Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
18 Μαρτίου 2022
Β' Χαιρετισμοί Κυρίλλου άρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
Πανσέληνος 1 Άνατολή ήλίου 6.32- Δύσις ήλίου 6.35
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 10β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές ή χιονόνερο . Θερμοκρασία έως 7β.
Άριθμ. φύλ . 42211
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Συνεκμετάλλευσις στό Αίγαίο
βάσει έλληνικού σχεδίου!
Ό Τουρκος ύπουογός Αμύνης Άκάρ άνεκοίνωσε ότι ήχρα του θά ύλοποιήσει τό δραμα
πού διετύπωσε ό Σύμβουλος Εθνικής Άσφαλείας Θάνος Ντόχος τόν Νοέμβριο του 2019
ΣΥΝΗΝΤΗΘΗΣΑΝ στίς Βρυ- Νοέμβριο του 2019 έκφράσει τίς
ξέλλες οί ύπουργοί Άμύνης Ελλά - έπιφυλάξεις της, σχολιάζοντας τίς
δος και Τουρκίας Νίκος Παναγιωτόπουλος και Χουλουσί Ακάρ.
"Όπου άπό ό,τι φαίνεται έτέθη τό
σχέδιο της συνεκμεταλλεύσεως
του όποθαλάσσιου πλούτου του
Αίγαίου καί της άνατολικής Με σογείου, κάτι για το όποιο άπό τό
2019 είχε μιλήσει και ό Σύμβουλος συμφέροντα και να υίοθετήσουν
Εθνικής Άσφαλείας Θανος Ντο κος. Η Εστίαν έχει ήδη προα .
ναγγείλει ότι κατά την συζήτηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στήν Άκάρ. Σέ δηλσεις του μετά τήν
Κωνσταντινούπολη άνοιξε μιά
Κερκόπορτων γιά τήν συνεκμετάλλευση αύτή . Είχε δμως άπό τον
νά δσουμε μιά θετική άτμόσφαιρα, ένα θετικό κλίμα . Μέστόχο οί
λαοί τν δύο χωρν νά ευημερού .
Βάλαμε στό τραπέζι τά θέματά μας
μέ είλικρίνεια, άνοιχτά, έντιμα και δημιουργία Ταμείου "Υδρογονανμέ διαφάνειω .
Είναι έκπληκτικό τό πόσο οί δηλσεις αυτές όμοιάζουν μέ τά όσα
έλεγε ό Θάνος Ντόκος τόν Νοέμ
βριο του 2019 , τίς όποίες έπανα λαμβάνουμε αυτούσιες . Η διπλωματία τν κανονιοφόρων δέν συμβάλλει στήν εύρεση λύσεως, ούτε
άρμόζει ς συμπεριφορά σέμιά χ
ΕΣΤΙΑ Ο
τες συνεννόησης σέ θέματα έκμε τάλλευσης ύδρογονανθράκων, καθς στό τραπέζι παραμένει και ή
έλληνοκυπριακή δέσμευση για
κπερίεργε9) όπως τίς είχε χαρα
κτηρίσει τότε δηλσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θά νου Ντόκου. "Ελεγε τότε: Είναι φον 201
καιρός ή Ελλάς και ή Τουρκία
νά στραφουν άπό τίς διμερείς διαφορές στά κοινά προβλήματα και
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1576
θράκων πρός όφελος καί τν δύο
κοινοτήτων . Οι διπλωμάτες καί
οί δικηγόροι μπορούν νά συμβάλλουν στήν εύρεση λύσης , έφ' όσον
ύπάρχει πολιτική βούλησις. Άκό
μη καί ίδέες περί συνεκμεταλλεύσεως (kazan-kazan) μπορούν να συζητηθούν, ύπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης όριοθέτησης μέσφ
προσφυγής σέ διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ..
Συνεχμετάλλευση στό Αίγαίο προτείνει
ό Σύμβουλoς Εθνικής (Αν) ασφαλείας!
Μέποιό δικαίωμα ύποκαθιστά τόν ύπουργό Εξωτερικν ό κ . Ντόκος:
μιά θετική άτζέντω .
oe Aδκο δναoo wεs, Nooκλρoe γν Κ οo λραpα taooa oο povμα .
