Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΎΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Belowach
Σάββατο
10 Δεκεμβρίου 2022
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΤΤΙΚΗ.Παροδικές βροχές μέ ἰσχυρούς νοτιάδες. Θερμοκρασία ἕως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικές βροχές. Ἄνεμοι νοτιοανατολικοί ἰσχυροί.
Θερμοκρασία ἕως 17β.
ΕΝ ΟΨΕΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
Καρατομοῦνται μέ νομοθετική
ρύθμιση οἱ δύο ὑποδιοικητές τῆς ΕΥΠ
Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου. Ἑρμογένους, Εὐγράφου μαρτ.
Σελήνη 16 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.30΄ – Δύσις ἡλίου 5.06΄
της, ἔχει διατελέσει Διευθυντής στο γραφεῖο
τοῦ κ. Μητσοτάκη ὅταν ἦταν Ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καί Διευθυντής τῆς
Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ τό 2018.
ὅπου προβλέπεται ἡ διαδικασία παραδόσεως
τῆς διατάξεως ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου στούς
παρόχους ἐπικοινωνίας καί στήν ΑΔΑΕ μέ
ἠλεκτρονικά κρυπτογραφημένο μήνυμα, προΗ ΨΗΦΙΣΙΣ τοῦ νομοσχεδίου γιά τίς παρα- ξεως αὐτῆς περιορίζονται οἱ θέσεις τῶν ὑποκολουθήσεις ἐπικοινωνιῶν καί τήν ΕΥΠὑπέ- διοικητῶν τῆς ΕΥΠ ἀπό τρεῖς σέ δύο. Συμκρυπτε ἕνα αἰφνιδιασμό. Μέ τροπολογία που φώνως πρός τήν κατατεθεῖσα διάταξη, μέχρι
κατέθεσε λίγο πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τόν διορισμό νέων ὑποδιοικητῶν τήν ἁρμοδιτῆς κοινοβουλευτικῆς διαδικασίας, ὁ ὑπουρ-ότητά τους θά ἀσκεῖ ἀπ' εὐθείας ὁ Διοικητής
γός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, οἱ δύο ἐκ τῆς ΕΥΠ, ὁ κ. Θεμιστοκλῆς Δεμίρης. Μάλιτῶν τριῶν ὑποδιοικητῶν τῆς ΕΥΠ, οἱ κ.κ. Βα- στα στό ἄρθρο 48 τοῦ νομοσχεδίου καθορίζει
σίλειος Γκρίζης καί Διονύσιος Μελιτσιώτης, ρητῶς τήν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων ἀπό τόν
ι ἀπό τίς θέσεις τους, οἱ ὁποῖες ο κ. Δεμίρη.
ἀπομακρύνονται ἀ
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό νομοσχέδιο προβλέθα μείνουν κενές μέχρις ὅτου ληφθοῦν ἀπο- Πρέπει να σημειωθεῖ ὅτι ὁ Βασίλειος πει ὅτι δέν θά καθορίζει ὁ Διοικητής τῆς ΕΥΠ
φάσεις γιά τήν ἀντικατάστασή τους. Μάλι- Γκρίζης εἶχε ἀναφερθεῖ στήν λίστα τῶν πα- ἀνά ἑξάμηνο τήν λίστα τῶν ἀπαγορευμένων
στα ἡ διάταξις χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «αὐτο-ρακολουθουμένων. Ὁ ἴδιος εἶναι ἀπόστρατος συσκευῶν παρακολουθήσεως, ἀλλά στήν ἀντιδίκαιη παύση». Μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι ο στρατηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας μέ μα- κειμενική ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος θά ἐμπίπαραμένει στην θέση του ὁ τρίτος ὑποδιοικη-κρά περίοδο ὑπηρεσίας στο ΚΕΜΕΑ (Κέντρο πτει κάθε λογισμικό ἤ συσκευή πού δύναται νά
τής τῆς ὑπηρεσίας, ὁ διπλωμάτης Ἀναστάσιος Μελετῶν Ἀσφαλείας). Ὁ ἕτερος υποδιοικητής χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν διάπραξη τοῦ ἀδικήΜητσιάλης. Να σημειωθεῖ ὅτι διά τῆς διατά- πού ἀπομακρύνεται, ὁ Διονύσιος Μελιτσιώματος τῆς ὑποκλοπῆς ἐπικοινωνιῶν. Ἀκόμη,
Το νομοσχέδιο πάντως ὑπερεψηφίσθη μέσετέθη τό χρονικό ἐπίρρημα «ἀμελλητό», γιά
νά διασφαλίζεται ἡ ὑποχρέωσις ἄμεσου καί
κατεπειγούσης διαβιβάσεως καί ἐκτελέσεως
τῆς διατάξεως.
