Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πεδίο βολής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
6 ιονΝιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοο9ι
'.30€
Με ανο κΑι ηεΡιοΔικο:3.50€
Με το «εθΝοΣ Με κγΡιΑκΗΣ»  
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
' εσένα “τ
¦/ __¦¦/_-_”_
Η ἴ` κ Β· 
Χ '208 τόμοε
ὸΤα γενέθλιο
των Αααα
& Ορο|ιχ. Η
χρυση βίβλοε
ΤΣ'ΠΡΔΣ
Σα5 καλώ να
στηρίξετε με
ειλικρίνεια
την εθνική
Προοηαθεια
ιι Τα:
ἡ ΣλῇῖΡΛΣ `
Αλλάξτε μυαλό
- και Πολιτική για
να καταφέρουμε να:συνεν·
νοηθουμε
ΑΝΤ|ΠΑΡΑθΕΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡ|Α ΣΤΟΑ ΤΗΣ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ιιΕιιιιι κι
και γέφυρεε συνεννόηοηε
ΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ αρχηγών στη βαρια σκιά τη8 διατιραγμἀτευσηε με του8
εταίρου8 χθε8 στη Βουλη. Μηνυματα ηροε του8 δανειστέ8 και Πρόσκληση ηροε την αντιτιολίτευση για στήριξη τη8 εθνικη8 ηροσηἀθειαε αηό τον
ηρωθυηουργό Αλ. Τσίηρα. Διαφορετική Πολιτικη για να υπαρξει συνεννόηση ζητησε ο αρχηγοε τη8 αξιωματικηε αντιηολίτευση8 Α. Σαμαρα8. 4·9
Μηνύματα ηροε '[Ου8
δανειστέ8 αηό τον ηρωθυηουργο και ανοιγμα
στην αντιτιολίτευση
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Αμφίηολη
χωρί8 του8
Προβολεί8...
ΑηοΦΑΣΗ ΣτΕ
“Ι«ιιι·ιιτιιιιι ΜΜΜ
τι· τιιιιιιιιι ιιιτ ιιτιι
ΕΚΛ0ΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
Τα ηροσωηα
Που θα κρινουν
το αποτέλεσμα