Τήν πρόταση έπανέλαβε τρα ό Τουρκος ύπουργός Άμύνης
Τόπρωτοσέλιδο τής Εστίας στίς 25/112019
έκτακτη ύπουργική σύνοδο τού
ΝΑΤΟ δ Άκάρ πρότεινε άπό κοι
νου τουριστική και πλουτοπαραγωγική έκμετάλλευση του Αίγαι - ύπουργό Εθνικής Άμύνης και συ ου. Βάλαμε στό τραπέζι τά θέματά μας μέ είλικρίνειαν είπε μετά
την συνάντησή του μέ τόν " Ελληνα
νέχισε: κΜέ τόν κύριο ύπουργό, μέ ραμέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια
τόν Νίκο, έχουμε είλικρινείς, διά- για ένταξη στήν ΕΕ. Θεωρ , παρ'
φανες ξεκάθαρες συνομιλίες , για δλα αύτά, ότι ύπάρχουν δυνατότηΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Κ..Σταμπολή*
Στις 20/03
"Ολα τά μέτρα
για την άκρίβεια
ΕΚΔοκιΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Η ένεργειακή σχέση ΕΕ - Ρωσσίας
είναι τόσο ίσχυρή όσο ένας καθολικός γάμος
τιμά τήν έπέτειο της Παλιγγενεσίας
ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Αυξησις έπιδοτήσεως
στό ρεύμα , ένίσχυσις
εύάλωτων όμάδων
Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΕΙΝΑΙ πολύ λογικό , έν μέσω των συνεχιζόμενων πολεμικν έπιχειρήσεων στήν Ούκρανία και των ήδη νομικά όφέλη, άφου ή Εύρπη θά άποκτουσε πρόδρατν άρνητικν έπιπτσεων στήν εύρωπαϊκή σβαση σέ ένα φθηνό και καθαρό καύσιμο ένω ή Σ
οίκονομία, κυρίως ς άποτέλεσμα των κυρσεων Ένωση (ή σημερινή Ρωσσία) θά φελειτο οίκονοκατά της Ρωσσίας, τό προεδρετο της Εύρωπαϊκής μικά άπό τά έσοδα σέ συνάλλαγμα καί τεχνολογία .
"Ενωσης νά τελεϊ ύπό καθεστς άπόλυτου πανικου
και σύγχυσης. Αυτή ή σύγχυση ήτο έμφανέστατη
στήν συνέντευξη Τύπου που παραχρησε τό πρεζ και ή άπόφαση της Ευρπης για άπεξάρτηση και μά
ντιουμ στό Στρασβούργο τήν περασμένη Τρίτη ( 8/3 ) λιστα σέ χρόνο μηδέν "dtv, όπως λέμε στήν γλσσα
γιά νά άναγγείλει τό πακέτο μέτρων που προτίθεται των άριθμον.
νά λάβει-καί προφανς έγκρίθηκαν κατά τήν τελευταία συνάντηση κορυφής του Συμβουλίου στίς τέρω ένημερωτική συνάντηση του Εύρωπαϊκού πρεΒερσαλλίες-για τήν άντιμετπιση της τρέχου σας ζίντιουμ στό Στρασβούργο , ό άπτερος στόχος της
ένεργειακής κρίσης.
