Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9961

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΡΙΚ ΑΜΠΙΝΤΑΛ »26-27, 56

στην κορυφη ο παοκ

Ξεπέρασε το
ναρκοπέδιο του
Λεβαδειακού »25

Αποχαιρετισμός
ενός θρύλου από
τον Ολυμπιακό

16
σε λ

ίδες

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ Β’ ΓΥΡΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΑκαι εκλογές
ΧΑΡΤΙΑ
για Πρόεδρο
ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»

Μαύρη τρύπα 1,5 δισ.
σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΠΑΚΕΤΟ 100 ΕΚ. €

Επιδοτήσεις
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΓΙΑ 50
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
»51-54

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

Συναίνεση για
Πρόεδρο, διεύρυνση
της κυβέρνησης και
εκλογές τέλη του 2015

Δυσοίωνη προοιωνίζεται για το 2015 η
οικονομική κατάσταση των περισσότερων
ασφαλιστικών ταμείων της χώρας. »20, 37

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Εθνική σύνεση
και διαπραγματευτική ομάδα
για το χρέος

Δεν συγκεντρώνονται
οι «180», ο τόπος έχει
ανάγκη από νέα
ισχυρή κυβέρνηση

100% σε 50
Ενισχύσεις έως ύς κλάδους
επιχειρηματικο

ατα
ΔΥΟ πρΟγραμμ

: 176

Με ανοιχτά χαρτιά για την προεδρική εκλογή και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών βαδίζουν κυβέρνηση και
ωμη πιπεριά
πολύχρ αντιπολίτευση στη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή. Ως μια
Κερδοφόρα η
ύστατη προσπάθεια να υπάρξει συναίνεση και να αποφευ2014 -

