ελλάδα. 'Ο κομ
μουνισμός θα έφερνε φτώχεια, ανελευθερία, βία, όπισθσδρό
, μηση. Δέν ξέρουμε με βεβαιότητα τί θα γινόταν εάν ό Ναπο
λέων είχε κερδίσειτό Βατερλώ, αλλά ξέρουμε με σχετική βεβαιότητα, τί θα γινόταν, εαν ή 'Ελλάδα είχε εἰσέλθει στα παραπετασμα. Τό αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό.
Τί σε είχε, εξαλλου, ευ μβεί, εαν ή Ελλάδα δεν είχε μπεί
στό εὐρώ; Καί αὐτό τό συγκριτικό ερώτημα <<εναλλακτικής»
'Ιστορίας επιδέχεται απάντησης. 'Εαν ή 'Ελλάδα είχε ακολσυθήσει τόν εὐρωπαίκό δρόμο τών έκτός εὐρωζώνης
χωρών, θα είχε προσαρμσοθεί καλύτερα στήν οίκονομική
ουγκυρία. "Οπως είπε κατά τήν πρόσφατη επίσκεψή του
στήν Αθήνα ό ΡευΙ Κτυςπιειι, ακολουθώντας πολλούς ακόμα
τής οίκονομικής σκέψης, ή υίοθέτηση τού εὐρώ από τήν
'Ελλάδα ὐπήρξε <<τεραστιο σφάλμα». Δεν είναι μόνο ότι τό
εύρώ όδήγησε, στίς καλές εποχές, σε πτώση τα είσοδή ματα;
τόσο κατα τό ενεργητικό (λόγω απωλειών σε όρους αγοραστικής δύναμης), όσο καί κατά τό παθητικό (με τήν έννοια
της δημιουργίας φούσκας ίδιωτικού δανεισμού), αλλά, πολύ
περισσότερο, στίς κακές εποχές, χωρίς τήν δυνατότητα
ύποτιμήσεων, συνέβαλε στόν αργό θανατο τής διαρκούς
ύφεσης καί τής ανεργίας, πού βιώνει ή χώρα. Πολύ απλά, ή
'Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για τό εὐρώ καί έπρεπε να περιμέ- _
νει. 'Εαν περίμενε, τό αποτέλεσμα θα ήταν θετικό.
Καί λοιπόν, ίσως πείτε. Τί σημασία έχουν για έμας αὐτές οί
απαντήσεις <<έναλλακτικής» ἱστορίας; Δέν ξέρω, όπως τίς
αντιλαμβάνομαι εγώ, ύπογραμμίζουν, εκ νέου, αὐτή, τήν στιγμή εθνικής κρίσης, τό τεραστιο πρόβλημα πολιτικής ἡγεσίας
πού έχειἡ Ελλάδα. Από τήν μια, ή 'Ελλάδα κυβερναται σήμερα από ένα κόμμα πού αποτελεί ίδεολογικό απόγονο όσων
προσπάθησαν να κανουν τήν 'Ελλάδα <<Λα'ίκή» Δημοκρατία
καί δηλώνουν ακόμα αμετανόητοι. Ακόμα καί εαν ὁ κ. Τσίπρας
επιτύχει με τήν Εὐρώτιη, τελικα, ή πρότασή του για τήν 'Ελλαδα εκκινεί από τό λαθος. 'Ο σοσιαλισμός είναι τό πρόβλημα,
δεν μπορεί να γίνει ή λύση. Από τήν αλλη, ή Ελλάδα έχει μια
αντιπολίτευση πού πασχίζει να ανασυγκρότηθεί, διακσμματικα, ως <<εὐρωπαίκή »." Ετσι, οί ανθρωποι πού διέπραξαν τό τεραστιο σφάλμα τής πρόωρης συμμετοχής τής 'Ελλαδας στό 7
εὐρώ, δείχνουν έτοιμοι ακόμα καί να απεμπολήσσυν τίς πολιτικές τους ταυτότητες, υὶσθετώντας ένα <<εξωτερικό» ίδεολόγημα ως ύποτιθέμενη πρόταση για τό αύριο."Ομως αὐτό,
φυσικά, γυρναει τήν χώρα πίσω στήν έποχή τού Κωλέτιη`.
'Οπότε; 'Οπότε, φοβαμαι ίσχύει απολύτως ό τίτλος πρόσφατου διεθνούς αρθρου <<'Ελλάδα-δέστε τίς ζώνες σα ». Ναί, τελικά τό δικό μας πρόβλημα <<εναλλακτικής» "στσρίας είναι
όξύτερο. Τό πρόβλημά μας δέν είναι τί θα γινόταν εαν ὁ Ναπολέων κέρδιζε στα Βατερλώ. Τό δικό μας πρόβλημα ήταν καί
είναι ότι δέν είχαμε ποτέ Ναπολέοντα." Ετσι εδώ για Βατερλώ
μίλησε μόνο ὁ Σκαρίμπας. σε έχετε διαβασει τα βιβλίο. Τού
έδωσε τόν τίτλο <<Τό Βατερλώ δύο γελοίων».