τυπο καθεστς άλληλεξάρτησης, μέ άμοιβαία οίκοΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ τής έπιδοτήσεως για τούς λογαριασμούς ρεύματος του Απριλίου, έπίδομα καυσίμων και έξτρα έπιδότηση πετρελαίου γιά τόν έπόμενο μήνα σένοικο
κυριά έως 30.000 οίκογενειακό είσόδημα
και δδηγούς ταξί , έπίδομα σέ εύάλωτες
όμάδες του πληθυσμού και 96 δόσεις για
τήν έπιστρεπτέα προκαταβολή , περι
λαμβάνει ή κυβερνητική δέσμη μέτρων
για την άντιμετπιση τής άκρίβειας. Ό
ύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταίκούρας παρουσιάζοντας τά μέτρα έκα
νε λόγο γιά ύψηλές άβεβαιότητες και
πρωτοφαν είς προκλήσεις άπό τόν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τήν έδραιωμένη αυτή σχέση άλληλεξάρτησης έρχεται τρα νά διαταράξει ό πόλεμος στήν Ούκρανία
Σύμφωνα μέ όσα άνακοινθηκαν κατά τήν άνω νέας εύρωπαϊκής ένεργειακής πολιτικής είναι ή πλήΓιατί πς διαφορετικά μπορουμε νά έξηγήσου- ρης άποξένωση (decoupling) της EU27 άπό ρωσσικές
με τούς άκρως άνεφάρμοστους- για να μήν πουμε είσαγωγές ένέργειας , δηλ. πετρελαίου και φυσι
τελείως ούτοπικούς- στόχους πού άνακοινθηκαν
γιά την άπεξάρτηση τής Εύρπης άπό τό ρωσσικό
άέριο, καθ' ότι αύτή θεωρείται ή υπ άριθμόν πρ - ρίου , όπου, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα του Έκτελετη προτεραιότητα στήν σημερινή άντιπαράθεση μέ στικού Αντιπροέδρου τής Επιτροπής καί ύπευθύ
τήν Ρωσσία. Ξεχνντας ότι ή είσαγωγή ρωσσικού
άερίου στήν Εύρπη ξεκίνησε έπί σοβιετικου κα
θεσττος, ς μέρος της Ostpolitik, και υπήρξε σταδιακή κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 καί κά-κου άερίου άπό άλλες πηγές καί μέ έναλλακτικά
τι έτων. Απ' τήν άρχή κοινή ήταν ή άντίληψη ότι για καύσιμα . Δηλαδή, θά πρέπει νά άντικαταστήσουμε
τά δύο άντισυμβαλλόμενα μέρη θά ισχυε ένα ίδιόμαζί
Ατυκτήστε τό 220 CD
κου άερίου, μέχρι τό 2030. Μέ άμεση προτεραιότητα τήν άπεξάρτηση άπό τίς είσαγωγές φυσικου άεΒΕETHOVEN
νου γιά τό Green Deal , Όλλανδου κ. Frans Timmermans ,
θά πρέπει αμέχρι τό τέλος του 2022 νά έχουμε άντι καταστήσει 100 δισεκ . κυβ . μέτρα (bcma) ρωσσιΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΑΣΕΤΕ
π Ο έρωτας της Εντίθ Πιάφ
για τόν Δημήτρη Χόρν
Εκρηξις Πούτιν
κατά προδοτν
, Εγκληματία πολέμου
τόν χαρακτήρισε δ Μτάιντεν
Του Ελευθερίου Γ Σκιαδα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Βενζίνη γιά όλίγους
μέ έπιδότηση
Πρόγραμμα-μαμμούθ
ύψους 1,7 δισ. για
την Πολιτική Προστασία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ δεκαήμερο του Απριλίου άναμένετα
νά άνοίξει ή πλατφόρμα στό gov.gr για νά ύποβάλουν
αίτήσεις οί δικαιούχοι τής έπιδοτήσεως καυσίμων άπό
30 έως και 50 εύρ και νά λάβουν τήν ήλεκτρονική
κάρτα ή δποία θά χρησιμοποιείται στά πρατήρια βενζίνης. Η έπιδότησις πάντως μοιάζει έξαιρετικά μικρή
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας στήν Ελλάδα, στό όποιο δίδεται τό όνομα
<ΑΙΓΙ, παρουσίασε δ άρμόδιος ύπουργός Χρήστος
Στυλιανίδης , άνακοιννοντας ότι για την έφαρμογή
