Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΔΥΟ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΕΣ ΣΕ Μ|Α!
7| ΓΡΑΦΟΥΝ¦ Β||.|.ΑΠΑ8, ΚΩΣΤΑΡΑΣ, κιΜιιΑΡι-ιΣ, ΤεΑ'|'Α|.Α8, ΣΤΕΡΓ|0Υ, Α|'|ΑΜ|(|·|Σ
82633 ΑΝΤ|300|(, ΒυΖΖΕΠ ΒΕΑΤΕΠ, ΑΥΤΟΚΡΑΤ0ΡΑΣ, ΑΡ|ΣΤΕΡ0ΧΕ|ΡΑΣ, ῦΠΕΑΜΕΠ
Χ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ:328 | ΣΑΒΒΑΤΟ 06/06/2015 |ΤιΜΗ: 1,3ο€  ΗΑΘΑΗΠκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
. Κ - · 
 έ12επαἱισεςποιι-ΠΑ0 Αν.
" “ διώχνει ο Ἀρνεσεν!. Χαρη »Α
ᾶΎΡΔ ι Ν 20ΝΒ
 ; ΑΓ
Τι σποφσσισε...
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ|Σ - ΕκιιΑι-ιΞΕιΣι ΜΕΝΟΥΝ Σ|Γ0ΥΡΑ 0Λ0| οι ΜικΡοι
" Α τι·  ι. · . |Ἡϊ
Β||Ρ|Ν| ¦_ ¦_ Η ,Π : ΦΡΑΓκοΣ: , ν Π
· _ Α ,- _, ΜΠΛΟΚ' 7 .
'ΨιΕΕιινιΕΝογΜΕ γ οι εχΕι__·__ Ψ
7 Ι > Τ|'|'Λ0 Απο ¦ " ” τΑΓΓΡΑιΝΑ» έ Χ
'5 Χ ι
7 " . Ω - Α' τ - Ϊ α Η ~ ¦ ·
' Πόρτονόῆος`  .` (5 
πο ιῖπΕρΞς ή ' 7 .ε ι _
Ι ` σΕο^νέῖιΒ Ι ρ ο ι·ιΑοκ ΑΝΑΝΕΩΣΕ Με ΜΑΡΓΑΡιιιι
ο τον ΑσῆσνιΞ¦Ύ Ι ΠΑ ιΑ ΕιιοΜΕΝΑ 3 χΡοΝιΑ Μακ
ψ ΒνΜεΞφωτ9νΡσΨιες , , - Ϊ"
=“ῆίΞ“6ε: ; Μανος ·“ε^"1·". '0
Ι στ." πἶόνν" γ @κ°τόθ£ση «εἰμσι9π°ῆν› η
Συνέντευξη
Π “δε χι:ιρ°ύι.ιεν°ς›8|
σρσσκευσι ιι _ _›
για τον
«δικέφσῆο» ΔΕΡΜ|ΤΖΑκΗΣ: «ο 'ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΗΣ ΕΧΕ' ΑΓΝΕΣ ΠΡ9θΕΣΕ|Σ»
@Ν ΑΡΝιΞΣΕΝῇ
. β ' |
 ο ΗΡΑΚΛΗΣ  `   ν ¦ · ΔΜ6ἀωων«Αωω›
ε 7<ο'Ηρσκῆήξ»
Υ Θ ι "ανα γ¦α Μα, ι!  7 ¦ -< ;> 
“ ` , Δ Η 0 Ι έ | 7 77 `_ μ
`   λεει ο κυριακιδης -· Μ'ῆΞ="Ψ°ν · ΜΜΜ"“^““°““Ϊ““
7 ΜΑιῖιΑ =ιΑεΡιι·Αι·ιοκΑΑνψιι “ τΑΜΠ"ωἶΪννίδῇ
°ἔ$ ΣτΙΗ“ξΕΒ!!Δ ΟΙ  Π'Δ'1ΒΩἑΙΩΜΔΣ!Δ °ἔ€ 'Μ ωΑΒκΕιΑε Η Μ[email protected]Ἡ'!·   εξ ΜΠΑΡ" "Α ^"°^° ΣΤ" Η!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα