Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
ω7Απριλίου 2022
Του Μεγάλου Κανόνος. Γεωργίου όσ. έπισκ. Μυτιλήνης
Σάββα όσ. του έν Καλύμνω
Σελήνη 6 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 702-Δύσις ήλίου 7.54
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές καί νοτιοανατολικοίάνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β
Άριθμ. φύλ. 42227
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΟΥΛΑΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
"Όπλα γιά την Ούκρανία
άπελάσεις Ρωσσία
για την
Ανεπιθύμητοι για τό ΥΠΕΞ 12 Ρσσοι διπλωμάτες- Τήν ρα πού οί Άμερικανοίζητούν
νά δωρίσουμε πολεμινό ύλικό στό Κίεβο, οί Τουρκοι τούς πωλούν συστήματα άξίας 59,1 έκατ. δολλ.
ου δέν συζητείται γιά πρακτικούς και άλλους
ΤΗΝ ΠΑΡAΧΩΡΗΣΗ περισσοτέρων
όπλικν συστημάτων ρωσσικής προελεύσεως στήν Ούκρανία έπιδικουν οί Άμερι
κανοί, κάτι πού έζητήθη και πάλι άπό την
έλληνική Κυβέρνηση άπό την ύφυπουργό
Βξωτερικν Βικτρια Νούλαντ κατά την
έπίσκεψή της στήν Αθήνα προχθές . Η πολιτική τής Ούάσιγκτων άναγνωρίζει προφανς
δτι ή Ούκρανία έχει έγκαταλειφθεί παρά τίς
προσδοκίες πού είχαν καλλιεργηθεί πρός τήν λικές χρες πού πλέον άνήκουν στό ΝΑΤΟ
κυβέρνηση Ζελένσκυ , ότι θά τύχει ύποστηρίξεως άπό τό ΝΑΤΟ έναντι της ρωσσικής
είσβολής. Άντιλαμβάνεται άκόμη ότι ένδε
χομένη άμεση έμπλοκή του ΝΑΤΟ έστω
και ύπό την μορφή έπιβολής ζνης άπαγορεύσεως πτήσεων στήν Ούκρανία θά έσήμαινε εύρύτερη σύρραξη μέ άνυπολόγιστες
συνέπειες . Στρέφεται λοιπόν πρός τήν λύση
τής άποστολής δσο τό δυνατόν περισσοτέρων όπλικν συστημάτων πρός τήν Ούκρανία, στε νά συνεχίσει νά άντιμετωπίζει τήν
είσβολή , ή όποία πλέον έχει μετατραπεί σέ
παρατεινόμενο πόλεμο φθοράς . Τό άμερικανικό αίτημα γιά συνδρομή άπευθύνθηκε σέ
πρτη φάση έπιμόνως πρός τις πρηνάνατο προερχόμενα άπό τό πρην Σύμφωνο τής
Βαρσοβίας . Συγκεκριμένα, μέ τήν κατάρρευ - λόγους , φαίνεται δέ ότι τό ένδιαφέρον τν
ση του άνατολικού συναστισμού ή Ελλάς πα - Άμερικανν έπικεντρνεται στά πλέον εύ ρέλαβε άπό τά άποθέματα τής πρην άνατολικής Γερμανίας αυτοκινούμενα άντιαεροπορικά συστήματα τύπου OSA-K (τά όποία
άνεπτύχθησαν στά νησιά του Αίγαίου) και
άντιαρματικά τύπου Fagot. Έπίσης τεθωρα
κισμένα όχήματα πού είναι πλέον άπηρχαιομένα καί πολλαπλούς έκτοξευτές ρουκεττν .