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 22

€

EΘΝΟΣ

ΔεΚEMβριου

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ

 Σελ. 2-3

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ

2 ΕΥΡΩ

ι σε 3-4 δόσεις
Το άζωτο δίνετα
ντας από
ημέρες ξεκινώ
ως
ανά 20-30
και είναι συνήθ
πρέπει
τη μεταφύτευση
ία, η οποία
1:1 με
η νιτρική αμμων
σε ισορροπία
να βρίσκεται
ί
το κάλιο.
πιπεριάς μπορε
καρποί της
Οι
είναι άωροι
ιστούν όταν
κερδοφόρα
ου), το
να συγκομ
εριζήτητη και
πιπεώριμου πράσιν
τιστή
(στάδιο του
το σκούείναι η χρωμα
ηρίζεται από
ργεια της οοποίο χαρακτ
ο χρώμα, ή
ριά, η καλλιέ
τερό πράσιν
ίται πολλά
ρο γυαλισ
όταν έχουν
ποίας θεωρε
ώριμοι και
τικά περιθώ
όταν είναι
ηριστικό χρώμενη με σημαν
υποσχό
το χαρακτ
αποκτήσει
ξης.
ίας τους.
ρια ανάπτυ
ότι αποτεμα της ποικιλ
πέραν του
οι καρποί
Η πιπεριά,
ωση που
να αποΣε περίπτ
που μπορεί
τότε παρασμό
αι ώριμοι,
λεί ένα προϊόν
στα
συγκομίζοντ
ικό προσανατολι
ιο χρόνο πάνω
τάσης
κτήσει εξαγωγ
νη
ά ανοδικής
μένουν διπλάσ
εσμα τη μειωμέ
λόγω της σταθερ
του εξωτεφυτά με αποτέλ ωγή. Απαιτείται
στις αγορές
στη ζήτηση
παραγ
χθεί και
που
συνολική
ί να αναπτυ
6 εβδομάδων
ρικού, μπορε
.
περίοδος
μία
πάνω στα
κή αγορά
στην ελληνι
ελλειμπαραμείνουν
ωπρέπει να
αγορά είναι
οι τιμές παραγ
Η εγχώρια
τεται με
και γι’ αυτό
φυτά
ές είναι
η ζήτηση καλύπ
μες πιπερι
ματική και
δία, ενώ οι
γού στις έγχρω
από Ολλαν
από τις πράσιεισαγωγές
στις χρωδιπλάσιες
σχεδόν
αποδόσεις
καθώς
οικονομικές
μήνες
ές έλκουν
νες.
αρχίζει 2-3
ματιστές πιπερι
σχέση με
Η συγκομιδή
πλάσιες σε
τευση.
είναι υπερδι
μετά τη μεταφύ καλλιεργούνται
α
πράσινες.
αποτις
Στην Ελλάδ
, οι τιμές που
ετησίως
Συγκεκριμένα
0 στρέμματα
για τις
32.000-38.00
οι παραγωγοί
στο
λαμβάνουν
ές είναι γύρω
η κυριμε πιπεριές.
αϊκή Ενωση
πράσινες πιπερι κιλό, ενώ για τις
Στην Ευρωπ
το
πιπεριάς
παραγωγής
0,8-1,2 ευρώ
ευρώ το κιότερη χώρα
τις καλγύρω στα 2
δία, η οποία
έγχρωμες
είναι η Ολλαν
όπου οι
ς
θερμοκήπια,
λό.
εγκατάσταση
λιεργεί σε
υν μέχρι τα
Το, δε, κόστος
είναι
σεις τους φτάνο
μπορεί να
αποδό
ργειας
το έτος.
και καλλιέ
με το με25.000 κιλά
το στρέμμα,
πιπεριές καλλι1.000-1.500
Ελλάδα οι
κόστους καλΣτην
του
ια, ενώ
ς. Στις
μιδή
γαλύτερο μέρος
κυρίως υπαίθρ
ργειας
αρχές της άνοιξη
εργούνται
αφορά τη συγκο χέτευση στις
ργειες η
10% της καλλιέ
λιέργειας να
ι με τα
ιες καλλιέ
περίπου το
ι σε θερμον που γίνετα
όψιμες υπαίθρ
των καρπώ
καλλιεργείτα
ι σε
σπορά γίνετα
ελκήπια.
ρια.
ία
ρει στις «Επαγγ
ψυχρά σπορε
νος
Οπως αναφέ
ο.
ίες» ο γεωπό
Πού θα
Μάρτιο - Απρίλι
ματικές Ευκαιρ
υπαίθριες
των
Γάτσιος, σε
Η φύτευση
απευθυνθώ
Κάσσανδρος
ι
παραγωγή
.
ίων γίνετα
νδρος Γάτσιος
ργειες η μέση
α,
φυταρ
 Κάσσα
καλλιέ
το στρέμμ
Οι απο3.000 κιλά
- σύμβουλος
σε γραμμές.
άς
είναι 2.500Γεωπόνος
των
σεις της πιπερι
- Εταιρεία
στάσεις μεταξύ
ενώ οι αποδό υν τα 7.000 κιλά
επιχειρήσεων
λ.:
είναι 60
φτάσο
ro. Τη
γραμμών
μπορεί να
Symag
ήπια και σε
των
- 26510
στα θερμοκ
εκατ. και μεταξύ κάθε
και
6944846475
το στρέμμα
άς ανασε
ώσεις ακόμη
φυτά της πιπερι
φυτών επάνω
07653
μερικές περιπτ
ρΗ 6-7. Τα
σε θερμοεκατ.
.
ποικανονικά
γραμμή 30
υπαίτους 10 τόνους
οι κυριότερες
πτύσσονται
από 16είναι ιδιαίκαλλιεργείται
Στην Ελλάδα
ται είναι
Η πιπεριά
κυμαίνονται
Στην Ελλάδα
Δεν είναι
καλλιεργούν
κρασίες που
22-28°C
τική σε νερό.
θερμοκήπια.
κιλίες που
τη νύχτα και
τερα απαιτη
θρια και σε
γίστη χώρα
18°C, κατά
πρέπει να
καλλιέργεια
(Καραοι:
Η λίπανση
.
ποικιλίες
εκτεταμένη
με
γή σχεδόν
την ημέρα
χή στην
πλασιάζεται
κή παραγω
 Μακρόστενες Καυτερή Μακενεται με προσο
μας. Η ελληνι
ης,
Η πιπεριά πολλα
στην εσωτεαυτή, επεισε σπορείο
διατίθεται
τζόβα, Φλωρίν
σπέρνεται
καλλιέργεια
μέρος
ολόκληρη
)
σπόρο που
που έχει
μεταφύ, ενώ ένα μικρό
δονίας, Κέρατο πιπερ ιές (Yolo
ια γίνεται
δή είναι φυτό
ρική αγορά
και στη συνέχε ίων όταν αποκτήες σε θρε Τετρά γωνες πιπεριά)
μεγάλες ανάγκ
φυταρ
εξάγεται.
υπάρτης
ία
στην
τευση των
ία. Η κοπριά
οτην ποικιλ
Wonder, Τοματο
ατικά φύλλα
πτικά στοιχε
ία,
ται
Ανάλογα με
πιπεριές (Μακεδ
ι. Η
σουν 3-4 πραγμ
μεγάλη ποικιλ
χρησιμοποιεί
 Βιομηχανικές
θέση στο χωράφ
καρποί σε
πρέπει να
ς)
άς σε
χουν
χρωμάτων.
, Σταυρό
ς υπαίοριστική τους
ση της πιπερι
μεγεθών και
νικό μυτερό
καλλιερι στις πρώιμε
στη λίπαν
σχημάτων,
το στρέμμα.
ές καυτεμπορεί να
σποσπορά γίνετα
3-4 τόνους
εως
ουν πιπερι
Η πιπεριά
ργειες σε θερμά
ποσότητα
μιΕπίσης υπάρχ
ς μέσης συστάσ
θριες καλλιέ
συνήθως έχουν
περιεγηθεί σε έδαφο
ριο και η μεταφύ
ς γλυρές, οι οποίες
ιση, υψηλή
ρεία τον Ιανουά
ς και πιπεριέ
με καλή στράγγ
ουσία και
ύτερο
κρότερο μέγεθο
σε οργανική
έχουν μεγαλ
κτικότητα
κές, οι οποίες
μέγεθος.