του θά διατεθούν 1,7 δισ. εύρ . Επεσήμανε πρός την
Έπιτροπή Περιφερειν ότι ή πλήρης ύλοποίησις
Συνέχεια στήν σελ. 4
(σελ. 5 )
- Ενα άπό τά μεγαλύτερα έπιστημονικά μναλά
τής έποχής μας, δ φυσικός Γιουτζήν Πάρκερ, άπεβίωσε σέ ήλικία 94 έτν . Το όνομά του έχει δοθεΐ στό σκάφος Parker Solar Probe πού μελετά
τόν "Ηλιο . Ο Πάρκερ άνέπτυξε τό 1957 μία μαθηματική θεωρία που προέβλεψε γιά πρτη φορά τήν ύπαρξη του ήλιακού κάνέμου , του συνεχούς ρεύματος τν φορτισμένων ήλιακν σω ματιδίων που έκτοξεύονται στό διάστημα άπό
τό στέμμα του Ηλίου . Στήν άρχή ή θεωρία τουiηΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
δέν έγινε πιστευτή, άλλά ό ίδιος έμελλε στή συνέχεια της καρριέρας του, μέ διαδοχικές νέες άνακαλύψεις , νά φέρει έπανάσταση στόν τρόπο πο
οί έπιστήμονες βλέπουν τόν Ηλιο . Ήδη τό 1962
τό σκάφος Μάρινερ 2 τής NASA , στή διάρκεια
του ταξίδιού του πρός την Αφροδίτη, είχε έπιβεβαισει τήν ύπαρξη του ήλιακού άνέμου . Τόν
Αύγουστο του 2018 ό Πάρκερ είχε ύπάρξει ό μοναδικός έν ζωή έπιστήμονας που είχε τήν τύχη
νά δενά έκτοξεύεται ένα διαστημικό σκάφος πού
Εφερε τό όνομά του . Τό σκάφος συνεχίζει σήμερα
τήν τολμηρή άποστολή του , κάνοντας όλες και
πιό κοντινές περιοδικές προσεγγίσεις στόν Ηλιο
μέ στόχο νά φθάσει τελικά σέ άπόσταση έως 6,5
έκατομμυρίων χιλιομέτρων άπό τήν όρατή έπιφάνειά του . Ή άποσττολή του άναμένεται νά όλοκληρωθεί τό 2025
οί μάγισσες
καί μάντισσες!
Συνέχεια στήν σελ . 2
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
του Δημήτρη Καπράνου
Όπικαλύτερο, ένας ντεκλαρέν άπολογισμός έργου
Ό οίκος σου Κοντόσταυλε
μακρόθεν όμοιάζει
τρίκροτον έξ Άμερικής
έξού αυτός πηγάζει!
της , όταν προχθές παρέδωσε
στόν άρμόδιο ύπουργό Πο Επιτροπής Ελλάδα 2021 , λιτικής Προστασίας τήν σύμάπό Τίς 23 Αύγούστου μ βαση γιά τήν προμήθεια δέ κα πυροσβεστικν όχημά των "4x4, όχημάτων που
είναι μαννούλε στήν προσπάθεια καταπολεμήσεως
σμα ήμν , τν Ελλήνων. E
γ' αύτό καί μόνο, όποτε βρί - νομισματικό πρόγρομμα τής
σκουμε μπροστά μας τήν συθά συγκεντρνονταν άπό τό
Δύσκολο πράγμα ή συνέ
πεια, κυρίως στήν πολιτική.
eά πείτε τρα-καί θά έχετε
δίκιο, δτι δπολιτικός χρόνος νέπεια, καλό θά εναι και όρε διαφέρει πολύ άπό τόν δικό
μας, τόν χρόνο τν κοινν
θνητν . Μπορεί άκόμη νά
πείτε και τό κλασσικό Ελα,
ΑΥΤΟ τό σατιρικό τετράστιχο ήταν
άφιερωμένο στόν Χιτη μεγαλοσαράφην Κοντόσταυλο, που είχε ρόλο
διαμεσολαβητή στή ναυπήγηση και
παραλαβή "τρικρότωνν άτμοκίνητων
πολεμικν πλοίων άπό τήν Άμερική,
γιά τήν έπανάσταση. Δέν ήταν άπλως
μιά κάπως χιουμοριστική άναφορά γιά ύποψίες "μίζας και πριμης
Συνέχεια στήν σελ.5
χρι και τήν 20ή Δεκεμβρίου
του 2021, θά διετίθεντο γιά
τήν θοράκιση τής άμύνης της
λουμε νά τήν άναφέρουμε!
Σέμιά , λοιπόν , άπό τίς συναντήσεις μας μέ τήν κυρία
Γιάννα Άγγελοπούλου (φ- χρας μας άπέναντι στίς φυ λη άπό τά παλιά) , έχε τονίσει δτι τά Εσοδα τά δποία
τν πυρκαϊν ;
μωρέ τρα, ή συνέπεια δέν
ήταν ποτέ τό κύριο γνρ σικές καταστροφές . Πς νά
μήν χαιρετίσεις τήν συνέπειά
Συνέχεια στήν σελ. 4