156«ναί ἀπό σύσσωμη τήν Κοινοβουλευτική
Ὁμάδα τῆς ΝΔ, ἐνῶ 142 «ὄχι» ἔδωσαν οἱ βουλευτές τῶν κόμματων τῆς ἀντιπολιτεύσεως.
Τρόμος στούς
δανειολῆπτες
Ἡ ΕΚΤ αὐξάνει ἐκ νέου τά ἐπιτόκια
ΑΥΞΗΣΗ τῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κεντρικῆς Τραπέζης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τήν προσεχῆ Πέμπτη καί μία
ἀκόμη τοῦ ἴδιου μεγέθους τόν Φεβρουάριο προβλέπουν οἰκονομολόγοι πού συμμετεῖχαν σέ ἔρευνα τοῦ Bloomberg. Ἤδη
ἡ πληροφορία ἔχει προκαλέσει εὔλογη
ἀνησυχία μεταξύ τῶν δανειοληπτῶν, οἱ
ὁποῖοι δέν γνωρίζουν τί μπορεῖ νά τούς
ξημερώσει. Καί τοῦτο, διότι ἡ αὔξησις
σημαίνει ὅτι τό ἐπιτόκιο ἀποδοχῆς καταθέσεων τῆς ΕΚΤ, τό ὁποῖο σήμερα ἀνέρχεται σε 1,5%, θά κορυφωθεῖ στό 2,5%,
συμφώνως πρός τούς ἀναλυτές, οἱ ὁποῖοι
θεωροῦν ἐπίσης ὅτι ἡ Κεντρική Τράπεζα
θά ἀρχίσει ἀπό τό πρῶτο τρίμηνο
Συνέχεια στην σελ. 2
Ὁ Βασίλης Γκρίζης δέν ὑπέγραφε ἐπισυνδέσεις καί παρακολουθήσεις ἀπό τό Predator - Ὁ Διονύσης Μελιτσιώτης
ἦταν διευθυντής τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ἔδωσε «παρών»
στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν τόν Αὔγουστο - Ἀπεμακρύνθη καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Εξωτερικῶν
Μήνυμα Δένδια γιά
τόν ξερριζωμό τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου (σελ. 3)
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
heute
• Τήν κοινή γνώμη
τῆς Γερμανίας τήν άπασχολεῖ ἡ ρόζ
μίνι φούστα
πού φόρεσε
ἡ δημοσιο- zpFheute-App / ZDFhoute.de / ZDFtaxt Salte 112
γράφος Λίζα
Μίτρουκερ, ἡ ὁποία παρουσιάζει τήν τηλεοπτική
ἐκπομπή «Heute -- in Deutschland» (Σήμερα στήν
Γερμανία)» στο κρατικό δίκτυο «ZDF». Ἐδέχθη μιά
πρωτοφανῆ ἐπίθεση ἀπό τήν «βαρώνη» τοῦ εἰδησεογραφικοῦ μαγκαζίνο «Tageschau», Ντάγκμαρ
Μπέργκοφ. Ἡ γερμανική ἐφημερίς «Bild» σχολιάζει
ὅτι στο γερμανικό δίκτυο ὅπου ἐργάζεται ἡ Μίτρουκερ, εἶναι λιγώτερο αὐστηρός ὁ ἐνδυματολογικός κώ
δικας, παρά το γεγονός ὅτι ἡ δημοσιογράφος συντονίζει ειδησεογραφική ἐκπομπή. Ἐπί πλέον, ἡ ἐκπομπή τοῦ ZDF «Today» προβάλλεται καθημερινά στις
2 μ.μ. Ὡστόσο, ή 79χρονη «πάπισσα» τῆς εἰδησεο
γραφικῆς ἐκπομπῆς «Tagesschau» τοῦ δικτύου ARD
Ντάγκμαρ Μπέργκοφ ἔσπευσε νά ἐκφράσει τήν ἔντονη δυσαρέσκειά της γιά τήν ἐνδυματολογική εμφάνιση τῆς Γερμανίδος τηλεπαρουσιάστριας θεωρῶντας
ὅτι ἡ κοντή φούστα καί ἡ μπλούζα μέ βαθύ ντεκολτέ δέν ταιριάζουν σέ μιά παρουσιάστρια εἰδήσεων.