Του Κώστα

ΝαΝου

Ποιοι ανεξάρτητοι
βουλευτές
ψηφίζουν «ναι»
μετά την πρόταση Σαμαρά

χθούν οι εκλογές ερμηνεύεται η ρελάνς που έκανε ο Αντ.
Σαμαράς για εκλογή Προέδρου τώρα και εκλογές στα τέλη
του 2015. Εθνική σύνεση ζήτησε ο Ευ. Βενιζέλος. Στη θέση
για προσφυγή στις κάλπες εμμένει ο Αλ. Τσίπρας. »4-9

Π

Τι κατέθεσαν στον
εισαγγελέα Χαϊκάλης,
Αποστολόπουλος
και Καμμένος

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

!

πατιμή για τους
κιλό φτάνει η
την
αποδόσεις για
Τα 2 ευρώ ανά
στιγμή που οι
ευρώ
στο 0,8 - 1,2
ραγωγούς, τη
,
ιά είναι γύρω
πράσινη πιπερ
ώρια ανάπτυξης
ντικά τα περιθ ελλειμματική
το κιλό. Σημα
ική αγορά είναι
καθώς η ελλην

Η... δωροδοκία
που διεκδικεί
όσκαρ κωμωδίας!

Αντιφάσεις, νέα ερωτηματικά και περισσότερες
«γκρίζες» ζώνες προσέθεσαν οι καταθέσεις τους.

»14-17

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΔΟΕ

«Φρένο» από ΣτΕ στις
δεσμεύσεις καταθέσεων
Αντισυνταγματική κρίθηκε η δυνατότητα του
ΣΔΟΕ για δεσμεύσεις καταθέσεων. »18

ημερολογιο
2015 απο τον
Οι 4 ταινίες της πιο ξεκαρδιστικής
περιπέτειας κινουμένων σχεδίων
Την Κυριακή η ΔΕΥΤΕΡΗ ταινία