Τόόπλοστάσιο αυτό συμπληρθηκε μέρωσσικά άντιαρματικά συγχρόνου τεχνολογίας
Kormet-E, άντιαεροπορικά Tor M1καί βεβαί αρχή της κρίσεως . Επρόκειτο για τυφέκια
λικτα Komet-E και Τor M1.Όλα αύτά όμως
είναι συστήματα άκρως άπαραίτητα κυρίως
για την άμυνα του νησιωτικού χρου, όπότε
ήστρατιωτική ήγεσία άπορρίπτει κατηγορηματικς κάθε σκέψη παραχωρήσες τους .
Έζητήθη ή παραχρησις στήν Ούκρανία
ρωσσικής προελεύσεως δπλων στήν χρήση
τν όποίων είναι έκταιδευμένοι οί Ούκρανοί.
Νά σημειωθεί ότι ή χρα μας ήταν άπό
τις πρτες πού άνταπεκρίθησαν άποστέλλοντας όπλα πρός την Ούκρανία ήδη άπό την
Διά τής κ. Νούλαντ τρα τό ατημα άπευθύνεται καί πρός τήν "Ελλάδα , ή όποία διαθέ τει άντιαεροπορικά καιάντιαρματικά δπλα
Τό σύστημα S-300 τής Πολεμικής μας ως τό σύστημα άεραμύνης εύρείας περιοχής
Αεροπορίας κατά τήν δοκιμή του στό
Πεδίο Βολής Κρήτης
S-300 πού είχε άγορασθεί άπό τήν Κύπρο .
Περίπτωσις παραχωρήσεως του τελευταίKalashnikoν και φορητά άντιαρματικά RPG
τάδποία είχαν κατασχεθείκατά τό παρελθόν .
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Την Κυριακή 10/04
Η Μoody's
<προσγεινειν
τήν άνάπτυξη
άπό 5,2% σε 3%
ΕΣΤΙΑ
Ό πληθυντικός καταργεί τίς άπο στάσεις!
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ του Sennet Richard Η τυραννία της οίκει - σέ έναν βάρβαρο ένικό στήν συνομιλήτριά του , μιά
ότητας κυκλοφόρησε πρίν άπό πολλά χρόνια και εύγενική ντίβα του έλληνικού θεάτρου , τήν ήθοστά έλληνικά άπό τίς έκδόσεις Νεφέλην, Ό συγ- ποιό και σύζυγο του μεγάλου δημοσιογράφου καί
γραφέας του διεξήλθε διεξοδικά ένα δύσκολο θέ - άνθρπου του θεάτρου Κστα Νίτσου . Τήν κυρία
μα , τήν σχέση δημοσίου και ίδιωτικού χρου. Πως "Εφη Ροδίτη. Το άστικό ήθος τής όποίας έλαμπε.
φερόμαστε στόν δημόσιο χωρο καί πως στόν ίδιωτι - Ο άγαπητός και μέ γνσεις συνάδελφος ό όποιος
κό. Πς διαμορφνουμε τόν δημόσιο χρο καί πως προφανς καί γνριζε ίδιωτικς την προσκεκλητόν ίδιωτικό . Πόσο σεβόμαστε τόν δημόσιο χρο μένη του για νά τής άπευθύνεται δημοσίως μέ το ση οίκειότητα, μιλούσε διαρκς μέχρι καί πέντε λεΠοιητικά έργα ζωής
Ένα άφέρωμα στούς δύο μεγάλους
ΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ έπί τά χείρω τν
έκτιμήσεν της για τόν ρυθμό άναπτύξεως τής έλληνικής οίκονομίας τό 2022 .
