Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τῇ” Ε' Σ ΜΗ! |(#ΜΥΜ[ Η? ##|Μ/Δ/ ΠΜ ΜΜΜ ἶΜ/Μ ΜΥ |ἩΜ||/ΜΜ|||(
Ρ νότο ΜΜΜ ο ΜΜΜ/ΙΜ τομ/“ΜΔ
! Λ#ΠΜΜΜΨΩΠΜΜἩΠΜΜ%ΜΠ
ΑΡΜΟΔ|0ΣΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ-ΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΤΥΧΕΡΑΠΜΓΝ|ΑΜΝΗΜΗ'Μ0Ν0ΞΕΑΤΟΜ ΑΝΩτΩΝ18ετΩΝ- την” ΠΗΝΞΜ¦ την γ ΠΑ|Ξε νΠενογΝΑ
Μ.εεΜωοοε|.οτ
ΜΡ ··Λπιω
ΜΜΜ· | ΜαΜ·Μ|
ΚΑΝ ΠΑΝΑΠροκριΜΑ
Στον ΜΜΜ ΜΜΜ"
κο· Μαιου 50.000 ευρώ Με
Μό τον ωογόρευοο εξόδου
Μό το Χώρο κο· τον οτογόρευω
ενοοχόΜοΜ με το ποδόσφαιρο.
μετόοπό οωΜγίο 5.5 ωρών
Η' ' _χ τ ·
ΣΤΕΛΝΟΥΝΣΑΡ| “ .ο 7 -¦ ~ ·' ~ ΤΣ “ .
κΑιτογΝτορ Β  ' “ “ ;` : Ωῶ©›α
4 ·/ψ Β /
ΐ`|;` Ἡ
ν Ε ὶ~ τ ί “ Δ '
ἶ- Δ. Ι' ¦ ' Ι ἔτ. _ `°ε· _
4 - - _ ·  έ: _
ΜΡ ΜΒ
πολιἩΜο·ευὲτοονῆΜυν
τ:τ“0ρτ“Μυ Ϊ Ί "'
ντο τον τόπο του Δ·κεφόλου
ΑΣ ΝικΗΣΕ|
το ΜΠΑΣκΕτ 4 |
ζ Π .
Ξ; :μέ ¦ο_3= :η
Ρ Ι  έ Δ _ __. Δ 7 
_ ' _ · [ΜΜΜ-Μ ΤΗΣ ΜΜΜ Μ' Μη" ΠΜ" ΤΗΣ ΑΕΒΕΡκθΥΖΕ" ` _ . υυΛΥΝΠ|ΑκυΣ ΜΜΜ "Σ ΕΠΑΦΕΣ
. ο -) ἐξ ' του Π" λ'ΣΪΛ Η" ΠΑΜ8ΗΝΜκυΥ . ' ›` Δ . Με Γκ^Ρ=;ἔἑὲ;=ἶἑἔ|Β¦¦ροθΒΑΕ%"Β==
Ω ' Ό 
 ΤΗ Δ'ΛΦ0ΡΑ - · ω
ΣτηνουΜΜονωΜωυΜυ Ν Η· ` “ μ ^ 
κο Μμοντίόπ των στό το τζόμτολ ω τα , 7 “ 
 Με ΜΑΧΗ: = · τ~ - τ
τουΠΜαὁπωΜυΜΜΜΦΜ  ·  ὰ
¦ , Μ 4%
Με ο 0λυμτ·οκόε ' Στον Μντονό
οίνωωΜΜοεΜων«οΜΜν· Μ _ 4 . | _ - . “ ' ο49χρονοεττρὡηντΐνἔ η5Δι8ν
Ο .κ “ κο·'ο[σοοό Μόλο ο
ΜΜΟ' - ` › ό Λ _ ,, ῦ οι βόλιόοοκο'ἩόθΜό
. ι `
' Στι5 δυοτελευτοίε5 σεζόν ὲΠοιεε σε 48 Με - | 'ν υ “
  στηνΜηουντεολίγκο· ενώ γεμότεεσυμμετοΧὲ5είχεκοτ τ :  
ι 0κωόοτεΜοοΞεΜ·ΜΝΜ σε ΜΜΜ. ΑΜ κο· Μονηελτέ ' ΜονοδΜό5 ενδοιοομόε ' ' ο ' ΕΥΗ/ε ΜΝΉΜΗ με Τον μΟνΟΤζΕρ
μετονοΜτΜ ΜΜΜ. που έδεοε - . . . , ,
κα ΜΒΜ” 'ΜΜΜ ΜΜΜ”. η ηλτκιο του (35 ετων) Π Προτοθηκε κοτ ο 3 Ι χρονοε ' του ΜΠερμΠοτοφ Π Συμφωνια με τον Μουντε.
.ΜΜέωηἰΜω ΜΜ5 Αργεντ|νοε Μοτιο5 Σιλβεστρτη5 Ιντερ ο Β υ Ϊ Ι ο ο ερχετο· στην Αθηνο γιο το υηογροφε5