Πρωτοσέλιδο Έθνος: Έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0084
|.30€
Με κριμα Μι
κγΝΗτετικο ονο:2.50€
.ί η 7" “Ἡ Η . " .Η “Σ ”ΜΜΜ Σ' ι' 'Ι~ιίί=ίί!Ιί Μ ίίί¦¦'!ίίΝί!ίἴ|ί Η Ιί?'ί:ί|!ἑίἶ Η ίίἔ|Ξί|¦¦¦ΝίίΠΜ Η'ΜΙ"ί||ΜΝ"¦|'||||ἱ'||¦!-¦'ἶΗ |||||ίΜ“ κι " ΜΕΝ' Η Σ Ι ι! Η " 'ί. ί Η 3'
τΑιΝιΑ Α' προσωπα ε περιοΔικο ί. _ ο. ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ εΞετΛεειε »43-46
ο πσγΝκεΡ
'Ι Η: ΑποκΑΛγπτει
 - -  τιΣ ΣγτκΛιΣειΣ κΑι
_. _ - “ . τα ΔιΑΦοΡεΣ ΣτιΣ
. · ;. _ · :μ Η “ ΔιΑπΡΑτΜΑτεγΣειΣ
ΥΜΗΤΤΟΣ 
Εκαψαν υποδομέε
ΤΜ ""ρ"σφ°λε'"8 0 Ι “Ἡ _ Πρόσθετα έσοδα από
Σοβορἑ8 ενδείξει5 δολιοφθο· η τον ΦΠΑ ύ ου8 1'8 δια
ρόεστοδόσοε. το Χ - ὰ 7 θα ὰ ΣκιΕΣ ΣΤΗ
Παρεμβαση στο ΣΧΕΣΗ Τον
Ασφαλιστικό και ΜΕ Το ΜΑ:|ΜΟγ
.- Ι καταργπσπ των 7
9- , μ σ Ό.ρ.ῳ...Υ9Μεωγ ιιιιΜιυτι·πιιιι.. β
Οχι μονομερεί8 
ΜΜΜ πιο πικαπ"
εργασιακό
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Η επιστροφή
των αστέγων...
Πλαμμυρίζει πόλι με αστἑγου5
το κέντρο τπ5 πόλπ5. 20. 29
ΕκτΑκτΩΣ
Το Σ^ΤΞἐῆ8 ΟΝ οδικό χόρτα. ῖΙ8 συγκλίσειε και τιε διαφορἑ8 στη δια· Νέο εΠεισόδιο με Τον στα 
 ---“··- πραγματευσπ. καθὡ8 και τα «κλειδια» γιατπν επίτευξη συμφωνία5 στιε αρΧέ8 Ιουνίου περιέγραψε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ, Ενα ιδιότυπο μπρα ντε φερ. που αφήνει σκιέε στα σχέσει5 του
σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο ΜΝ!. Αφησε ανοιχτό το ενδε- Μαξίμου με τον Γ. Βαρουφόκπ. εξελίσσεται το τελευταίο διαστημα.
χόμενο για μεταφορα καποιων μέτρων το φθινόπωρο. υπό την Το νέο επεισόδιο ήταν τι προαναγγελία φορολόγπσπ5 των συναλΠροϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν μονομερείε ενέργειεε. 4-5 λόγων μέσω των ΑΤΜ και τι διόψευσή Με εντόε ολίγων ωρών. 6-7
στο Μπιτ πο ΜΜΜ 
30% για τι5 κρυφέ5 καταθέσει5