προχρησε ή Μoody's στην έτήσια άνάλυσή της γιά τό πιστωτικό προφίλ της
Ελλάδος λόγφ των άβεβαιοτήτων πού
προκαλούν οί συνέπειες του πολέμου
στην Ούκρανία . Είδικτερα, ή Μοody's
σημεινει ότι δρυθμός άναπτύξεως θά
<φρενάρευ άπό τό 5,2% τής προηγούμενης προβλέψεως στό 3%, ύπογραμμίζο ντας , μάλιστα , ότι οί άκριβείς συνέπειες
τού πολέμου δέν μπορούν νά άποσαφην
σθούν πλήρως, άλλά σίγουρα ή χρονική
μέ τά σημαντικότερα ποήματά τος
και πόσο τόν ίδιωτικό . Ή κουλτούρα είναι τό βασι ΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ
κό θέμα του. Η κουλτούρα τού δυτικού άνθρπου . πτά πρίν άπό τήν λήξη της έκπομπής στήν συνομι Σκέπτομαι πάντοτε τόν εύστοχο τίτλο αυτο0 του λήτριά του σέ πρτο ένικό: Έκανες, έρανες, έζηβιβλίου , κάθε φορά που βλέπω έναν παρουσιαστή σες, είδες Μέχρι που έκείνη δέν κατάφερε νά
συγκρατήσει τήν ένόχλησή της και κάποια στιγμή
του έστειλε εύγενέστατα τό μήνυμα μέ μία τόση δά
ΕΣΤΙΑΟ
στόν δημόσιο χρο (στήν τηλεόραση) ή παρατηρω
κάποιον πού γνωρίζω σέ μια ίδιωτική συνάντηση νά
βιάζεται νά υποκύψει στήν τυραννία της οίκειότη-Φραση Σε κάποια έρωτηση που διατυπθηκε γιά
πολλοστή φορά στόν ένικό , το0 άπήντησε μέ έναν
τας . Τής ένίοτε προσποιητής οίκειότητος, Να βια - πληθυντικό μαχαίρι : σΤίνά σας πω) . Εύφυής ο συζεται νά μετακινηθεί άπό τόν πληθυντικό τής ευγε νάδελφος έπιασε στόν άέρα τήν αίχμή καί άμέσως
νείας και της άποστάσεως στόν ένικό της τυραννί - άναδιπλθηκε. Στά όλίγα λεπτά που άπέμειναν μ
ας καί της έγγύτητος . Οί παλαιοί έλεγαν σοφά ότιη χρι τήν λήξη τής ραιότατης κατά βάση συνομιλίας-άν έξαιρεθούν κάποια διαστήματα άφόρητης
τεροι φαίνεται νά μήν έχουν άκούσει κάτι οχετικως . φλυαρίας του παρουσιαστου ό όποιος έδειχνε να
το τελευταίο cd της στιράς
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΒΕETHOYEN
GEDARY RECORDINGS
οίκειότητα θρέφει τήν περιφρόνηση. Άλλά οι νεό Αφορμή γιά τό σημερινό σημείωμα τό όποιο φαι- μήν άντιλαμβάνεται ότι ή συνέντευξη είναι τό σου
νομενικά κινείται έκτός πεδίου πολιτικής έπικαιρό- του προσκεκλημένου καί όχι του προσκαλούντοςτητας , μου έδωσε ή έμμονή ένός κατά βάση εύγε - δέξαίρετος συνάδελφος μίλησε στήν κυρία Ροδίτη
νικού άνθρπου που παρουσιάζει μιά ραιότατη στόν πληθυντικό όσες φορές δέν της είχε μιλήσει
έκπομπή για τόν πολιτισμό κάθε Σάββατο βράδυ γιά μία όλόκληρη ρα !