Ἡ συγκεκριμένη δημοσιογράφος εἶναι ἡ πρώτη γυναῖκα πού παρουσίασε δελτίο εἰδήσεων στις 16 Ἰουνίου τοῦ 1976. Ἄν καί ἔχει ἀποσυρθεῖ ἀπό τά τηλεοπτικά δρώμενα, οἱ ἀπόψεις τῆς Μπέργκοφ πάντα
«μετρᾶνε», ὅπως σχολιάζει τό γερμανικό δημοσίευμα.
«Ἑλλάς-Κύπρος Ἕνωσις»
ΑΠΟ τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, περιμέναμε μίαν καλυτέρα στάση. Γνωρίζουμε βεβαίως ὅτι, θεσμικῶς, δέν ἔχει τήν δυνατότητα να παρεμβαίνει στίς ἀποφάσεις τῆς Βουλῆς, ὥστε νά ἀπο-λή τέτοιες προτάσεις;
τρέψει τήν ἐφαρμογή του καταπτύστου ψηφίσματος πού προσβάλλει τήν μνήμη τοῦ ἐλευθερωτοῦ
τῆς Κύπρου, τοῦ στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, τοῦ
θρυλικοῦ Διγενῆ. Ἀφοῦ δέν θέλησε ὅμως νά προβεῖ
οὔτε σέ μία δήλωση δυσαρεσκείας γιά τό ψήφισμα,
αὐτό πού μποροῦσε νά κάνει εἶναι τοὐλάχιστον νά
σιωπήσει. Ὄχι να στραφεῖ ἐναντίον τῶν πολιτῶν, οἱ
ὁποῖοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τοῦ ψηφίσματος, μέ κεντρικό σύνθημα
«Ζεῖ καί μᾶς καθοδηγεῖ. Γεώργιος Γρίβας Διγενῆς».
Πράγματι, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, ὁ κυπριακός λαός ἔδειξε ὅτι οὔτε ἀγνώμων εἶναι οὔτε ἐπιλήσμων τῆς ἱστορίας.
Ἐκρηκτική
παραμένει ἡ κατάστασις
μέ τούς Ρομά
Ἀλήθεια, ἔχει κανείς τήν παραμικρή ἀμφιβολία,
πώς ἄν ὁ Γρίβας ἦταν ἐν ζωῇ τόν Ιούλιο τοῦ 1974,
δέν θά ἔτρεχε στήν Κυρήνεια, παρά τήν βεβαρυμένη κατάσταση τῆς ὑγείας του, νά τεθεῖ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀμύνης τῆς Κύπρου; Γιά τά στελέχη τοῦ
ΑΚΕΛ ἀπ’ ἐναντίας γνωρίζουμε πολύ καλά τί ἔκαναν. Ὄχι μόνον δέν ἐπολέμησαν, ἀλλά δημιουργοῦσαν στά μετόπισθεν κλῖμα εἰς βάρος τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων Κυπρίων καί, κυρίως τῶν ἀνδρῶν
τῶν δυνάμεων καταδρομῶν, πού σήκωσαν μεγάλο
βάρος τοῦ ἀγῶνος καί τῆς προσπαθείας νά περιορίσουν την προέλαση τῶν Τούρκων. Καί νά μήν
ξεχνᾶμε ὅτι στό μεγαλύτερο μέρος τῶν κατεχομέΔυστυχῶς, αὐτήν τήν μεγαλειώδη ἐκδήλωση πα- νων ἐδαφῶν οἱ Τοῦρκοι προήλασαν τόν Αὔγουστο.