τά μεσάνυχτα στήν ΕΡΤ νά άπευθύνεται διαρκς
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
"Εχθεσις γιά την Μικρασιατική
Έκστρατεία στήν Εταιρεία
Μαχεδονικν Σπουδν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ο Μπαράκ Όμπάμα δέν είχε πατήσει στόν Λευκό Οίκο άπό τό 2017, άφ' ότου παρέδωσε στόν
Ντόναλντ Τράμπ. Τρα έπεσκέφθη τήν προεδρική
κατοικία προσκεκλημνος του Τζό Μπάιντεν γιά νά
μιλήσει γιά νά μιλήσει σχετικά μέ την πλέον άμφιλεγομένη άπόφασή του ( τήν όποία ό ίδιος θεωρεί έμβληματική) , Τό λεγόμενο Αffordable Care
Act (Νόμο γιά την προσιτή φροντίδα) , γνωστό
τερο ς κObamacare , που έφαρμόζεται άπό τόν
Μάρτιο τού 2010. Ό Τζό Μπάιντεν θέλει νάλάβει
μέτρα στό πλαίσιο αύτής τής μεταρρυθμίσεω , ή
όποία ύπήσχετο νά διορθσει κάπως τις τεράστιες
άνισότητες στήν πρόσβαση στήν περίθαλψη στίς
Ήνωμένες Πολιτείες , Στήν πραγματικότητα όμως
δημιούργησε πολύ μεγαλύτερες άδικες κυρίως είς
βάρος Τής μεσαίας τάξεως Ούδείς έχει τήν ψευδαίσθηση ότι oί κίδέερ του Μπάιντεν θά όδηγήσουν
στήν άρση τν άδικιν.
Ό άρτος μέπροζύμι <οίχνεν
την κυβέρνηση του Ισοαήλ
Έπιστροφ στόν λιγνίτη
μέηύξημένη
κατά 50% παραγωγή
ΤέλΑβίβ-Σέ πολιτικές περιπέτειες βάζει τήν κυβέρνηση του Ισραήλ ή άποχρησις μιας βουλευτού τής
δεξιάς , μέ άποτέλεσμαδ συνασπισμός τού Ναφτάλι
Μπένετ νά χάσει τήν πλειοψηφία . Αίτία της άποχωρήσεως είναι τό γεγονός ότι στά νοσοκομεία τοϋ'Ίσραήλ δίδεται κανονικό ψωμί μέ μαγιά και όχι άζυμο, δπως
θέλει ή έβραϊκή παράδοσις. Η βουλευτίς Ίντίτ Σιλμάντου του δεξιού κόμματος Yamina του πρωθυπουργού
ΟΠΟΛΕΜΟΣ στήν Ούκρανία και ή ραγδαία αύξησις
τν τιμν τού φυσικού άερίου κατέδειξε πόσο σημα
ντική είναι γιά την χρα ή λειτουργία τν λιγνιτικν
μονάδων . Επίσης έπιβεβαινονται όσοι μιλούσαν για
βιαστική άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά σταματήσουν
τά έργοστάσια λιγνίτου τής Βορείου Ελλάδος νά τα ραγάγουν ένέργειων και ή χρα νά έξαρτάται άπό τούς
Συνέχεια στήν σελ . 3
( σελ. 7)
Diet Coke
Συνέχεια στήν σελ .5
του Α. Π. Δημόπουλου *.
ΕΙΝΑΙ σάν Diet Coke! ή τσι τούλάχιστον τήν θέλησε τό αίχμηρό σχόλιο
του πατέρα της . Καίό λόγος φυσικά
για τήν κ , Marine Le Pen, τήν ήγέτιδα
του γαλλικού "Εθνικού Συναγερμούν
και έκνέου ύποψήφια στίς γαλλικές
προεδρικές έκλογές της προσεχους
Κυριακής. Η όποία , σύμφωνα μέ τόν
πατέρα της Jean-Marie Le Pen, άντικατέστησε τήν γνήσια πλατφόρμα της
άκρας δεξιάς, τήν όποία έκεινος είε
ταυτίσει μέ το όνομά του, μέ ένα συμβατικότερο καί πλέον προσιτό πολιτικόπροϊόν Μέ λιγότερες θερμίδες και
λιγότερο έντονη γεύση δηλαδή καί μέ
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου!
. Επαφή μέ Άγνστου Ταυτότητος Ίπτάμενο Άντικείμενο είχε τό άμερικανικό έλικοπτεροφόρο άμφιβίων έπιχειρήσεων USS Kearsafe . Δημοσιεύματα ύποστηρίζουν ότι τόπλοϊο ένετόπισε