τριωτισμοῦ βγῆκε νά τήν καταδικάσει ὁ Πρόεδρος Μέ τόν «Ἀττίλα 2». Δρέποντας τούς καρπούς, μεἈναστασιάδης: «Ἀπό τήν ῾Ισπανία πού βρίσκομαι γιάταξύ τῶν ἄλλων, τῆς πολιτικῆς τοῦ ΑΚΕΛ, πού και
τή Σύνοδο τῶν EUMED9 καταδικάζω μέ τόν πιό ἔντο- ταρράκωνε τό ἐθνικό φρόνημα καί ὑπονόμευε τό
νο τρόπο τά ὅσα ἀπαράδεκτα ἔλαβαν χώρα νωρίτε- ἠθικό τοῦ ἑλληνισμοῦ. Γνωστό εἶναι ὅτι τήν στιγρα σήμερα». Καί συνέχισε σημειώνοντας «ὅτι ἀνά-μή πού ὁ ἑλληνισμός προσπαθοῦσε νά ἀνασυνταλογες ἀκραῖες συμπεριφορές οὔτε ἐπιτρέπονται χθεῖ γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν προαιώνιο ἐχθρό, πληοὔτε συμβάλλουν στήν ἑνότητα καί ὁμοψυχία πού θύνονταν τά φαινόμενα λιποταξιῶν. Σέ σημεῖο πού
ἐπιβάλλεται νά ἐπικρατεῖ σέ μιά ὑπό κατοχή χώρα». ὁ ἄρτι ἀφιχθείς ἐξ Ἀθηνῶν ἀρχηγός τῆς Ἐθνικῆς
Δηλαδή, ἐπιτρεπόταν νά ψηφισθεῖ ἡ πρότασις
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΜΠΟΛΕΜΗ κατάσταση ἐπικρατεῖ κάθε βράδυ στούς
καταυλισμούς τῶν Ρομά, κυρίως στήν Ἀττική, τήν Πάτρα καί τήν Θεσσαλονίκη. Δέν διστάζουν να πυροβολοῦν κατά ἀστυνομικῶν μέ καραμπίνες, ἐνῶ ὁ ἔλεγχος ἔχει ξεφύγει ἀκόμη καί μεταξύ αὐτῶν, καθώς ἕνας
«διαδηλωτής» πυροβόλησε θανάσιμα ὁμοεθνῆ του
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
δεκατεσσάρων ἐτῶν. Τό βιβλίο πού ἐκδόθηκε μέ χορηγό τόν ἄοκνο πρόεδρο τοῦ
Μουσείου τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Ἰωάννη Πολυχρονόπουλο, σε συνεργασία μέ
Πρόκειται γιά τήν έργα- τό Ελληνικό Ίδρυμα Πολισία τῆς Οὐκρανῆς ἱστορικοῦτισμοῦ, περιλαμβάνει σπάΛίλας Μπιλοούσοβα, καρ- νια, πρωτοεμφανιζόμενα
πός μίας ἐπίπονης Εργασίας ἔγγραφα καί ντοκουμέντα τά
Ἕνα βιβλίο, ἀπαραίτητο εργαλεῖο γιά τήν ἐθνική
μας αὐτογνωσία, παρουσιάστηκε προχθές στήν ὑποβλητική αίθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς.
τοῦ ΑΚΕΛ γιά τήν ἄρση τῆς ἀποδόσεως τιμῶν στήν
μνήμη τοῦ στρατηγοῦ Γρίβα; Συμβάλλει στήν ὁμοψυχία τῆς ὑπό κατοχήν χώρας τό νά ἐγκρίνει ἡ ΒουἩλιτή ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου ἀναφέρει: «Μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Νίκου Δένδια, ἀπό σήμερα Παρασκευή,
Ἐντύπωση ἔχει προκαλέσει ὅτι τήν ἴδια 9 Δεκεμβρίου, ὁ ΓεώργιοςἈρναούτης, Σύμβουστιγμή ἀπεφασίσθη ἡ καρατόμησις καί τοῦλος Πρεσβείας Α', ἀναλαμβάνει καθήκοντα
ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Εξωτερικῶν. Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Εξωτερικῶν.
ρόκειται γιά τόν Ἀλέξανδρο Παπαϊωάννου, ὉὙπουργός Εξωτερικῶν εὐχαρίστησε θερμά
ὁ ὁποῖος εἶχε προβεῖ σέ δηλώσεις ἀπαντῶντας τόν ἀπερχόμενο Ἐκπρόσωπο, Ἀλέξανδρο Παστούς “New York Times”. Πληροφορίες ἀνα- παϊωάννου, γιά τίς ὑπηρεσίες του καί τήν προφέρουν ὅτι ὑπῆρξε παρέμβασις ἀπό τό πρωθυ-σφορά του ἀπό τή θέση αὐτή, καί τοῦ εὐχήθηκε
πουργικό γραφείο. Στο Μαξίμου ἐκτιμοῦν πώς κάθε ἐπιτυχία στή σταδιοδρομία του».
Ὁ πρέσβυς Μπέννεττ Σμίθ
πρόεδρος τοῦ
Κολλεγίου Ἀθηνῶν
Ο ΠΡΩΗΝ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, Ντάνιελ
Μπέννεττ Σμίθ, εἶναι ὁ νέος πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου
Ἐπιτρόπων τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ελλάδος. Ὁ
πρώην Αμερικανός διπλωμάτης διεδέχθη τόν ἀπερχόμενο πρόεδρο Δημήτριο (Jim) Γ. Λογοθέτη. Ὁ κ. Σμίθ
ἀπεσύρθη προσφάτως ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ἕνα πολύτιμο ἐγχειρίδιο αὐτογνωσίας
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
ESHMERIS
ὁποῖα δίνουν τήν πραγμα- «ἀντικρίσαμε τό πῶς χιλιάτική εικόνα γιά όσα συνέβη- δες ἄνθρωποι ἀπό διαφορε
σαν –καί ὅσα δέν εἶχαν μέχρι τικά κράτη, ἔθνη, ἐπαγγέλσήμερα ἀποκαλυφθεῖ– κατά ματα καί κοινωνικές κατατήν περίοδο τῆς δημιουργίας στάσεις, χωρίς καμμία σύνκαί τῆς ἀνθήσεως τῆς Φιλικῆς
δεση μεταξύ τους, βρέθηκαν
Ἑταιρείας. Ἔχουν ἐπιλεγεῖ στήν τροχιά ἑνός τόσο μεγα250 ἔγγραφα ἀπό χιλιά-λειώδους φαινομένου όπως ή
δες φύλλα. Μέσα ἀπό αὐτά, Ἑλληνική Επανάσταση.»
ὅπως τόνισε ἡ συγγραφεύς, Συνέχεια στήν σελ. 4
ADHNAN,
Ἀριθμ. φύλ. 42429
Ἔτος 145ον
Τιμή 1,5 €
τήν ἡμέρα πού ἐδημοσιοποιήθη ἡ ἐπίμαχος
ἀπάντησις, ἦταν ἡ ἡμέρα πού ἐγένετο ἡ συζήτησις στήν Βουλή, καί ἐδόθη ἔτσι ἡ εὐκαιρία στόν Ἀλέξη Τσίπρα νά ἐκθέσει τόν Πρωηθυπουργό.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἡ Εὔα Καϊλῆ συνελήφθη
στό Βέλγιο γιά διαφθορά
Η αυθεντική
περιγραφή
Στις 11/12 η
**AOXIX THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
Clasov Cunding approa
θυμάται τον ματωμένο Δεκέμβρη
1944 Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
και οι πραγματικές
συνθήκες για
τις αιματηρές μέρες
του Δεκέμβρη του '44
Το ιστορικό βιβλίο του Γεωργίου Σαμουήλ
τα δραματικά γεγονότα της Μάχης των Αθηνών
KRADEN THN AY
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 3)
Γεώργιος Σαμουήλ
1944. Η ΕΠΟΠΟΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,
Γολγοθᾶς καί
πολεμικές δάφνες
γιά τόν Εὐάγγελο
Ἀβέρωφ
τοῦ Τίτου Ἰω. Ἀθανασιάδη*
ΤΟ 1940 ὑπῆρξε κρίσιμο ἀλλά καί
ἔνδοξο ἔτος γιά τήν Ἑλλάδα, διότι
ἀντιμετώπισε μόνη τήν ἐπίθεση τῆς
πανίσχυρης ἰμπεριαλιστικῆς, φασιστικῆς Ιταλίας, καί ἀναδείχθηκε νικήτρια. Γιά τόν Εὐάγγελο Ἀβέρωφ
πού μετέσχε στήν ἐποποιία αὐτή, τό
1940 ὑπῆρξε καί ἡ ἀφετηρία μιᾶς νέας ζωῆς ἀφοσιωμένης στην πατρίδα
καί τήν δημοκρατία.
Συνέχεια στην σελ. 7